Användarvillkoren för stadssparkcykeltjänsten

Användarvillkoren för stadssparkcykeltjänsten
1. Allmänt

I detta avtal fastställs användningsvillkoren (härefter Användningsvillkoren) som användaren ska iaktta för att få använda stadssparkcykelsystemet (härefter också Tjänsten). Tjänsten beställs av HSL och produceras av Samocat Sharing AB (härefter tillsammans Serviceproducenten). Detta gäller en pilot som genomförs från april till oktober 2019 i Vuosaari.
Stadssparkcyklar är sambrukssparkcyklar som användarna kan ta i bruk på sparkcykelstationerna. Sparkcyklarna ska användas huvudsakligen inom stationsnätets område. Sparkcykeln får användas endast i de områden som är avsedda för fotgängare. Elsparkcykeln får användas endast i de områden som är avsedda för cyklar, såsom på gator och cykelvägar.
Användarvillkoren tillämpas på allt innehåll i Tjänsten om inget annat skilt meddelats eller avtalats om för vissa delar.
Personen som nyttjar tjänsten (härefter Användaren) ska godkänna Användningsvillkoren som bindande för att få använda Tjänsten.
Användaren av tjänsten ska vara minst 15 år som har registrerat sig som användare av tjänsten och godkänt gällande användarvillkoren. Det är inte möjligt att använda Tjänsten om Användaren inte godkänt Användningsvillkoren. Rätten att använda Tjänsten kan nekas på det sätt som noggrannare beskrivits i Användningsvillkoren.


2. Registrering, personuppgifter och användning av Tjänsten
För att kunna använda Tjänsten ska personen registrera sig som Användare av Tjänsten på Serviceproducentens applikation (Samocat app) och betala för sparkcykelns användningstid.
När en person registrerar sig som Användare av Tjänsten ska han eller hon ge de uppgifter som förutsätts för användningen av Tjänsten. Serviceproducenten har rätt att behandla användarens personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) och annan gällande lagstiftning samt på de sätt som närmare beskrivs i Tjänstens registerbeskrivning.
De uppgifter som Användaren gett kan användas i statistik. Enskilda användare kan inte identifieras i statistiken. Statistik används för att kartlägga användningen av Tjänsten och för att förbättra Tjänsten. Serviceproducenten kan också använda Användarens kontaktuppgifter för att kontakta Användaren.
Användarens kontaktuppgifter kan enbart användas för direktmarknadsföring eller meddelanden från Serviceproducenten ifall Användaren skilt samtycker till detta.
Efter att Serviceproducenten godkänt Användarens registrering som Användare av Tjänsten, har Användaren rätt att använda Tjänsten i enlighet med Användningsvillkoren.
Sparkcykeln tas i användning vid stationen genom att läsa QR-koden som finns bredvid den lediga sparkcykeln med applikationen. En fri sparkcykel syns som ett grönt ljus vid en station. Ljuset är rött om sparkcykeln inte kan hyras.
Användaren svarar för all användning av Tjänsten som sker med användarens identifieringsuppgifter och för de eventuella kostnader, avgifter, skyldigheter och sanktioner som orsakas av användningen av Tjänsten.
Användaren kan granska och ändra sina uppgifter på Tjänstens applikation eller genom att kontakta Serviceproducentens kundtjänst.
Normala sparkcyklar kan samtidigt tas i bruk högst fyra genom en samma applikationsanvändare. Användaren är ansvarig för alla sparkcyklar tills de returneras. Elsparkcyklar kan tas i bruk bara en per gång.
Användaren kan avregistrera sig som Användare av Tjänsten genom Serviceproducentens applikation. Betalningar som redan debiterats av Användaren ersätts dock inte på efterhand åt Användaren.


3. Tjänstens tillgänglighet och innehåll
Tjänsten är i användning från mitten av april till slutet av oktober. Tjänstens applikation och webbplats kan användas året om. På Tjänstens applikation kan Användaren granska och redigera sina egna uppgifter. Tjänsten kan i undantagsfall vara ur funktion vid en eller flera sparkcykelstationer. Vid sparkcykelsystemets stationer finns inte nödvändigtvis heller lediga sparkcyklar eller ställningar för att returnera sparkcykeln. Serviceproducenten är inte ansvarig för till exempel de ovan nämnda eller andra bristerna i Tjänsten.
Serviceproducenten utvecklar Tjänsten och har rätt att ändra Tjänsten och dess innehåll som en del av sin vanliga verksamhet på det sätt och vid de tidpunkter som Serviceproducenten anser bäst.


4. Kundservice
Användaren kan om han eller hon så önskar få mer information och hjälp att använda Tjänsten från Serviceproducentens applikation, webbplats samt kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på Tjänstens applikation, webbplats och vid sparkcykelstationerna.
5. Betalningar
Den giltiga prislistan meddelas på Tjänstens applikation som Tjänsten används med. Serviceproducenten kan ändra priserna efter att ha meddelat om ändringarna på Serviceproducents applikation och webbplats minst 14 dagar innan ändringarna träder i kraft.
Användningen av en vanlig sparkcykel kostar 0,50 euro för de första fem minuterna, därefter är debiteringen 0,05 euro per minut.
Användningen av en elektronisk sparkcykel kostar 1 euro för de första fem minuterna, därefter är debiteringen 0,15 euro per minut.
Om man inte återlämnar sparkcykeln korrekt inom åtta (8) timmar, kan Användaren debiteras en ersättning för avhämtning och utredning, högst på 100 euro. Om en sparkcykel inte återlämnas till en sparkcykelstation eller på något annat sätt till Serviceproducenten inom ett (1) dygn, ser vi det att den försvunnit. För en försvunnen sparkcykel krävs en ersättning på 150 euro och för en försvunnen elsparkcykel krävs en ersättning på 800 euro av Användaren. För en försvunnen sparkcykel krävs inte en ersättning, om man kan bevisa på basis av den information som Användaren har angett att han/hon har blivit av sparkcykeln mot sin egen vilja och om ärendet har gjorts en brottsanmälan till polisen.


