HRT:s styrelsebeslut 27.10.2015

Föredragningstexterna kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403.HTM.

Biljettpriserna 2016
Styrelsen godkände biljettpriserna och övriga avgifter enligt förslaget. Om ärendet informeras separat. Dessutom uppmanar styrelsen att göra en kalkyl om hur ökande infrastrukturkostnader inte i fortsättningen skulle påverka biljettpriser så kraftigt som i dag. Kalkylen skulle fungera som grund för ägarkommunernas beslutsfattande och ägarstyrning. Kalkylen ska innehålla alternativa modeller om nivån på kommunandelarna, subventionsgraden och om en eventuell omformulering av avtal om infrakostnader mellan HRT:s medlemskommuner. Kalkylen ska vara klar när beredningen av budgeten för år 2017 inleds. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-2.HTM.

HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för år 2016 - 2018
Styrelsen föreslår till samkommunsstämman att den godkänner budgeten för år 2016 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2017 – 2018 enligt förslaget. Om ärendet informeras separat. Tjänsten Kutsuplus i den form som den nu ordnas av HRT läggs ner i slutet av 2015. HRT söker som bäst en ny aktör som kan ta över verksamheten och meddelar mer om ärendet i mitten av november.  Styrelsen föreslår vidare till samkommunsstämman att den beslutar inleda förhandlingar mellan ägarkommunerna om nivån på kommunandelarna, subventionsgraden och om en eventuell omfördelning av infrakostnaderna så att behovet att öka biljettpriser minskar under ekonomiplanperioden.  Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-3.HTM.

Justering av HRT:s förvaltnings- och ekonomistadga
Styrelsen föreslår till samkommunsstämman att den godkänner ändringarna i förvaltnings- och ekonomistadgan för samkommunen Helsingforsregionens trafik enligt förslaget. Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-4.HTM.

Skötsel av hållplatsinformation i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt
Styrelsen beslöt ordna en offerttävling om installation och underhåll av hållplatsinformationen i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt så att offerttävlingen kan avgöras på styrelsemötet i januari 2016. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-5.HTM.

Val av HRT:s grafiska byrå
Styrelsen beslöt välja Kokoro&Moi Oy till HRT:s grafiska byrå för år 2015-2018 eftersom deras anbud bedömdes vara ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-6.HTM.

HRT:s riskhanteringspolitik, intern övervakning och kontroll
Styrelsen godkände HRT:s riskhanteringspolitik, fastställde anvisningar för Intern kontroll och riskhantering samt antecknade för kännedom sammanställningsrapporten för år 2015 om intern kontroll samt ändringen i kontrollplanen.  Länk till förslagen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-7.HTM , http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-8.HTM , http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-12.HTM ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-13.HTM.

Utlåtande till Nylands NTM-central om plan för väghållning och trafik
Styrelsen ger utlåtandet till NTM-centralen enligt förslaget.
HRT föreslår att en ledningsgrupp för kollektivtrafiken grundas i regionen. Ledningsgruppen ska verka för att utveckla samarbete inom kollektivtrafiken och för att samordna trafiken som olika behöriga kollektivtrafikmyndigheter ordnar. HRT-området samt övriga kringliggande kommuner och aktörer i Helsingforsregionen skulle vara representerade i ledningsgruppen. Ledningsgruppens uppgift är att behandla aktuella frågor samt utvidgning av kollektivtrafikområdet. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-10.HTM.

Åtgärder för att ersätta Y-tåget
Styrelsen befullmäktigade den verkställande direktören att bereda en modell där närtågsförbindelsen mellan Helsingfors och Sjundeå ordas mellan 28.3.2016 och 31.12.2017 i form av trafik som HRT beställer med Kommunikationsministeriets fullmakt och som delfinansieras av Sjundeå kommun.

Åtgärder för att minska belastning i metron
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Om ärendet informeras separat. Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015403-14.HTM.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.