Delårsrapport 2/2015: Antalet resor i kollektivtrafiken ökar trots recession

Utvecklingen av antalet passagerare i kollektivtrafiken i HRT-området har tills vidare varit gynnsammare än förväntat. Vid slutet av augusti har antalet passagerare i kollektivtrafiken ökat med 1,7 procent jämfört med året förut då man i budgeten hade förberett sig för en ökning på ca en procent.

Biljettintäkterna under hela året förväntas öka med ca 2,9 procent. Resultatet för räkenskapsperioden förväntas visa ett överskott på 13,4 miljoner då man i budgeten hade förberett sig för en underskott på 9,9 miljoner.  Trots den goda utvecklingen av biljettintäkterna kan man vara tvungen att höja biljettpriser nästa år för att kunna täcka de årliga infrastrukturkostnaderna på över 60 miljoner euro som orsakas av Ringbanan och Västmetron.

”Den ekonomiska situationen är oroande även ur kollektivtrafikens synvinkel. De svaga ekonomiska utsikterna minskar HRT:s medlemskommuners möjligheter att satsa på utveckling av kollektivtrafiken. På grund av ökning av infrastrukturkostnader som orsakas av att Ringbanan och Västmetron blir färdiga samt av förnyelsen av biljett- och informationssystemet kan HRT vara tvungen att höja biljettpriser mer än vad ökning av kostnadsnivån har varit, om man vill hålla servicen på samma nivå som nu”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi. Ungefär hälften av HRT:s verksamhetsintäkter kommer från medlemskommunerna och hälften från biljettintäkterna.

Man beräknar att i HRT-området görs över 360 miljoner kollektivtrafikresor under 2015 vilket är ca 1,9 procent flera än under året förut. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 621,4 miljoner euro dvs. drygt en procent mer än vad som budgeterats. Kommunandelarna som medlemskommunerna betalar beräknas uppgå till 299 miljoner euro och biljettintäkterna till 307,1 miljoner euro. I början av året höjdes biljettpriserna i genomsnitt med nästan fyra procent.
 
Undantagsvis har kostnadsnivån inom kollektivtrafiken minskat något i år. I budgeten hade man förberett sig för en ökning på 1,5 procent. Att världsmarknadspriset på råolja har sjunkit avspeglas också i kostnadsnivån för kollektivtrafiken.  Verksamhetskostnaderna beräknas uppgå till 599,2 miljoner euro. Inemot 80 procent av verksamhetskostnaderna är trafikeringskostnaderna Enligt prognosen kommer trafikeringskostnaderna att uppgå till 475,7 miljoner euro år 2015. Kostnaderna inom busstrafiken har påverkats av att oljepriset har sjunkit, och på motsvarande sätt har den låga räntenivån minskat ersättningarna för materiel i tågtrafiken.
 
Investeringskostnaderna beräknas uppgå till 24,9 miljoner euro år 2015. Drygt 80 procent av investeringskostnaderna används till anskaffningar i anslutning till förnyelsen av biljett- och informationssystemet, och minskning på 23,6 miljoner euro i investeringskostnaderna beror på att vissa delhelheter i projektet blir klara först under 2016.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.