HRT:s styrelsebeslut 14.2.2012

Föredragningslistan kan läsas

här (på finska).

Trafikeringen av efterfrågestyrd kollektivtrafiktjänst
konkurrensutsätts


Styrelsen beslöt tillämpa ett anbudsförfarande gällande
pilotprojektet kring en ny efterfrågestyrd kollektivtrafiktjänst.
Pilotprojektet inleds i slutet av år 2012 och planeras pågå i cirka
tre år. Bussarna i projektet har minst 8 sittplatser. Styrelsen
avgör anbudsförfarandet senast i maj 2012.

Ramavtal om LIJ 2014-projektet med aktiebolaget J & M
Laine Oy

HRT har förhandlat om ett ramavtal om
konsulttjänster gällande projektet biljett- och
informationssystemet LIJ 2014 med J & M Laine Oy. Avtalet
omfattar krävande expert- och projektuppgifter i anslutning till
projektet. Avtalet gäller i fyra år. Styrelsen beslöt ge
verkställande direktören fullmakt att ingå ett ramavtal med J &
M Laine Oy.

Direktörsbefattningen vid avdelningen för
kollektivtrafikplanering lediganslås


Styrelsen beslöt förklara tjänsten som direktör för
avdelningen för kollektivtrafik ledig att sökas. Gruppchef Arttu
Kuukankorpi vid gruppen för linjenäts- och tidtabellsplanering
utsågs att sköta tjänsten tills den kan besättas. 

HRT:s bokslutsprognos 2011

HRT fördrog för styrelsen förhandsuppgifterna om
prognosen för bokslutet 2011. Styrelsen avser att behandla
bokslutet vid sitt möte 27.3.2012.

HRT:s värderingar

HRT: s värderingar fastställdes hösten 2011 i
samband med utarbetandet av en kommunikationsstrategi. I februari
fastslogs att HRT:s värderingar är kundorientering, samarbete,
kontinuerlig utveckling och ansvar för miljön. Styrelsen antecknade
värderingarna till kännedom.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.