HRT beviljar bonus för bussar med mindre utsläpp

HRT tar i bruk en miljöbonus i busstrafiken. Miljöbonusen
beviljas trafikföretag för åtgärder som minskar skadliga utsläpp.
Bonusmodellen beaktar såväl koldioxidemissioner som skadliga lokala
utsläpp.

I framtiden kommer HRT att årligen ordna en tävling i form av
ett anbudsförfarande där trafikföretagen kan föra fram nya åtgärder
för att minska på utsläppen, åtgärder som når över de ikraftvarande
avtalen. HRT godkänner de bästa åtgärderna i en ordning som baserar
sig på kostnadseffektivitet så att de totala kostnaderna motsvarar
anslagen som årligen reserveras för bonusen.

Det första anbudsförfarandet kring miljöbonusen ordnas i vår.
Bonusen tas i bruk inkommande höst. HRT har reserverat 600 000 euro
i anslag för den bonusperiod som pågår fram till slutet av år
2013.

Bland annat användningen av biobränsle – biogas, biodiesel eller
bioetanol – kan ge bonus. Bonus beviljas endast för avfallsbaserat
bränsle. Minskningen av utsläppen beräknas på samma sätt som då
bussarna jämförs sinsemellan under anbudsförfarandet.
Utgångspunkten är den mängd bränsle som används under bonusperioden
i trafiken och den minskning av emissionerna som uppnås med denna
bränslemängd. Oberoende forskningsanstalter fastställer resultaten
genom mätning av utsläppsminskningen. 

Biobränslenas utsläppseffekter räknas ut med
hållbarhetskriterier som följer respektive EU-direktiv. I
bonustävlingen tillämpas de för tillfället nyaste föreskrifterna
och standarderna.

Bonus kan beviljas också för mindre bränsleförbrukning och för
effektivare avgasrening än vad som nu är fallet. Effekten även av
dessa åtgärder bedöms utgående från fastställda mätningsresultat i
oberoende forskningsinstitut. Ett kostnadseffektivt sätt att minska
lokala utsläpp är t.ex. att installera utrustning för
efterbehandling av avgaser i bussar av Euro 4-klass eller
äldre.

HRT tror att en miljöbonus som delas ut årligen kan främja en
minskning av utsläppen på det för respektive tidpunkt bästa möjliga
sättet. En årlig bonus kan anpassas till den teknologiska
utvecklingen samt ändringarna i metoderna för beräkning av
utsläppseffekterna.  Bonussumman kan ökas eller minskas med
beaktande av bland annat de resultat som uppnåtts med de tidigare
bonusarna, av hur målet för minskningen av utsläppen från trafiken
har uppnåtts med andra metoder samt HRT:s medlemskommuners vilja
att stå för kostnaderna. 

 

Mera information ger avdelningsdirektör Reijo Mäkinen, tfn 040
595 0201

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.