HRT godkände Västmetrons anslutningslinjenät efter att ha hört sina medlemskommuner

HRT har fått utlåtanden om anslutningslinjenätsplan för Västmetron och gjort på basis av dem justeringar till planen. HRT:s styrelse godkände anslutningslinjenätet i sitt möte 20.1.

”Västmetron skapar en stomförbindelse med hög turtäthet från Mattby till Helsingfors centrum så i fortsättningen görs allt flera Esbos interna resor och resor mellan Esbo och Helsingfors på spår. Bussarna i södra Esbo och på Drumsö kör i fortsättningen mestadels matartrafik till metrostationerna eftersom det inte lönar sig att ordna överlappande service med metron”, säger avdelningsdirektör Tero Anttila från HRT.

Metron för med sig ändringar också till busstrafiken på Lövö och Granö eftersom de nuvarande förbindelserna baserar sig på regionlinjer som betjänar södra Esbo. Ändringarna på Drumsö påverkar också busslinjerna i Månsas, Svedängen, Baggböle och Grinddal. Ändringarna reflekteras i Esbo och Grankulla också till busslinjerna i kustbanans influensområde. De nuvarande busslinjerna från Kyrkslätt till Helsingfors slutar i fortsättningen till Mattby.

”Linjenätsplan för Västmetron kunde kommenteras i utkastskede både på webben och i invånarkvällar. Vi fick över 1 700 kommentarer och på basis av dem gjordes ändringar till planen”, konstaterar Anttila.

Ändringar på Drumsö

HRT har i samarbete med Helsingfors stadsplaneringskontor utarbetat ändringar till de planerade busslinjerna på Drumsö såsom Helsingfors stad förutsatte i sitt utlåtande. Rutten för linje 20 från Enåsen förlängs till Gräsviken och busslinje 21B från Hallonnäs kör endast till Drumsö metrostation. Från Hallonnäs finns en förbindelse utan omstigning till Gräsviken och vidare till Skillnaden med busslinje 21.

Jämfört med planutkastet förbättras utbudet en aning i Hallonnäs dygnet runt men försämras en aning i Enåsen under rusningstid. Tack vare ändringen erbjuder Enåsens linje dock bättre förbindelser i riktning mot Gräsviken. Förbättringar i servicenivå på Drumsö minskar besparingar i busstrafiken med ca 360 000 euro årligen.

Enligt framställningen av Helsingfors stad har man avstått från inledningen av söndagstrafik på busslinje 51 i Månsas, vilket ökar besparingar med ca 300 000 euro årligen. Busslinje 66K betjänar förbindelser i gamla Månsas på söndagarna. Annars har man inte gjort ändringar till busslinjerna i Månsas. Fortsättning av linje 51 till Järnvägstorget är inte ändamålsenligt p.g.a. brist på utrymme i torgområdet.

Mer service i Esbo

Enligt framställningen av Esbo stad har busslinje 115 tillagts till planen. Linjen erbjuder en förbindelse från Juhanila området till Hagalund. Under veckosluten körs linjen på A-rutt som fortsätter till Drumsö och betjänar också Hanaholmens kulturcentrum under veckosluten. Grundande av busslinje 115 minskar besparingar i busstrafiken med ca 360 000 euro årligen.

Ändhållplats för busslinje 548 flyttas från Källstrand till Jupper. Med ändringen erbjuds förbindelser från Jupper till Gröndal där ligger områdets hälsovårdscentral och skolor. Också dessa ändringar var inkluderade i Esbo stads utlåtande. De ökar kostnaderna avsevärt, ca 560 000 euro årligen. I och med ändringen kan busslinjerna 247 och 248 slutas till Källstrand med den skapar inte motsvarande besparingar.

Anslutningslinjenätsplan har utarbetats för situation där Västmetron trafikerar till Mattby och alla trafikleder och terminaler anknutna till den har blivit färdiga. Då metrotrafiken inleds på hösten 2016 är byggnadsarbeten ändå ställvis på gång, så man ska planera lokala tillfälliga arrangemang till linjenätet. Dessa lösningar planeras som bäst och de är inte inkluderade i planen som nu godkändes.


Mer information:
avdelningsdirektör Tero Anttila, tfn 4766 4330
gruppchef Arttu Kuukankorpi, tfn 4766 4350
kollektivtrafikplanerare Jonne Virtanen, tfn 040 161 2173

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.