Det nya biljett- och informationssystemet beställs av Tieto Finland

 

Ett nytt biljett- och informationssystem tas i bruk inom
Helsingforsregionens kollektivtrafik inom år 2015. Systemet för med
sig ett nytt resekortsystem och kommer att göra de nuvarande
systemen för passagerarinformation enhetligare. Förnyelsen gör
passagerarinformation i realtid möjlig inom kollektivtrafiken i
regionen i sin helhet.

HRT:s styrelse har utgående från ett anbudsförfarande valt
aktiebolaget Tieto Finland Oy till leverantör. Deras anbud bedömdes
vara totalekonomiskt förmånligast. Upphandlingen inbegriper
genomförandet av ett nytt biljett- och informationssystem samt 5
års underhåll. Investeringskostnaderna uppgår till cirka 60
miljoner euro.

Det system som skaffas nu kan vidareutvecklas oberoende av
leverantören, vilket minskar HRT:s kostnader på lång sikt och ger
bättre möjligheter att kostnadseffektivt lägga till nya tjänster i
systemet också i framtiden. Underhållskostnaderna för de fem första
åren uppgår sammanlagt till cirka 30 miljoner euro.

Passagerarna börjar se verkningarna av systemförnyelsen år
2014 i form av mera heltäckande informations- och webbtjänster i
realtid.  Det blir möjligt för passageraren att kontrollera när ett
fordon kommer till hållplatsen till exempel på en elektronisk skärm
på hållplatsen, i en dator eller mobiltelefon. Dessutom blir det
lättare att kontrollera rutten på de skärmar som kommer att
installeras i alla bussar. På dem syns bl.a. namnet på den följande
hållplatsen.

Det nya systemet byggs upp bl.a. utgående från en effektiv
användning av informationen om fordonens position. Exempelvis
kommer informationen i undantagssituationer att förbättras med
hjälp av satellitpositionering. Ett kommunikationssystem mellan
fordonen och depåerna kommer att möjliggöra nödanrop i realtid,
liksom även förmedling av uppdaterad information till förare och
passagerare. Kollektivtrafiken kommer att löpa pålitligare och
smidigare när prioriteringarna vid trafikljusen kan genomföras på
större områden än i dag.

Informationen som systemet producerar kommer att förbättra
trafikstyrningen, planeringen av kollektivtrafiken, uppföljningen
av biljettintäkterna och den ekonomiska planeringen samt
kvalitetskontrollen, utöver informationen till passagerarna.

Det blir lättare att utvidga området där resekortet kan
användas till nya kommuner, eftersom det går smidigare än nu att
lägga till nya resezoner i det nya systemet och i kortläsarna. Det
blir mångsidigare och enklare att köpa biljetter till resekortet
tack vare de nya webb- och mobiltjänsterna. Systemet förbereds
inför ibruktagandet av nya, bågformade betalningszoner.

Genomförandet av systemet följer principen om en öppen
arkitektur. Det erbjuder även andra serviceproducenter
tillförlitlig information om kollektivtrafiken i realtid. Redan
idag har en mängd självständiga tjänster uppkommit med utgångspunkt
i öppen data som HRT ger allmänheten tillgång till. Tjänsterna gör
t.ex. tidtabellsinformationen tillgängligare.

Resekortsystemet, som togs i bruk i början av 2000-talet,
behöver förnyas. Livscykeln för system av detta slag är högst 10–15
år. Det första skedet som passagerarna fick uppleva var bytet av
resekort åren 2009–2010. De nya korten är nu förenliga med
ISO-standarden. Ibruktagandet av de nya resekorten gjorde det
möjligt att konkurrensutsätta det nya biljett- och
informationssystemet. 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.