Busslinjenätet i Vanda förnyas i augusti 2015 – trafikföretag för nya linjer valda

Busslinjenätet i Vanda förnyas grundligt den 10 augusti 2015, då HRT:s trafik övergår till hösttidtabeller. Ringbanan som öppnas i juli 2015 och de nya busslinjerna bildar kollektivtrafikens helhet. Ringbanan skapar Vandas stomförbindelse med hög turtäthet. Busslinjerna fungerar som anslutningslinjer till Ringbanans nya stationer. HRT:s styrelse avgjorde i sitt möte 18.11 anbudsförfarandet, där valdes trafikföretag för Vandas nya busslinjer. Som objekt för anbudsförfarandet var ca 12 procents andel av hela HRT:s trafik vars värde som årskostnader är ca 35,4 miljoner euro.

Nya bussar till nya linjer

I början av hösttrafik blir det 79 nya bussar i trafik. År 2016 förnyas materiel med ännu elva nya bussar och år 2019 vidare med fem nya bussar.  De nya bussarna på hösten 2015 är utsläppssnåla bussar som uppfyller E6-normer, vilket minskar betydligt lokala utsläpp. Jämfört med bussar i den tidigare bästa EEV-utsläppsklassen minskar kvävets oxider med en femtedel och partikelutsläpp halveras. Elva av bussarna är energieffektiva lättstrukturbussar vars CO2-utsläpp är minst en femtedel mindre än normala dieselbussarnas utsläpp.

Resekomfort och säkerhet har också beaktats i ny materiel. Bussarna är utrustade med luftkonditionering av passagerarutrymmet, automatiskt brandsläckningssystem och uppföljningssystem för körsätt. Förarnas arbetssäkerhet förbättras med säkerhetshytt och kameraövervakning.

Vandas nya trafikföretag          

 

Busslinjenätet i Vanda förnyas

Det nya kollektivtrafiklinjenätet i Vanda har planerats fr.o.m. våren 2011. Syftet har varit att anpassa busstrafiken till situationen på hösten 2015 då Ringbanans tåg fungerar som kollektivtrafikens huvudförbindelse i många områden. Eftersom trafikeringen på Ringbanan ökar tågtrafikens kostnader, har man varit tvungen att minska busstrafiken i motsvaraden grad så att kollektivtrafikens totalkostnadsnivå inte skulle öka avsevärt jämfört med den nuvarande nivån.

Primärt med tåg trafikeras tvärgående trafik mellan Dickursby och Myrbacka. Också bussförbindelser från Dickursby och Myrbacka till Helsingfors-Vanda flygplats ersätts med tågförbindelse. Det har strävats efter att förbättra busstrafikens utbud i anslutningstrafik till Ringbanans stationer samt genom att öka turutbudet i bostads- och arbetsplatsområden.

Busslinjenätet har planerats i fyra regionala planprojekt och på basis av dessa har man utformat en linjenätsplan som omfattar hela Vanda. Ringbanans tågtrafik och Vandas busslinjenät bildar en helhet såväl när det gäller ordnande av trafik som kostnader. Från HRT:s medlemskommuner begärdes utlåtanden om utkast till linjenätsplan för hela Vanda i samband med Ekonomi- och verksamhetsplan 2014–2016 på sommaren 2013. Efter remissen har man gjort flera ändringar till utkastet till linjenätsplan för att försäkra en fungerande helhet samt för att hålla kostnader på överenskommen nivå.


Mer information:
avdelningsdirektör Reijo Mäkinen, tfn  09 4766 4230 och
gruppchef Mika Häyrynen, tfn 09 4766 4295.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.