Nya zoner förnyar kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen förändras när de nuvarande biljettzoner som baserar sig på kommungränserna ersätts med nya biljettzoner. De nya zonerna tas i bruk när de nuvarande resekorten har bytts ut mot nya. Måltidtabellen är att de nya zonerna börjar gälla under början av 2019. Om biljettpriserna beslutas under hösten 2018.

 

 

Resezoner

I den nya modellen delas Helsingforsregionen in i fyra zoner. Zonerna baserar sig på avståndet från Helsingfors centrum med en ny zon ungefär var tionde kilometer. Biljettpriserna baserar sig på resans längd från Helsingfors centrum. Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda) ligger i zon ABC och HRT:s medlemskommuner utanför den (Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå) i zon D.

 

Läs mer
Vyöhykekartta

 

 

Biljetter och priser

I samband med zonförnyelsen förnyas också biljetterna. I Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda dvs. i zonerna ABC motsvarar AB- eller BC-biljetten i fortsättningen den interna biljetten. ABC-biljetten motsvarar regionbiljetten. Om du har en periodbiljett kan du förmånligt vidga ditt reseområde genom att köpa en enkelbiljett för tilläggszoner. Om biljettpriserna beslutas under hösten 2018.

 

Läs mer

 

Ofta ställda frågor

Varför förnyas zonfördelningen?

Målet med zonförnyelsen är att få smidig, lockande och jämlik kollektivtrafik i en situation där invånarantalet i Helsingforsregionen växer, samhällsstrukturen blir tätare och människornas resebehov med kollektivtrafiken blir mångfaldigare.

Invånarantalet i Helsingforsregionen förväntas växa med en halv miljon under det kommande årtiondet. Syftet med zonmodellen är att regionen blir enhetligare och lätt tillgänglig ur invånarnas synvinkel.

De nuvarande biljettzonerna följer kommungränserna. Problemet är att korta resor som överskrider kommungränserna är dyra i förhållande till resans längd. Helsingforsregionen bildar ett enhetligt pendlingsområde där invånarna gör resor över kommungränserna varje dag. I frotsättningen vill kommunerna utveckla servicen så att den kan användas över kommungränserna. Det nuvarande zonsystemet stöder inte denna utveckling.

När Sibbo blev medlem i HRT i början av 2012 blev det klart vilka problem det nuvarande taxe- och biljettsystemet har. Sibbo hör nu till den tredje zonen tillsammans med Kervo med vilket Sibbo har en gemensam gräns men också Helsingfors och Sibbo har en gemensam gräns. Men mellan Sibbo och Helsingfors bildades då ett prissteg om två zoner.

Tack vare förnyelsen blir huvudstadsregionen enhetlig och reseområdet växer. Korta resor från en kommun till en annan blir förmånligare och biljettens pris beror på resans längd mer än nu. Gränserna för de nya zonerna baserar sig främst på avståndet från Helsingfors centrum.  I motsats till i dag, går gränserna inte längre längs kommungränserna. Därför är det möjligt att enkelt utvidga biljettsystemet.

HRT:s styrelse beslöt om de nya zongränserna i juni 2012. I början av 2018 fick HRT två nya medlemmar, Tusby och Sjundeå.

Hur bestäms zonerna?

Fullmäktige i HRT:s medlemskommuner har tillsammans fattat beslut om hur zongränserna i kommunerna går. Förslag var zongränserna går, har skickats ut på remiss till alla fullmäktige i HRT:s medlemskommuner. I definiering av zongränserna tog man i beaktande var grundservicen i kommunerna ligger, de viktigaste trafiklederna, sjösystem, skogsområden och åkerfält.

I definieringen av zongränserna har man också tagit i beaktande det nuvarande och också det kommande kollektivtrafiknätet såsom metron till Mattby, Ringbanan i Vanda samt planerna som gäller stombussar och tvärgående trafik.

Gränserna följer till stor del planläggning, bosättning och rutter. Helsingfors ligger i zonerna ABC, Esbo och Vanda i zonerna BC. Grankulla ligger på zon B, och kranskommuner som hör till HRT bildar tillsammans zon D.

I öster går gränsen till zon B vid Ring III och i väster vid Långträsk. Gränsen går dock så att den inte delar enhetliga bostadsområden. Till exempel hamnområdet i Nordsjö hör till zon B, i Esbo går gränsen väster om Mattby. Västmetron hör således till zonerna AB. Hoplax hör till zon B eftersom den är en viktig bytesplats bland annat till flygplatsen.

Resten av Esbo och Vanda hör till zon C.

 

Hur kan jag veta vilken biljett jag behöver?

När du planerar din resa kan du använda Reseplaneraren som visar information om de nya zonerna och om biljett som behövs under din resa. Information om zonen finns också på hållplatsskylten och på affischer vid hållplatserna. I trafikmedlen visar kortläsaren i vilken zon du befinner dig när du stiger på. Utrop berättar under resan när man går över en zongräns. I den mobila versionen av Reseplaneraren kan du följa din resa i realtid.

Varför kan jag inte köpa en biljett för en zon i huvudstadsregionen?

I huvudstadsregionen dvs. i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda ska man alltid köpa en biljett för två zoner. Logiken med minst två zoner betyder i praktiken att biljetternas reseområde inte förändras så mycket från det nuvarande: biljetten för två zoner (AB eller BC) motsvarar ganska bra den nuvarande interna biljetten, biljetten för tre zoner (ABC) den nuvarande regionbiljetten. AB- och BC-biljetterna kommer troligen att ha samma pris. Servicen i Esbo och Vanda är också i fortsättningen tillgängliga med denna förmånligare biljett.

Fördelar med den nya biljettmodellen är att det är ännu lättare att välja en biljett som passar bäst just dina resebehov. Många som nu behöver en regionbiljett kan i fortsättningen resa med den förmånligare AB- eller BC-biljetten.

Prissättningen gör det möjligt att taxan baserar sig mer på resans längd än på hemkommunen. Samtidigt blir det lättare att resa mellan kommunerna.

 

Om zongränserna

HRT:s styrelse fattade beslut om zongränserna 12.6.2012. Styrelsen fattade sitt beslut på basis av en omfattande beredning och av medlemskommunernas utlåtande. Beslutet har vunnit laga kraft och kan inte överklagas. Om fungerande av zonmodellen görs beräkningar när det nya systemet har varit i bruk under några år.

Vad händer med giltiga biljetter?

När den nya zonmodellen tas i bruk omvandlas alla giltiga period- och dygnsbiljetter automatiskt till biljetter enligt den nya zonmodellen under en natt. Efter det säljs endast biljetter enligt den nya zonmodellen.

De gamla biljetterna är fortfarande giltiga men reseområdet förändras. I praktiken blir reseområdet större (Helsingfors, Esbos och Vandas interna biljetter och Närregion 2-biljett) eller förblir oförändrat (interna biljetter i kranskommunerna, regionbiljett och Närregion 3-biljett). Ett undantag är Östersundom som ligger efter förändringen på zon C. I fortsättningen behöver man en ABC-biljett om man reser från Östersundom till Helsingfors centrum.

När man laddar långa periodbiljetter lönar det sig att tänka om det räcker med en AB- eller BC-biljett i fortsättningen.