Säkerheten i kollektivtrafiken förbättras på bred front

En ny säkerhetsstrategi har godkänts för kollektivtrafiken i
HRT-området. Målet är att garantera både passagerarnas och
personalens säkerhet: Alla har rätt att resa och arbeta i
kollektivtrafiken utan att behöva oroa sig för våld eller för att
trakasseras eller störas. Säkerheten i kollektivtrafiken är en
kvalitetsfaktor med stor betydelse för valet av färdsätt och för
hur nöjda passagerarna är med färdsättet.

Säkerhetsstrategin, som har utarbetats i samråd med ett stort
antal aktörer, innehåller också ett praktiskt åtgärdsprogram för
åren 2012–2016. Som en del av säkerhetsstrategin skapar HRT en
uppsättning mätare för att mäta i vilken riktning säkerheten
utvecklas.

Förutseende skapar trygghet

Säkerheten ska främjas genom många förebyggande åtgärder, bland
annat genom ökad utbildning och mera anvisningar för förare,
biljettkontrollanter och konduktörer. HRT kommer att utarbeta
säkerhetsanvisningar för passagerarna och effektivera informationen
i anslutning till säkerheten. Det kommer fortsättningsvis att
finnas ordningspatruller på de mest centrala trafikställena, i
synnerhet på nätterna under veckosluten. Vidare kommer
patrulleringen i färdmedlen att utökas.

HRT vill tillsammans med sina samarbetspartners även påverka
passagerarnas attityder och den allmänna atmosfären under resorna.
Den nyligen påbörjade kampanjen Resfred är en inbjudan till
passagerarna att gemensamt börja skapa en resandekultur som baserar
sig på ömsesidig respekt, hjälpsamhet och tolerans.

Ny utrustning för förarna

Säkerhetsutrustningen i fordonen kommer att utökas. Redan i år
kommer förarna att få tillgång till ny utrustning för nödanrop, en
”alarmknapp”, från vilken larmet styrs till en kontrollcentral.
Kontrollcentralen har ansvaret för att skapa en bild av läget och
styr sedan en ordningspatrull eller myndigheterna till det ställe
där hjälp behövs. I samband med kommande anbudsförfaranden kommer
HRT att kräva säkerhetshytter för förarna både i nya och gamla
bussar. Antalet övervakningskameror kommer att öka i färdmedlen.

I strategin ingår, utöver passagerarnas och personalens
säkerhet, avsnitt om att trygga egendom och avsnitt om
kollektivtrafikens effekt på den allmänna trafiksäkerheten. 

Regionens alla kollektivtrafikinstanser (HRT, HST, VR,
bussbolagen och trafikpersonalen) har medverkat vid utarbetandet av
säkerhetsstrategin, liksom även HRT:s medlemskommuner,
Trafikverket, regionförvaltningsverket, polisen, Nylands
ELY-central, Trafiksäkerhetsverket, Nödcentralsverket, Helsingfors
stads räddningsverk och Finlands lokaltrafikförening. Parterna
förbinder sig till att förverkliga strategin i och med en
avsiktsförklaring som ingås inom kort.

Säkerhetsstrategin (utkast, på
finska)

 Kampanjen Resfred på
Facebook

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.