HRT inbjuder sibboborna till en nätgemenskap för att utveckla kollektivtrafik

HRT kartlägger genom nätgemenskapen sibbobornas resvanor och
önskemål i syfte att få planeringsunderlag för framtida
kollektivtrafikplaner. Sibbo blev medlem i samkommunen HRT
1.1.2012.

För närvarande sköts busstrafiken i Sibbo enligt de avtal som
gäller under övergångsperioden. Trafikidkaren planerar tillsvidare
trafiken i kommunen men planeringen kommer att stegvis övergå till
HRT under 2014-2019 allteftersom de nuvarande trafikeringsavtalen
upphör att gälla.

HRT utreder som bäst hur kollektivtrafiken ska ordnas i Sibbo
efter att de nuvarande trafikeringsavtalen har upphört att gälla.
Planeringsarbetet av linjenätet i Sibbo har startat och HRT kommer
att utveckla linjenätet samt tidtabeller och turintervaller i
samarbete med olika intressentgrupper.

Kom med i nätgemenskapen

Anmäl dig genast

Alla kollektivtrafikanvändare och bilister i
Sibbo är välkomna med. Invånarna kan delta i
kollektivtrafikplaneringen genom att delta i diskussioner, besvara
frågor och framföra önskemål gällande kollektivtrafiken. I
nätgemenskapen kartläggs bl.a. sibbobornas nuvarande resvanor,
viktiga förbindelser, restider samt resbehov och förväntningar på
kollektivtrafikservicen. Man kan anmäla sig till nätgemenskapen
antingen via Sibbo kommuns eller via HRT:s internetsidor.
Nätgemenskapen är öppen två veckor fr.o.m. 18.9 och deltagarna kan
vara med enligt egen tidtabell.

Gemenskapen genomförs på finska.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.