HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2015–2017: Ringbanan öppnar en serie av stora kollektivtrafikprojekt nästa sommar

Landsomfattande det mest betydande projektet i Helsingforsregionens spårtrafik genomförs nästa sommar när Ringbanan öppnas för passagerartrafik. I och med Ringbanan öppnas en spårförbindelse till flygplatsen och därifrån till spår i övriga Finland. Stomlinjebuss 560 från Nordsjö till Myrbacka inleder också trafikeringen på hösten 2015. HRT påskyndar möjligheten att fortsätta linjen till Mattby. Följande år står Västmetron i tur som är betydande för huvudstadsregionen. Också förnyelser i elektronisk information och biljettförsäljning som är under beredning genomförs under år 2015–2017.

Förnyelserna ökar kostnader för trafikens operativa verksamhet år 2015 med ca 11,6 miljoner euro och infrastrukturkostnader över 5 miljoner euro men förbättrar också servicenivån. I HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2015–2017 har man förberett sig att kostnadsnivån ökar i genomsnitt med 1,5 procent för kollektivtrafikens del.

”Både Ringbanan och Västmetron ökar kollektivtrafikens passagerarantal under planperioden. Tågtrafiken på Ringbanan ökar tågens trafikeringskostnader med ca tio miljoner euro årligen. Man strävar ändå efter att hålla trafikens totalkostnader på nuvarande nivå även efter ibruktagande av Ringbanan. Motsvarande besparingar uppstår i och med ändringar i busstrafiken i samband med ibruktagande av Ringbanan”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

HRT:s mest betydande egen investering under planperioden är biljett- och informationsprojektet. I projektet förnyas det nuvarande resekortsystemet och genomförs ett regionalt realtidssystem för passagerarinformation. Elektroniska passagerarinformationstjänster är informationstjänster som finns bl.a. inne i fordon, på hållplatser och terminaler samt kundapplikationer som finns på nätet och i mobiltelefoner. I tjänster betonas möjligheten att skräddarsy tjänsten personligen, att få information i realtid och personlig lokalisering.  Vid sidan av elektroniska tjänster förbereds framtidens taxe- och biljettsystem.  Det nya zonsystemet tas i bruk i början av år 2017.

”HRT följer intensivt också hur kommunförnyelsen framskrider. Metropolförvaltningens genomförandesätt och beslut om kommunsammanslutningar påverkar i sinom tid också HRT:s verksamhets- och ekonomiplanering”, säger Rihtniemi.

HRT:s budget 2015

HRT:s verksamhetsinkomster år 2015 är sammanlagt 614,8 miljoner euro. Ökning jämfört med årets 2014 prognos är 19,2 miljoner euro. 48,5 procent av inkomsterna är biljettintäkter som uppskattas bli år 2015 sammanlagt 298,4 miljoner euro, vilket är 3,7 procent mindre än år 2014.

De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster, betalas av medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. Kommunandelarna i budget för 2015 är sammanlagt 299,0 miljoner euro, vilket är 48,6 procent av alla HRT:s inkomster.

Årligen betalat stöd av staten för kollektivtrafiken i stora städer uppskattas vara 5,4 miljoner euro under åren 2015–2017. Andelen av andra stöd och bidrag uppskattas vara 0,9 procent av HRT:s inkomster. HRT föreslår att kontrollavgiften förhöjs från 80 euro till 100 euro i början av år 2015. Intäkterna från kontrollavgifterna beräknas uppgå till 6,3 miljoner euro varav bokförs kreditförluster och kreditförlustreserveringar för 2,7 miljoner euro.

Verksamhetsutgifter år 2015 är 614,9 miljoner euro. Verksamhetutgifterna ökar med 4,4 procent jämfört med årets 2014 prognos. Kostnader för den operativa verksamheten är 491,0 miljoner euro. Deras andel av verksamhetsutgifter är 79,9 procent. För köp av busstrafiktjänster används 320,7 miljoner euro, för köp av tågtrafik 85,3 miljoner euro, för spårtrafik 51,4 miljoner euro, för metrotrafik 26,5 miljoner euro och för färjetrafik 4,1 miljoner euro. Kostnader för den operativa verksamheten för Kutsuplus-tjänsten är uppskattningsvis 2,9 miljoner euro. HRT:s styrelse beslutar före sommaren 2015 om fortsättningen av Kutsuplus-trafiken.

HRT betalar sina medlemskommuner ersättnings för användning av deras kollektivtrafikinfrastruktur. Infrastrukturersättningar till kommunerna är 68,6 miljoner euro år 2014, vilket är 11,2 procent av alla HRT:s verksamhetsutgifter.

HRT:s investeringsutgifter år 2015 är 48,5 miljoner euro. Sammanlagt 43,6 miljoner euro är reserverade för elektroniska passagerarinformationsenheter och -system för år 2015.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.