Längden på resan får större effekt på biljettpriset

I framtiden kommer längden på en resa med kollektivtrafik att
inverka mera på biljettpriset än i dag. Korta resor från en kommun
till en annan blir billigare när HRT-området övergår till en ny
modell med bågformade zoner, istället för dagens betalningszoner
som baserar sig på kommungränserna. I den nya modellen går
zongränserna s.a.s. i cirkelbågar på olika avstånd från Helsingfors
centrum. Det nya taxe- och biljettsystemet tas i bruk tidigast i
början av år 2016.

En tilläggsutredning om det kommande systemet har blivit
färdig. I den preciseras dragningen av gränserna för zonerna och
principerna för prissättningen av biljetterna. HRT ber nu
medlemskommunerna och KUUMA-kommunerna om utlåtanden över
alternativen och rekommendationerna i utredningen.

I utredningen har de bågformade zonerna namngetts s.a.s.
inifrån och utåt med bokstäverna A–E. Huvudstadsregionen ligger
inom de tre inre zonerna. I utredningen ges tre alternativa
gränsdragningar mellan zonerna.

I modellen skulle kranskommunerna utanför huvudstadsregionen
huvudsakligen placeras i D- och E-zonerna. Gränserna för de
yttersta bågformade zonerna kommer att fastställas noggrannare
efterhand, när nya kranskommuner ansluter sig till HRT.

Användningen av kollektivtrafik ökar

Arbetsgruppen rekommenderar att period-, värde- och
enkelbiljetter på ABC-området, alltså de innersta bågformade
zonerna, alltid ska gälla inom minst två zoner (AB eller BC) och
att biljetter för bara en zon inte ska säljas inom området. Inom D-
och E-zonerna skulle det även finnas biljetter för bara en enskild
zon.

I det nya systemet tas en tilläggszonbiljett i bruk.
Passageraren kan köpa en sådan biljett av kortläsaren med sitt
resekort (med värde), när han eller hon vill resa utanför
giltighetsområdet för sin periodbiljett.

För att möjliggöra jämförelser mellan alternativen används i
granskningarna prisexempel, som ligger nära dagens prisnivå.  Några
förslag om biljettpriserna har inte gjorts, eftersom priserna
behandlas separat årligen i samband med budgeten.

Alla alternativen ökar användningen av kollektivtrafik och
minskar personbilstrafiken. Ett ökat antal passagerare i
kollektivtrafiken och billigare resor skulle höja kommunernas
finansieringsandel, i synnerhet i huvudstadsregionen.

Karta över alternativa
gränsdragningar mellan zonerna

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.