Tillgänglig­hetsut­låtande

Detta utlåtande gäller HRT:s (Helsingforsregionens trafik) webbtjänst hsl.fi och tjänster i anslutning till den såsom HRT-kortet och stadscyklarna samt reittiopas.fi.  Detta utlåtande är utformat den 22 september 2020.

I egenskap av ansvarig aktör har HRT förbundit sig att betjäna alla kundgrupper och i utvecklingen av nya digitala tjänster fokuserar vi på tillgänglighet.

 

HSL.fi

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Tjänsten HSL.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Ingen genomgripande tillgänglighetsbedömning av tjänsten har gjorts på grund av oproportionell börda, eftersom vi för närvarande uppdaterar tjänsten HSL.fi.Icke tillgängligt innehåll

På webbplatsen finns icke tillgängligt innehåll, som ännu inte har gjorts tillgängligt på grund av oproportionell börda.

Vi utvecklar en ny hsl.fi-tjänst där tillgänglighetskraven har beaktats. Tjänsten kommer att lanserar i oktober 2020. Största delen av det nuvarande innehållet finns i tjänstens beta-version, som kan användas på adressen uusi.hsl.fi (endast på finska).


HRT-kortet

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation. 

Tjänsten uppfyller delvis kriterierna på nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Brister i fråga om kriterierna och de undantag som tillämpas för kriterierna nämns nedan.

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Användning och avgränsning av köp- och användningshistorik
 • Vissa skräddarsydda element i anslutning till köphändelsen är svåra att använda i rutläsaren (bl.a. kalender, val av värde som köps samt att gå framåt i köphändelsen)

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Funktionen Anmäl ett förkommit kort

Dessutom finns det i tjänsten följande vanliga tillgänglighetsbrister:

 • Användningen av HTML-titelnivåer är ologisk
 • Språkangivelserna innehåller brister, som gör det svårt att använda rutläsaren
 • Rutläsaren kan inte tolka en del av meddelandena
 • Fokusordningen är ologisk

Det görs förändringar i tjänsten, där de ovannämnda tillgänglighetsbristerna korrigeras.


Stadscyklar

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Tjänsten uppfyller ganska bra kriterierna på nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, vid beaktande av webbplatsens primära användargrupp.  Användning av tjänsten kan dock vara omöjlig för vissa användargrupper.  Brister i fråga om kriterierna och de undantag som tillämpas för kriterierna nämns nedan.

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Antalet tillgängliga cyklar finns i kartvyn.

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Registrering i tjänsten med användning av rutläsaren
 • Köpa cykelsäsong med användning av rutläsaren
 • Anvisningar

Dessutom finns det i tjänsten följande vanliga tillgänglighetsbrister:

 • Om texten förstoras med 200 procent leder det till visuella problem, t.ex. överlappningar (WCAG 1.4.4)
 • Alla element har inte en synlig fokusindikator (WCAG 2.4.7)
 • En del av informationen, som kan visas som text har visats i form av bilder (WCAG 1.4.5)
 • Det finns brister i webbplatsens titelnivåer och landmärken och de har inte angetts på ett tillgängligt sätt. (WCAG 1.3.1)

Arbete pågår med en ny version av tjänsten, där de krav som lagen ställer har beaktats.  Den nuvarande webbtjänsten för stadscyklarna stängs efter att cykelsäsongen tagit slut den 30 oktober 2020 och den nya tjänsten som beaktar de krav som lagen ställer öppnar när den nya säsongen för stadscyklar inleds på våren 2021.


Reittiopas.fi

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation. 

Tjänsten uppfyller delvis kriterierna på nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Brister i fråga om kriterierna och de undantag som tillämpas för kriterierna nämns nedan.

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Byte av transportmedel före ruttsökning (WCAG 2.4.3, 4.1.2)
 • Hållplatsspecifika tidtabeller (WCAG 2.1.1)
 • Lägga till och ändra favoritplatser (WCAG 2.4.6)
 • Göra närmare ändringar av ruttinställningar i vyn ruttanvisningar (WCAG 2.4.3, 4.1.2)
 • Kontroll av linje- och hållplatsspecifika avvikelsemeddelanden (WCAG 2.4.2, 4.1.2)
 • Sökfält (WCAG 2.4.3, 3.2.2, 4.1.2)

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Kontroll av de närmaste linjerna och egna favoriter på första sidan (WCAG 1.3.1, 1.3.4, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.2)
 • Kontroll av avvikelser i fönstret Avvikelseinfo som öppnas upp i webbplatsens överkant (WCAG  1.3.1, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.1)
 • Val av synliga kartnivåer (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 4.1.2)
 • Trafikmedlets position i realtid (WCAG 4.1.2)
 • Linjespecifika tidtabeller (WCAG 2.1.1)

Dessutom finns det i tjänsten följande vanliga tillgänglighetsbrister:

 • Om textens storlek ändras till 200 procent klipps texten av.  (WCAG 1.4.4)
 • Ändring av avstånd gör så att texterna klipps av(WCAG 1.4.12)
 • Webbsidan har texter och ikoner, som inte har tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Om det tar länge att ladda ner nya uppgifter på någon del av sidan förmedlas nedladdningens status inte på ett tillgängligt sätt. (WCAG 4.1.3)
 • Det finns brister i webbplatsens titelnivåer och landmärken och de har inte angetts på ett tillgängligt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Titlarna (title) för undersidorna anger inte tjänstens namn. (WCAG 2.4.2)
 • Webbplatsen har blinkande ikoner som anger realtid och blinkandet går inte att stänga av.  (WCAG 2.2.2)

Arbete pågår med en ny version av tjänsten, där de krav som lagen ställer har beaktats.  Tjänsten kommer att lanseras i oktober 2020.

 

Respons och kontaktuppgifter

Vi erbjuder stöd per telefon till användare, som inte har tillgång till digitala tjänster, i vår kundtjänst på nummer 09 4766 4000 (mta eller lna).

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?  Berätta det för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi besvarar respons som lämnats in under eget namn inom 14 dagar. Vi besvarar inte anonym respons, men den beaktas.

Du kan lämna in tillgänglighetsrespons med vår responsblankett.


Lämna in klagomål om och begäran om utredning av tillgänglighet

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar tillsyn över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i Finland.  Kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (länken öppnas i ett nytt fönster).