HRT förhandlar om ett nytt avtal för övergångsperioden med VR

HRT förhandlar om ett nytt avtal med VR om närtågstrafiken för övergångsperioden 2016–2021 före inledningen av den konkurrensutsatta trafiken. Grunden för förhandlingarna är ett anbud som VR har levererat till HRT. Anbudet skulle föra med sig betydande besparingar och den gamla materielen skulle tas snabbare ur trafik före sommaren 2017.

Om HRT godkänner anbudet, skulle konkurrensutsättning av närtågstrafiken uppskjutas framåt med tre år. Det nya avtalet med VR skulle ersätta det nuvarande avtalet fr.o.m. april 2016 och räcka till sommaren 2021 då den konkurrensutsatta trafiken skulle inledas.

Om förhandlingarna inte leder till ett intentionsavtal som HRT syftar till före slutet av april, fortsätter utarbetning av anbudsförfarandet för närtågstrafiken enligt den planerade tidtabellen.  Då skulle den konkurrensutsatta trafiken inledas i juni 2018.

VR:s förslag skulle ge HRT besparingar på sammanlagt ca 30 miljoner euro under avtalsperioden på drygt fem år jämfört med den nuvarande prisnivån. Besparingen är av samma storlek som fördelar som HRT uppskattar att anbudsförfarandet för med sig: prissänkning på 15 procent jämfört med den nuvarande nivån. VR:s anbud är skärpande till sin natur, dvs. de största besparingarna uppstår i senare delen av avtalsperioden.

”Avtal för övergångsperioden kan erbjuda anbudsförfarandets fördelar för HRT:s passagerare med tidigarelagd tidtabell.  En längre förberedningsperiod minskar också risker. Om anbudsförfarandet genomförs först efter ändringarna i bannätet, skötseln av trafiken och biljettsystemet, är förhållanden för eventuella konkurrenter stabilare än nu”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

HRT:s syfte är att punktlighet, trygghet och kundservice i VR:s tågtrafik bevaras på hög nivå i det nya avtalet. De besparingar som uppstår minskar för sin del trycket att höja biljettpriserna. Avtalet påverkar inte trafikeringen av tågen. I det nya avtalet är VR också beredd att förbinda sig till ändringar som främjar konkurrens i fortsättningen. Ett exempel är att depån i Ilmala öppnas också för andra aktörer.

”VR:s anbud är ett bra exempel på hur HRT:s åtgärder för att öppna konkurrensen för med sig konkreta fördelar för passagerare redan nu”, säger Rihtniemi.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.