Busslinjenätet i norra Esbo och Alberga förnyas 12.8.2019!

Det är dags för en förändring! Den är kanske inte omvälvande, men trots allt den största sedan året 2002. Busslinjenätet i norra Esbo och Alberga förnyas 12. augusti 2019.

Kuvituskuva

Också efter förnyelsen baserar sig kollektivtrafiken på anslutningsförbindelser till Alberga och Esbo tågstation och den täta och direkta bussförbindelsen via Mejlans till Elielplatsen bevaras.

Du kan bekanta dig med de nya linjerna med en ny schematisk karta på webbplats espoonkartta2019.hsl.fi!

Förbättring av busslinjenätet

Man kan med fog påstå att det nya linjenätet utgör en förbättring av busslinjenätet i norra Esbo. Trafiken blir tydligare när olika linjeversioner läggs ner och rutterna är rakare. Samtidigt integreras trafiken bättre med kollektivtrafiken i södra Esbo. Kollektivtrafiken i södra Esbo förnyades helt i samband med utvidgningen av metron när metrons anslutningstrafik började i början av förra året.

Kollektivtrafikens kvalitetskorridorer

I och med förnyelsen betjänar kollektivtrafiken ännu bättre där det finns mest efterfrågan för kollektivtrafiken. I mån av möjlighet har olika linjer koncentrerats till gemensamma sträckor, huvudleder, där trafiken går tätare än i omgivningen. Dessa ruttavsnitt kallar vi för kollektivtrafikens kvalitetskorridorer.

Sådana kvalitetskorridorer är bland annat sträckorna från Elielplatsen till Alberga och Esbo centrum; från Alberga till Mejlans, Fågelberga, Nybacka, Gröndal, Träskända, Gammelgård, Jupper och Källstrand samt från Esbo centrum till Milkärr och Björnkärr.

I samband med förnyelsen förändras vissa linjenummer och vissa linjer läggs ner. I det nya linjenätet i norra Esbo och Alberga finns också linjer som förblir oförändrade. Ändringarna i kollektivtrafikens servicenivå är relativt små och på många ställen förbättras servicenivån.

Invånarna med i planeringen av linjenätet

Utarbetandet av linjenätet startades hösten 2017 och HRT har berättat om hur arbetet har framskridit till invånarna via en blogg. I oktober-november 2017 genomförde HRT en webbaserad resvaneundersökning som var avsedd för invånarna och personer som arbetar i området. I enkäten undersöktes de viktigaste resbehoven. Nästan 4 000 personer besvarade enkäten.

Det första utkastet till linjenätsplan publicerades i början av december 2017 och det genomfördes ändringar i planen på basis av responsen. Det uppdaterade utkastet publicerades i februari 2018 och HRT:s styrelse godkände det nya linjenätet 27.3.2018.

Kuvituskuva

Varför förnyas busslinjenätet i norra Esbo och Alberga?

Ett steg in i nutiden

De föregående stora förändringarna i linjenätet i Alberga genomfördes 2002, och sedan dess har det skett förändringar i kollektivtrafiken och den kringliggande stadsstrukturen. Samtidigt blir busstrafiken ännu mer regelbunden och tydligare.

Vad sker i södra Esbo före…

När metron utvidgades till Mattby och det nya busslinjenätet togs i bruk i januari 2018 förändrades trafiken i södra Esbo och de tvärgående förbindelserna blev bättre i Esbo. Också mellersta Esbo påverkades av förändringarna. Med det nya linjenätet i norra Esbo och Alberga vill man göra linjenätet enklare så att det inte finns överlappande service.

Växande stomnät

HRT:s stomnät – metron, närtågen och stombusslinjerna – har vuxit och det kommer att växa under de närmaste åren. En ny stombusslinje 200 Elielplatsen-Alberga-Esbo centrum startar men ännu från och med denna höst körs linjen med linjenumret 235.

Mot snabbspårvagn

Snabbspårvagnsförbindelse som byggs i projektet Spårjokern förbättrar kollektivtrafikförbindelserna i Alberga, framförallt i Bergans och Vermo. Syftet är att de nya spåren är klara i början av 2020-talet och den nya snabbspårvagnen ersätter stombusslinje 550.

Detta förändras 12.8.2019

  • Anslutningsbusslinjerna till Alberga och Esbo centrum samt bussförbindelserna mellan Helsingfors centrum, Alberga och Esbo centrum förnyas. Förändringen gäller dock inte de linjer som kör längs Vichtisvägen eller Tavastehusleden.
  • Några linjer får en ny rutt, några nya linjenummer tas i bruk och några linjer läggs ner. Linjerna som läggs ner ska ersätts med ruttförändringar av andra linjer.
  • Ny linje 235 (senare stomlinje 200) erbjuder den tätaste förbindelsen på rutten Elielplatsen-Mejlans-Sockenbacka-Alberga-Karabacka-Jorv-Esbo centrum. Linjen går från måndag till söndag från tidigt på morgonen ända till sent på kvällen med 10 minuters turtäthet. Också många andra linjer får en högre turtäthet.
  • Kollektivtrafikens kvalitetskorridorer erbjuder täta förbindelser från olika områden till de viktigaste knutpunkterna - i norra Esbo främst till Esbo centrum och Alberga samt mot Helsingfors innerstad.