FAQ: Resekortet

Vilken information samlas om mig med HRT-kortet?

I HRT-kortsystemets kundregister samlas kundens individualiseringsuppgifter och sådana laddnings- och biljettförsäljningstransaktioner som HRT behöver för att sköta systemets kundservice.

Individualiseringsuppgifter är förutom namnet även födelsedatum och personbeteckning, adress, hemkommun och kundgrupp (vuxen, barn, pensionär o.s.v.).

Individualiseringsuppgifterna används då:
- kundens adressuppgifter eller hemkommun ändras
- ägare av hittat resekort identifieras
- borttappat resekort ställs på spärrlistan
- skadat resekort byts ut
- värde eller period kompenseras
- felsituationer utreds
- resekortets laddningstransaktioner och värdets användningstransaktioner kontrolleras på kundens begäran

Personuppgifterna lämnas inte till utomstående annars än när lagen eller myndighetsbestämmelserna så förpliktar. Tjänstemännen på serviceställe för resekortet har rätten att uppdatera och kontrollera kunduppgifterna och de har tystnadsplikt. Dessa personer har endast på kundens begäran rätten att gå igenom laddningstransaktioner av period och värde samt värdets användningstransaktioner som har lagrats på kundens resekort under det senaste halvåret.

Hurdana är HRT-kortets tekniska egenskaper?

Helsingforsregionens nya resekort och engångskort baserar sig på fjärravläsbar teknik (Radio Frequency Identification RFID) enligt ISO 14443 A-standarden. Resekorten kan laddas på nytt och de baserar sig på DESFire-teknologi. Engångskorten kan användas endast en gång och de baserar sig på Mifare Ultralight-teknologi. Kortläsarna i trafikmedel kan läsa båda korten från 1-8 cm avstånd.

Man har fästat särskild uppmärksamhet på att korten är miljövänliga och återvinningsbara. Materialet på resekortsunderlaget är PET-F. Engångskortet är tillverkat av papper. Korten innehåller ett fjärravläsbart chip samt en antenn och därför kan man inte lägga kort i pappersinsamlingen.

Måste jag visa HRT-kortet med period för kortläsaren även i spårvagn och närtåg?

Kortet behöver inte visas för kortläsaren i närtåg, spårvagn eller stomlinjens 500, 510, 550 eller 560 buss om man använder period laddad på kortet och man inte köper biljetten med värde laddat på kortet.

Kan kortläsaren debitera värde på kortet utan tryckning?

Debiteringen är tekniskt inte möjligt utan att trycka på tangenten. I flera utförda tester har man inte lyckats skapa en situation där kortläsaren skulle debitera värde på kortet utan att trycka på tangenten.  Kortläsaren debiterar värdebiljettens pris enligt gällande taxa beroende av vilken tangent trycks och vilken kundgrupp kunden tillhör.

Kortläsaren läser kortet från 1-5 cm avstånd från avläsningsområdet. Därför behöver man inte, och det lönar sig inte heller, att föra resekortet helt intill avläsningsområdets yta.  På så sätt undviker man t.ex. att kortet eller fingret av misstag skulle träffa tangenten. Tangenterna på kortläsaren fungerar när man trycker på tangentens kontaktyta. Med andra ord om t.ex. kortets hörn eller fingret träffar tangenten och kortet är på sin plats på avläsningsområdet, debiterar kortläsaren priset på värdebiljetten från kortets värde.

Tillbaka till toppen