HRT planerar ersättande Y-tågstrafik till Sjundeå - också ett nytt X-tåg till Kyrkslätt

HRT planerar ersättande Y-tågstrafik till Sjundeå som ska starta nästa mars. Samtidigt tidigareläggs med några månader den redan bestämda nedläggningen av Bobäcks och Mankby hållplatser. Också S- och U-tågen slås ihop till nytt U-tåg. Dessutom startas en ny närtågslinje X mellan Helsingfors och Kyrkslätt som kör under rusningstider.

HRT:s styrelse godkände på tisdagen intentionsavtalet enligt vilket tågförbindelsen mellan Helsingfors och Sjundeå ordnas som trafik som HRT beställer. Försöket genomförs 28.3.2016-31.12.2017. HRT har begärt tillstånd från ministeriet om att kunna ordna närtågsförbindelsen eftersom Sjundeå inte ingår i HRT-området. Ett slutgiltigt svar från ministeriet har man ännu inte fått. Sjundeå kommun är beredd att finansiera en del av försöket. Trafikeringen av Y-tåg från Kyrkslätt vidare till Sjundeå kräver inte tilläggsfinansiering från HRT-kommuner.

”En fortsättning för Sjundeå närtågstrafik möjliggör arbetspendling med kollektivtrafiken till Helsingforsregionen även i fortsättningen så att beslutet som gjordes nu står i enlighet med HRT:s målsättningar. Sjundeå kommun har berättat att tågförbindelsen är livsviktig för kommunen”, säger Tero Anttila, direktören för avdelningen av kollektivtrafikplaneringen i HRT.

Kommunikationsministeriet meddelade i september att Y-tågförbindelsen via Kyrkslätt och Sjundeå till Karis ska läggas ned nästa mars på grund av besparingar. HRT har tillsammans med Sjundeå kommun letat efter alternativ för att hitta en ersättande lösning i HRT-området.

Y-tågförsöket betyder att det kommer att vara åtta avgångar mellan Helsingfors och Sjundeå under rusningstider på vardagar: fyra avgångar i båda riktningar. Stationerna där de nya Y-tågen stannar är till början Helsingfors, Böle, Alberga, Masaby, Kyrkslätt och Sjundeå. Senare när trafiken kan skötas helt med nytt tågmateriel, kommer Y-tåget att stanna även vid Hoplax och Esbo.

Dessutom kommer det att inrättas en ny snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Kyrkslätt som körs som X-tåg. X-tåget kör två avgångar under rusningstiden och stannar vid samma stationer som det nya Y-tåget.

HRT och Sjundeå har avtalat att HRT beställer Y-närtågstrafiken på sträckan Helsingfors-Sjundeå som en del av trafikeringsavtalet mellan HRT och VR. I HRT-området används HRT:s biljetter. De som reser till Sjundeå kan använda VR:s biljetter på samma sätt som nu. Trafikeringskostnaderna för Y-tåget beräknas uppgå till 1,6 miljoner euro om året. Kostnaderna delas mellan HRT-kommunerna och Sjundeå i relation till passagerarkilometer. Betalningsandel för Sjundeå beräknas vara 230 000 – 300 000 euro på årsnivå.

Också tidtabellerna för de andra närtågen på Kustbanan ändras i mars. VR vill höja hastigheten på snabbtågstrafiken mellan Helsingfors och Åbo och har beslutat att ändra tidtabellerna för tåg som kör till Åbo. Därför tidigareläggs nedläggningen av Bobäcks och Mankby hållplatser från sommaren 2016 till mars 2016. Samtidigt slås också S- och U-tågen ihop till nytt U-tåg. Ändringarna träder i kraft den 27 mars 2016. Förslag om ersättande bussförbindelser i Bobäck och Mankby områden tas upp under nästa styrelsemötet den 8 december.

”HRT är tvungen att ändra tidtabellerna för sin egen närtågstrafik mitt under tidtabellsperioden vilket är exceptionellt och beklagligt. Minskning av skillnader mellan hastigheter och gemensamma stationer förbättrar trafikens pålitlighet. Också tidtabellernas punktlighet förbättras något”, säger Tero Anttila.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.