Förnyelse av spårvagnslinjenätet siktar till tydligt linjenät och tät trafik

Linjenätsplan för spårvagnstrafik som HRT:s styrelse godkände 10.2 strävar efter att skapa till Helsingfors ett spårvagnslinjenät som kan uppfattas enkelt, som betjänar resbehov av så många passagerare som möjligt och som sammanhängs enhetligt med andra trafiksätt.

Det är nödvändigt att förnya spårvagnslinjenätet eftersom Helsingfors stadskärna ändras på snabb takt. Nya bostadsområden bl.a. på Busholmen, Ärtholmen och i Ilmala är planerade att grunda sig på spårvagnstrafiken. Också planering av kollektivtrafiken i Kronbergsstranden på Degerö baserar sig på spårvägen på bron.

Linjenätsplan för spårvagnstrafiken räcker ända till år 2024. De centrala förnyelserna är upphävande av norra änden av ringlinjerna 2 och 3 samt ringlinjen 7. Rutten för linje 2 slutar i Böle och linje 3 i Mejlans. Linje 7 fortsätter till Busholmen och till Mejlans i norr. Rutten för linje 1 sträcker sig också väster om stadskärnan och förbättrar Helsingforsgatans tvärgående förbindelse. Rutter för linjer 6, 7, 8 och 9 fortsätts till nya bostadsområden.

”På de viktigaste sträckorna kör flera spårvagnslinjer vars turintervaller synkroniseras så att spårvagnarna kör med täta turintervaller och passageraren behöver inte titta på tidtabeller”, säger HRT:s kollektivtrafikplanerare Lauri Räty.

Genomförande av planen förutsätter att nya banor på Medelhavsgatan, Grejusgatan och i Böle samt vändplats i Mejlans byggs. Dessa blir färdiga uppskattningsvis under år 2017–2021.

HRT fick utlåtanden av utkastet till linjenätet från Helsingfors, Esbo och Vanda städer. HRT har beaktat utlåtanden i linjenätsplanen och utarbetat tilläggsutredningar i samarbete med Helsingfors stad.

I planen har rutterna för linjer 7 och 9 på Busholmen ändrats så att linje 7 trafikerar till Västra terminalen och linje 9 till Utterhällen. På så sätt kan trafiken på linje 7 slutas efter de sista fartygen har anlänt till Västra terminalen och längre nattrafik kan erbjudas på linje 9 som betjänar invånare på Busholmen. Samtidigt får man mer nattrafik till Berghäll och Ås för att komplettera spårvagnslinje 3.

Påverkningar av linjenätslösningar i Böle till servicenivå och trafikeringskostnader granskades med tre alternativ. Ett alternativ var att bevara den nuvarande rutten i Västra Böle som önskades i flera av respons från invånare. Granskningen gav inga motiveringar att ändra lösningen i planutkastet där spårvagnarna inte längre kör länken i Västra Böle ca fr.o.m. år 2021. Samtidigt förlängs rutten för linje 9 via Bölegatan till Ilmala.

Enligt Helsingfors utlåtande har inledningen av spårvagnslinje 5 tidigareläggs så att trafiken inleds i augusti 2016. Spårvagnslinje 5 trafikerar till Skatuddens terminal. Turer för linje 4T övergås till linje 4.

Tätt samspel med invånare

Utarbetning av linjenätsplan för spårvagnstrafiken inleddes på hösten 2013. Passagerare har kunnat kommentera linjenätsplanen i olika skeden av arbetet bl.a. genom en blogg samt i tre invånarkvällar som arrangerades i november–december 2013.

Utkastet till linjenätsplanen publicerades på HRT:s webbsidor i februari 2014 då också invånare kunde kommentera det. Vid planeringen har man beaktat respons i den mån det har varit möjligt.

”Kollektivtrafikens linjenät är en helhet där många saker påverkar varandra”, konstaterar Räty. ”I samband med planeringen är man ibland tvungen att göra kompromisser. Vårt syfte är att ändringarna nyttar så många som möjligt och att resandet inte försämras orimligt för någon.”

Linjenätsplanen förbättrar spårvagnstrafikens kostnadseffektivitet. Trafikeringskostnader minskar med ca 0,8 miljoner euro om året jämfört med det planerade basalternativet där spårvagnslinjenätet sträcker sig till de nya bostadsområdena men annars blir det endast ringa ändringar till linjenätet. I trafikeringen av det planerade linjenätet behövs sju spårvagnar mindre än i basalternativet.

Den nu godkända planen gäller endast spårvagnslinjenätet i centrum. Allmän planering av spårvägen på Degerö är på gång och allmän planering av spårvägarna i Fiskehamnen inleds i år. Bl.a. beslut om Kronbron och kraftverket på Hanaholmen påverkar linjedragningar av dessa spårvägar och när de blir färdiga för trafik.

Karta: Spårvagnslinjenätet 2024

Linjenätsplan för spårvagnstrafiken-rapport (på finska)

Mer information:
avdelningsdirektör Tero Anttila, tfn 4766 4330
gruppchef Arttu Kuukankorpi, tfn 4766 4350
kollektivtrafikplanerare Lauri Räty, tfn 4766 4366

Kommentarer

I södra Helsingfors går det i inga bussar i öst-västlig riktning efter att buss nr 16 togs bort. 14, 18 och 24 rör sig alla i nord-sydlig riktning. Nu planerar man alltså ytterligare bort linje 1 från Fabriksgatan vid Eira sjukhus och i stället för att förlänga 1:ans rutt till Ärtholmen drar man 6:ans rutt dit. Om man ska ta sig från Ärtholmen till tex Olympiaterminalen eller Salutorget så måste man alltså ta spårvagnarna 6, 1 och 3. Det vill säga byta 2 gånger på en 3 kilomters sträcka. Är detta ändamålsenligt. I södra Helsingfors är folk allmänt sett inte särskilt unga och kan ha svårt att röra sig långa sträckor till fots. Det är långt till butiker och man är tvungen att släpa matkassar mm. Eller vill planerarna uppmuntra till användning av bil i Centrum.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.