Linjenätet i Hertonäs

I linjenätet i Hertonäs görs små ändringar för att det bättre kan motsvara kundernas behov. Målsättningen med ändringarna är pålitligt och smidigt linjenät. Ändringarna genomförs stegvis fr.o.m. hösten 2017. Största delen av ändringarna genomförs hösten 2018.

Ändringar i linjenätet i  Hertonäsområdet

  • Stomlinje 500 Östra centrum-Hertonäs-Böle-Mejlans- Munkshöjden ersätter i framtiden busslinje 58. Linjens bussar kommer att köra mellan Hertonäs och Östra centrum via företagsområdet i Hertonäs och bron som byggs på Planerargatan. Busslinjen betjänar också invånare i de nya bostadskvarter som planeras till Arbetsledaregatan.
  • Stomlinje 510 Hertonäs–Böle–Mejlans–Otnäs–Hagalund ersätter i framtiden busslinje 551.
  • Stomlinjerna 500 och 510 kör samma rutt mellan Hertonäs och Mejlans. Linjerna 58 och 551 förvandlas stegvis till stomlinjerna 500 och 510. Från och med hösten 2018 kör linjerna 58 och 551 huvudsakligen rutten för stomlinjerna och med stomlinjernas turintervall men bussarna är fortfarande blåa och de har fortfarande gamla linjenummer. De nya bussarna som är orange kommer att tas i bruk 2019-2020 och då får linjerna nya linjenummer.
  • Linje 79 kör i fortsättningen via bron på Planerargatan och Båtsviksgatan längs samma rutt som linje 500. Linjerna kompletterar busstrafiken i företagsområdet i Hertonäs. Den nya rutten för linje 79 är också snabbare än den nuvarande rutten som går via Svarvaregatan. Linje 79 börjar köra via Borgbyggarvägen redan på hösten 2017. Bussarna börjar köra via Planerargatan när körförbindelsen via den nya bron tas i bruk uppskattningsvis 2019.
  • Ändhållplatsen för linje 80 flyttas från Kasåkers industriområde till Östra centrum hösten 2018.
  • Turtätheten på linjerna 80, 82 och 83 ökar på hösten 2018. Linjerna 80 och 82 bildar i framtiden en tät förbindelse från Hertonäs till Östra centrum via Kasberget.
  • Inga ändringar i rutterna för linjerna 79B, 81, 82 och 83.
  • Ändhållplatserna för linjerna 50 och 59 flyttas hösten 2018 från Hertonäs till Sumparn. Fiskehamnen blir en viktig bytesplats mellan metron och linjerna 50 och 59. Bytesplatsen betjänar passagerare som använder metron och vill resa till Industrigatan och Böle.
  • Nattrafiken i Hertonäs förblir oförändrad.

Mer information om ändringarna i planeringsrapporten (på finska)

Det nya linjenätet i Hertonäs

Linjenätet iHertonäs

Så här fortskred utarbetning av planen

Arbetet med att förnya linjenätet i Hertonäs startade hösten 2015. I arbetet har man beaktat de ändringar som planerats i Hertonäs, t.ex. metrons tätare turintervall fr.o.m. hösten 2016 samt de nya rutterna för linjerna 79 och 79B som tas i bruk hösten 2017.

HRT samlade in information om resvanor inom planeringsområdet. Som metoder användes intervjuundersökningar och en webbaserad kartenkät. Intervjuundersökningarna genomfördes i Hertonäs i december 2015. Webbenkäten var öppen 8.12.2015-10.1.2016 och alla kunde delta i den – såväl privatbilister, cyklister som personer som rör sig till fots. I enkäten utreddes invånarnas resor vars avgångsplats eller destination var i Hertonäs, Kasberget, Kasåker eller i Tammelund.

Om det kommande linjenätet i Hertonäs skisserades upp tre olika alternativ. Alternativen för linjenätsplanen för Hertonäs var framlagda för kommentarer 2.2-19.2.2017 och HRT fick över 700 svar. Linjenätsplanen för Hertonäs baserar sig på alternativet 1 som var det bästa alternativet enligt svararna. Alla, såväl privatbilister, cyklister som personer som rör sig till fots, kunde besvara nätenkäten.

HRT:s styrelse godkände ändringarna i linjenätsplanen för Hertonäs i sitt möte 13.6.2017. Styrelsens beslut (på finska).