HRT:s rabatt- och fribiljetter bevaras nästan oförändrade

Grunderna för beviljande av rabatt- och fribiljetter för specialgrupper bevaras mestadels oförändrade i Helsingforsregionens kollektivtrafik i den kommande zonmodellen. HRT:s styrelse beslöt om saken efter att ha hört sina medlemskommuner. Kommunerna gav i sina utlåtanden ett starkt meddelande att de nuvarande rabatterna ska bevaras.

”Enligt HRT:s medlemskommuners synpunkter har HRT ett mer omfattande ansvar än att bara ordna kollektivtrafiken. Kommunernas vilja är att HRT tar för sin del hand om att främja resandet för barn och ungdom, barnfamiljer, mindre bemedlade, åldringar och rörelsehindrade samt att förhindra marginaliseringen”, säger Pirkko Lento, direktör för avdelningen för passagerartjänster vid HRT.

Utgångspunkten för HRT:s tjänstemannaförslag som var ut på remiss i kommunerna var att HRT stödjer resandet för specialgrupper i första hand genom att främja kollektivtrafikens tillgänglighet och åtkomlighet. Enligt förslaget skulle kollektivtrafikens eventuella tilläggsrabatter, fribiljetter eller rätt att resa utan biljett basera sig i fortsättningen endast på trafikpolitiska riktlinjer och trafiksäkerhet. Kommunerna ansåg ändå i sina utlåtanden att grupper som får rabatt- och fribiljetter inte kan minskas.

Rabattbiljetter för pensionärer och rörelsehindrade bevaras och rabattprocenter enhetligas så att alla får 50 procent rabatt på priset på biljetter för vuxna. Blinda, krigsveteraner och frontveteraner har även i fortsättningen rätt till fribiljetten. De som reser med ett barn i barnvagn eller kärra har rätt att resa utan biljett även i fortsättningen. Också de som rör sig med rullstol kan resa utan biljett.

I det nya taxa- och biljettsystem tas även i bruk en seniorbiljett för invånare i HRT-området som har fyllt 70 år. Den är en värdebiljett som gäller på alla dagar på resor som inleds kl. 9–14. Priset på biljetten är 50 procent av priset på värdebiljetten för vuxna. HRT:s styrelse beslöt om ibruktagandet av seniorbiljetten i december 2013. Styrelsen beslöt då också att höja åldersgränsen för barnbiljetten med ett år så att alla som är 7–17 år kan resa med barnbiljetten.

Grunderna för beviljande av rabatt- och fribiljetter som nu godkändes träder i kraft i det nya taxa- och biljettsystemet för Helsingforsregionen. Zonmodellen, dvs. bågmodellen möjliggör utvidgande av regionens tariffmodell oberoende av kommun- och förvaltningsstrukturer. Bågmodellen kan tas i bruk efter den tekniska systemförnyelsen och byte av resekort tidigast år 2017.

HRT:s styrelse beslutar om biljettpriserna och rabattprocenten årligen i samband med budgeten.

Tryck att höja biljettpriserna

HRT:s medlemskommuner subventionerar starkt särskilt periodbiljetter som säljs till vuxna i kommunen. År 2015 är kommunernas stöd till kollektivtrafikens biljettpriser sammanlagt ca 230,5 miljoner euro.  Tilläggssubvention som förorsakas av rabatt- och fribiljetter till specialgrupper är nuförtiden ca 30,8 miljoner euro om året. Största delen av summan, 27,6 milj. euro, riktas till studerande.

I den nya zonmodellen ökar kommunernas stöd till biljettpriser då biljettpriserna sjunker för många användare jämfört med den nuvarande nivån. HRT uppskattar att kommunandelarna ökar sammanlagt med ca 11 miljoner euro vid övergång till zonmodellen, då man beaktar ändringarna i rabattbiljetter för pensionärer och rörelsehindrade som nu godkändes.

HRT finansierar sin verksamhet huvudsakligen med biljettintäkter och kommunandelar som kommunerna betalar. Medlemskommunerna har linjerat att kommunandelarna kan vara högst 50 procent av utgifterna. I praktiken ska man alltså täcka ca hälften av utgifterna med biljettintäkter. Kollektivtrafikens stora infrastrukturprojekt såsom Ringbanan och Västmetron skapar tryck att höja biljettpriserna under de kommande åren. Projektens kostnader riktas till medlemskommunerna via HRT då de har blivit färdiga.

Mer information:
Avdelningsdirektör Pirkko Lento, tfn 050 380 7033

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.