6. Användarens skyldigheter och ansvar
Användaren förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med användarvillkoren och betala om användning av Tjänsten i enlighet med den gällande prislistan.
Användaren förbinder sig till att använda Tjänsten på ett sakligt sätt för de ändamål som den är avsedd för i en användningsmiljö som lämpar sig för den. Användaren ska vara medveten om de gällande användningsvillkoren.
Användaren ska försöka förhindra vandalism och stöld av sparkcyklar i dennes besittning och också i övrigt vara särskilt försiktig i användningen av sparkcyklarna.
Användaren ska kontrollera alltid sparkcykelns skick innan han eller hon tar den i bruk och ansvarar själv för att sparkcykeln är säker och i körskick. Användaren är inte ansvarig för att en sparkcykel går sönder såvida Användaren iakttar vanlig aktsamhet i användningen av sparkcykel.
Användaren ansvarar för att kontrollera sparkcykelns skick och säkerhet innan han eller hon börjar använda den. När man tar en sparkcykel i bruk ska först följande saker kontrolleras:
• Styrstången är stadigt på plats.
• Bromsar fungerar.
• Ramen och däcken är hela.
Ifall sparkcykeln inte är i skick och säker eller den är söndrig eller vandaliserad ska Användaren returnera den till sparkcykelstationen och meddela omedelbart Serviceproducenten om det.
Användaren är ansvarig för den sparkcykel han eller hon använt tills den har returnerats korrekt till sparkcykelstationen. Det är på användarens ansvar att se till att sparkcykeln returneras till sparkcykelstationen så att datasystemet meddelar att returneringen av sparkcykeln lyckades. Om sparkcykeln inte kan returneras korrekt till sparkcykelstationen på grund av ett fel i datasystemet eller av någon annan orsak, ska Användaren meddela omedelbart Serviceproducenten om det.
Användaren ska iaktta de gällande trafikreglerna.
Ifall Användaren uppdagats använda sparkcyklar i strid med dessa användningsvillkor, förbinder sig Användaren till att returnera sparkcykeln till en sparkcykelstation eller ifall Serviceproducenten begär detta.
Ifall en sparkcykel är part i en olycka, eller ifall en sparkcykel skadas av någon annan orsak, eller ifall en sparkcykel blir bestulen, förbinder sig Användaren att meddela detta till Serviceproducentens kundtjänst inom två (2) timmar från det skedda samt att göra en brottsanmälan till polisen inom två (2) dygn. En kopia av brottsanmälan ska skickas till Serviceproducenten.
Användaren är ansvarig för all skada som orsakats sparkcykeln med avsikt eller som följd av grov oaktsamhet under hela brukstiden tills det att sparkcykeln returnerats till sparkcykelstationen. Användaren ansvarar för skadorna i fråga, även om skadan orsakas av en tredje part. Man kan befrias från ersättningsskyldigheten ifall man gör en brottsanmälan om saken inom två (2) dygn till polisen och levererar en kopia av brottsanmälan till Serviceproducenten.
Ifall sparkcykeln inte returneras till sparkcykelstationen eller Serviceproducenten inom ett (1) dygn, anses stadscykeln vara försvunnen och en ersättning på 150/800 euro debiteras Användaren. Ersättningen krävs inte ifall Användaren har meddelat Serviceproducenten inom senast två (2) timmar från det att maximitiden för användning har överskridits att stadscykeln har stulits. Därtill ska Användaren inom två (2) dygn göra en brottsanmälan till polisen, och skicka en kopia av brottsanmälan till Serviceproducenten.


7. Serviceproducentens övriga rättigheter och ansvarsbegränsning
Serviceproducenten ansvarar inte för skador som orsakats genom användning av sparkcyklar.
Serviceproducenten reserverar rätten att neka en Användare tillgång till Tjänsten och/eller omedelbart förbjuda Användaren att använda Tjänsten ifall denne brutit mot skyldigheterna som fastställts i Användningsvillkoren.
Serviceproducenten och dess representanter har rätt att när som helst kontrollera ifall Användaren är registrerad i systemet och betalat alla avgifter som avkrävts.
Serviceproducenten ansvarar inte för sparkcykelns skick under användning efter det att Användaren har gett sig ut i trafiken från sparkcykelstationen med sin sparkcykel. Användaren ansvarar för att kontrollera sparkcykelns skick och säkerhet i enlighet med ovan nämnda innan han eller hon börjar använda den.
Serviceproducenten garanterar inte att Tjänsten är felfri och oavbruten. Serviceproducenten ansvarar inte för avbrott i Tjänsten eller andra motsvarande störningar och fel eller eventuella skador som orsakas av dessa. Serviceproducenten ansvarar inte heller för fel eller skador som beror på en tredje parts verksamhet.
Serviceproducenten ansvarar enbart inför Användaren för de direkta skador som den med avsikt eller genom grov oaktsamhet orsakat i strid med Användningsvillkoren.


8. Tillämpbar lag, avgörande av tvister och ändring av Användningsvillkor
På användningsvillkoren och Tjänsten tillämpas Finlands lag. Tvister gällande användningen av Tjänsten ska alltid i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Ifall tvisterna inte kan lösas genom förhandlingar, avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt.
Serviceproducenten har rätt att ändra dessa Användningsvillkor. Om ändringarna i Användarvillkoren meddelas på Tjänstens applikation.