Hållbara färdsätt

Trafikmängden och val av färdsätt – och på så sätt trafikens energiförbrukning och miljöeffekter – kan påverkas framförallt med trafiksystemet, planeringen av markanvändningen och med informationen.
 
Att uppmuntra till klokt resande med hjälp av information kallas för mobilitetsstyrning. Mobilitetsstyrning kan innebära t.ex. utveckling av tjänster tillsammans med användare. Nya kunder behöver också information och råd i val av färdsätt.
 
Vägtrafiken genererar nuförtiden största delen av trafikens energiförbrukning och utsläpp av koldioxid. Målet är att minska på körandet ensam med egen bil och öka gåendet, cyklandet, användningen av kollektivtrafik, bilpooler, samåkning och ett ekonomiskt körsätt. Kollektivtrafik som fungerar, stadsplaneringen samt arbetsplatser och servicecentra som placerats i närheten av redan befintliga kollektivtrafiktjänster minskar behovet av att använda personbil varje dag.
 
HRT koordinerar planeringsarbetet av trafiksystemet som täcker Helsingforsregionen. HRT som ansvarar för ordnande av regionens kollektivtrafik vill också öka kollektivtrafikens andel i Helsingforsregionen. HRT:s partner i främjandet av klokt resande är till exempel arbetsgivarna och läroanstalterna samt andra aktörer i trafikbranschen.