Fem månader till Ringbanan – en ny period väntar

Byggande av Ringbanan är på slutrakan då det är fem månader kvar till öppnandet av den nya banförbindelsen. Tågen börjar köra på banan den 1 juli 2015 då en ny period i kollektivtrafiken inleds.

Byggande av Ringbanan är nu i skede där en fem månader långa slutraka är kvar. För närvarande är fyra av Ringbanans fem stationer färdiga och den sista stationen på flygplatsen förväntas bli färdiga under försommaren. Nästa månad börjar teskörningar på banan, varefter fattas de slutgiltiga besluten om i vilka stationer kommer närtågen att stanna.

Fr.o.m. den 1 juli öppnas en ny banförbindelse mellan Vandaforsbanan och huvudbanan och i och med den nya banan öppnas en ny period såväl ur resandets, boendets och ur arbetandets synvinkel.

Smidiga förbindelser till när och fjärran

Utvidgande trafiknät, Ringbanans nya stationer, moderna Flirt-tåg och väl planerad anslutningstrafik gör resandet allt smidigare och bekvämligare i framtiden. Också tät turtäthet främjar detta – på dagtid kör Ringbanans tåg med tio minuters mellanrum mot båda riktningarna. Enligt HRT:s uppskattning görs det ca 400 000 resor dagligen med Ringbanans tåg.

Läs mer

Utöver att Ringbanan fungerar som tvärgående stomförbindelse, skapar den smidigare förbindelser till Helsingfors-Vanda flygplats från hela Finland: i och med Ringbanan skapas en direkt banförbindelse mellan Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors centrum.

Bansträckan fungerar också som en förenande länk mellan flyg- och fjärrtågstrafik till övriga Finland. Fjärrtågspassagerare kan byta till Ringbanans tåg i Hoplax eller i Dickursby där öppnas också förbindelser t.ex. till St. Petersburg.

Nya områden för boende och arbete

I och med Ringbanan uppstår det i Vanda under de kommande åren nya bostads- och arbetsplatsområden vid goda kollektivtrafikförbindelser. Helt nya bostadsområden byggs t.ex. i Kivistö där uppstår inom de närmaste åren ett tätt bostadsområde för ca 30 000 vandabor. Också Lejle kommer att bli en hemvist för ca 3 000 invånare.

Nya livskraftiga arbetsplatsområden uppskattas att uppstå t.ex. i Aviapolis där finns i framtiden ca 50 000 arbetsplatser och bostäder för ca 20 000 vandabor. Också Veckal har förutsättningar att växa till ett företagsområde med 10 000 arbetsplatser. Ringbanan underlättar resandet för dem som pendlar till de nya arbetsplatsområden men också för de ca 20 000 som arbetar i flygplatsområdet.

Mer information:
överdirektör Kari Ruohonen, Trafikverket, tfn 0295 34 3831, kari.ruohonen@liikennevirasto.fi
biträdande stadsdirektören Juha-Veikko Nikulainen, Vanda stad, tfn (09) 8392 9019, juha-veikko.nikulainen@vantaa.fi
Finavia Media desk, tfn 020 708 2002, comms@finavia.fi
gruppchef Arttu Kuukankorpi, HRT, tfn (09) 4766 4350, arttu.kuukankorpi@hsl.fi
direktör för samhällsrelationer och miljöfrågor Otto Lehtipuu, tfn 040 8622 014, otto.lehtipuu@vr.fi

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.