HRT skickar ekonomi- och verksamhetsplanen 2016-2018 ut på remiss till kommunerna

HRT förbereder sig på trafikeringen av Västmetron. Passagerarna kan för första gången åka med metro till Esbo om drygt ett år, i augusti 2016. Förnyelsen av biljett- och informationssystemet samt zonsystemet kommer att påverka betydligt både HRT:s verksamhet och kundernas kollektivtrafikupplevelse under de närmaste åren.

HRT:s styrelse skickade i sitt möte på tisdagen den preliminära ekonomi- och verksamhetsplanen 2016–2018 ut på remiss till sina medlemskommuner. HRT frågar nu kommunerna i vilken proportion täcker man kostnadsökningen genom att öka kommunandelarna, ändra servicenivån och höja biljettpriserna. Trycket att höja biljettpriserna beror huvudsakligen på de ökade infrastrukturkostnaderna p.g.a. ibruktagandet av Västmetron och Ringbanan, utvidgandet av metrodepån samt utrustningen för passagekontroll.

”Investeringar för att utveckla kollektivtrafiksystemet, såsom Ringbanan och Västmetron, är livsviktiga för att Helsingforsregionen kunde öka behärskat. Detta är möjligt genom att samordna markanvändning, boende och trafik”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Kostnadsökningen p.g.a. infrastrukturinvesteringar skapar trycket att öka kommunandelarna och höja biljettpriserna år 2016, 2017 och 2018. HRT:s styrelse framförde sin oro i sitt möte på tisdagen om de ökade infrastrukturkostnadernas påverkan till biljettpriserna under perioden 2016–2018. Styrelsen ber kommunerna att fästa särskild uppmärksamhet på hur man kan undvika höjningstrycket på t.o.m. över 15 procent på biljettpriserna under denna planperiod.

De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster, betalas av medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. Kommunandelarna i budgeten 2016 är 326,7 miljoner euro. Kommunandelarna utgör nu 48,8 procent av HRT:s verksamhetsintäkter.

”Kostnaderna för att ordna kollektivtrafiken ökar. Om man vill bevara kommunernas genomsnittliga subventionsgrad fortfarande i ca 50 procent år 2017, ska de ökade kostnaderna täckas antingen genom att höja biljettpriserna eller genom att sjunka servicenivån eller genom båda medlen”, säger Rihtniemi.

Biljettintäkterna uppskattas vara i år 302,4 miljoner euro och nästa år 327 miljoner euro. Ökning jämfört med förra årets prognos är 8,1 procent. År 2017 uppskattas biljettintäkterna vara 334,3 miljoner euro och 346,2 miljoner euro år 2018. Biljettintäkterna utgör 48,8 av HRT:s verksamhetsinkomster 2016. Passagerarantalet som påverkar biljettförsäljningen uppskattas öka i genomsnitt med en procent från år 2015 till år 2016.

HRT:s verksamhetsintäkter år 2016 är 670 miljoner euro. Ökning jämfört med förra årets prognos är 52,6 milj. euro, dvs. 8,5 procent. År 2017 uppskattas verksamhetsintäkterna vara 734,6 miljoner euro och 757,8 miljoner euro år 2018.

Det föreslås att kontrollavgiften höjs från 80 euro till 100 euro. Då man i området övergår till det nya biljett- och informationssystemet samt till det nya taxe- och biljettsystemet, koncentrerar biljettkontrollanterna utöver de normala kontrollerna allt mer även på guidning av passagerare. Därför uppskattas det att intäkterna från kontrollavgifterna är en fjärdedel mindre under åren 2016–2017.

HRT:s verksamhetsutgifter år 2016 är sammanlagt 668,6 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna ökar 63,2 miljoner euro, dvs. ca 10,4 procent jämfört med prognosen för år 2015. Utgifterna för köp av tjänster år 2016 uppgår till sammanlagt 639,4 miljoner euro, dvs. 95,6 procent av HRT:s verksamhetsutgifter. Den största delen av dem, 505,2 miljoner euro, består av kostnaderna för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken.
 
År 2016 ökar tågtrafikens kostnader p.g.a. trafikeringen på Ringbanan och ibruktagandet av ny Sm5-materiel. Också kostnader för busstrafik, spårvagnstrafik och metrotrafik ökar. Bakom kostnadsökningen för metrotrafiken ligger bl.a. ibruktagandet av ny metromateriel och Västmetron.

År 2017 uppskattas verksamhetsutgifterna vara 722,6 miljoner euro och 743,4 miljoner euro år 2018.

Ringbanan som tas i bruk i år och Västmetron som inleder trafikeringen år 2016 ökar kollektivtrafikens passagerarantal under planperioden 2016–2018. Enligt HRT:s uppskattningar ökar Västmetron och dess anslutningslinjer kollektivtrafikens andel med 1,1 procentenheter och lockar 11 000 nya passagerare till kollektivtrafiken på vardagarna. Två tredjedelar av dem är användare av personbil och resten av dem användare av lätt trafik.

Den mest betydande ändringen under planperioden 2016–2018 är ibruktagandet av Västmetron i augusti 2016. Samtidigt blir busslinjenäten i södra Esbo och på Drumsö matartrafiken. År 2017 och 2018 inleder också två nya stombusslinjer trafikeringen: Stomlinje 500 från Hertonäs till Munkshöjden och 570 från Mellungsbacka till Aviapolis. Stomlinje 560 som inleder trafikeringen i augusti fortsätts till Mattby år 2018. Under planperioden framställs också att ändringarna i spårvagnslinjenätet i Helsingfors inleds. Det är avsikten att lägga ned haltpunkterna i Mankby och Bobäck år 2016.

Resekortsystemet förnyas under planperioden. Övergång till det nya biljett- och informationssystemet sker stegvis. Testbruket inleds i slutet av året och fortsätter år 2016. Också försäljningssystemet tas i bruk stegvis fr.o.m. oktober 2015. I och med detta förnyelseprojekt får hela HRT-området realtidssystemet för passagerarinformation. HRT:s syfte är att i slutet av planperioden erbjuds alla passagerare betydligt mer realtidsinformation än nu om kollektivtrafiken både före resan och under resan. Också biljettsystemet byts. I stället för det nuvarande systemet får man tydliga bågliknande zoner. Prissättning av biljetter baserar sig inte längre på kommungränserna utan mer än nuförtiden på resans längd.

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330
HRT:s styrelseordförande Risto Rautava, tfn 040 504 5851

HRT:s preliminära ekonomi- och verksamhetsplan 2016–2018

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.