Planen över linjenätet vid Aviapolis klar för kommentarer

Ett utkast till linjenät i Aviapolis-området har färdigställts
vid HRT. Kommentarer till utkastet är välkomna fram till slutet av
februari på

webbforumet Ideapaja där
diskussionen kring den framtida kollektivtrafiken i Aviapolis har
pågått redan en månad. Motiverade och realiserbara ändringsförslag
som kommer upp till diskussion i Ideapaja kan ännu tas i
betraktande i linjenätsplanen.

Stomlinjenät och kompletterande busslinjer

Kollektivtrafiken i området Aviapolis baserar sig fr.o.m. år
2015 på stomförbindelser med tät trafik, dvs. tågtafiken på
Ringbanan och två stombusslinjer. Busslinjerna som kompletterar
stomlinjerna erbjuder förbindelser bl.a. till områden med
arbetsplatser och skolor samt viktiga omstigningsställen, såsom
Aviapolis station.

Dessutom kommer en Aviapolis-buss att inleda intern trafik i
området. Bussen kommer bl.a. att betjäna förbindelserna mellan
flygplatsen och flygplatshotellen samt mellan hotellen, köpcentret
Jumbo och fritids- och wellnesscentret Flamingo. Aviapolis-bussen
kör också till Aviapolis station och Gate & Business Park.

Avsikten har varit att koncentrera även sådana linjer som kör
mera sällan till vissa bestämda avsnitt, så att de tillsammans kan
betjäna med täta turintervaller. En del av resorna som nu sker utan
omstigning ändras till sådana med omstigning, men i gengäld
förbättras utbudet av turer väsentligt på grund av stomlinjerna som
har tät trafik.

Kartor och kort med de enskilda linjerna ger en åskådlig bild
av utkastet till linjenät. Det finns en samlad presentation av hela
linjenätet samt linjevisa kort på webbplatsen. I dem beskrivs
rutten för varje linje, serviceområdet, de viktigaste
omstigningsförbindelserna samt turintervallerna och
trafikeringstiden.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.