Nöjda passagerare på Sveaborgsfärjan

De som reser med Sveaborgsfärjan är mycket nöjda med HRT:s tjänster på somrarna.

”Tillfredsställelse med färjetrafiken har stannat på god nivå från år till år trots ökade passagerarantal”, säger Antti Vuorela, gruppchef för Operativa undersökningar-gruppen. På sommaren 2014 gav 91 procent av passagerarna gott eller mycket gott vitsord för färjetrafiken och medeltalet av det allmänna vitsordet var 4,24 (på skalan 1–5).

Passagerarnas tillfredsställelse med färjetrafikens olika faktorer var på sommaren 2014 huvudsakligen mellan ganska god och mycket god. Endast vitsordet för vänteförhållanden på plattformar blev mellan medelmåttigt och gott. Särskilt plattformssystemets funktionalitet under rusningstider väcker kritik och man önskar flera säten och skyddstak på plattformar. Invånarna på Sveaborg är som regel mer missnöjda än de andra passagerarna och de ger sämre vitsord än i genomsnitt också för tidtabellernas lämplighet.

Passagerare som transporterar ett fordon anser att användningen av betalningsautomater är lätt och att det går smidigt att transportera fordonet till färjan och ut av färjan. Tillfredsställelse med bilplatsernas tillräcklighet och platsreserveringssystemet för fordon är i stället sämre. Mycket öppen respons fick cyklarnas transportavgift som ansågs vara för hög.

Kollektivtrafik är ett tryggt val

Tillfredsställelse som har mätts på somrarna har stannat stabil också i annan HRT:s kollektivtrafik. På sommaren 2014 var 86 procent av passagerarna nöjda och medeltalet av det allmänna vitsordet var 4,07.

Tillfredsställelse med pålitlighet har fortsatt att öka i spårtrafiken. Tågtrafikens pålitlighet har i stället minskat från den goda nivån från sommaren 2013. Tågens kortare vändningstider påverkar delvis resultat. Renheten har förbättrats eller stannat på samma nivå som på sommaren 2013 i alla färdsätt med undantag av metron.

I undersökningen på sommaren 2014 fortsattes säkerhetstemat som inleddes på sommaren 2013. ”Att resa i busstrafiken upplevs som trygg och tryggheten i spårvagnstrafiken har förbättrats. Otryggheten upplevs i kollektivtrafiken relativt lite”, konstaterar Antti Vuorela. Enligt passagerare är det otryggaste att resa i metro- och närtågstrafiken under veckosluten. På metrostationer har tryggheten förbättrats från år 2013 men samtidigt undviker en aning flera passagerare att resa i metron.

HRT mäter året runt med enkäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänster. Under sommarens undersökningsperiod (1.6–31.8) svarade 1 228 passagerare på Sveaborgsfärjan på enkäten. I andra kollektivtrafikmedel svarade sammanlagt 5 081 passagerare på enkäten: 4 238 på bussar, 425 på närtåg, 312 på spårvagnar och 106 i metron. Enkäter utfördes från måndag till torsdag kl. 6–18, på fredagarna kl. 6–16 och under sommarveckosluten i färjetrafiken kl. 10–14.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.