HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018

Kollektivtrafikens stomnät i Helsingforsregionen kommer att utvidgas igen i augusti 2016 när metrotrafiken till Mattby startar. Västmetron betyder tät spårtrafik från södra Esbo till Helsingfors centrum och ända fram till Östra Helsingfors. Nästa år tas också det första steget i HRT:s omfattande biljett-och informationsförnyelse.

När Västmetron startar trafiken blir busslinjerna i södra Esbo och på Drumsö mer som anslutningslinjer och största delen av busslinjerna får nya linjenummer. ”Enligt konsekvensbedömningar ökar Västmetron som kör till Mattby med anslutningslinjerna kollektivtrafikens andel som färdsätt i Helsingforsregionen med 1,1 procentenhet vilket betyder över 11 000 resor om dagen. Två tredjedelar av ökningen kommer från privatbilsresor”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.
 
Biljettsystem och passagerarinformation i Helsingforsregionen förnyas grundligt under de kommande åren. I fortsättningen får kunderna information i realtid både före och under resan och kan skräddarsydda olika infotjänster till sin förfogande t.ex. i mobilen. I slutet av planeperioden tas ett nytt taxe- och biljettsystem i bruk i regionen. Det nya systemet baserar sig på bågformade zoner och biljettpriserna baserar sig mer på resans längd i stället för kommungränser.
 
HRT och VR har förhandlat om ett avtal som gäller trafikeringen av närtåg för år 2016-2021. I HRT har det beräknats att om avtalet blir verklighet skulle det betyda att man sparar under fem år i sammanlagt ungefär 30 miljoner euro i jämförelse med den nuvarande prisnivån. Inbesparingen skulle vara lika stor under avtalsperioden än den beräknade nyttan under motsvarande tidsperioden om trafiken skulle snabbt konkurrensutsättas. Avsikten är att HRT:s styrelse behandlar det nya avtalet i början av 2016 och att avtalet skulle träda i kraft 1.4.2016. Om avtalet blir verklighet, fortsätter HRT beredningen av konkurrensutsättning av närtågstrafiken så att den konkurrensutsatta trafiken kan starta sommaren 2021. Annars fortsätter beredningsarbetet i en snabbare tidtabell så att den konkurrensutsatta trafiken kan startas så snabbt som möjligt efter att det nuvarande avtalet has slutat att gälla.
 
I Helsingforsregionen utvecklas elbussystem och  i år och nästa år skaffar HRT 12 finsktillverkade elbussar som sedan ska hyras ut till trafikföretag. ”Vi provar på ett nytt förfaringssätt dvs. HRT köper bussarna, eftersom vi inte vill att trafikföretagen bär teknologirisken. Genom att göra på det här sättet kan vi bygga upp Finlands första elbussystem”, säger Suvi Rihtniemi.
 
Enligt utlåtandena är medlemskommunerna inte villiga att finansiera tjänsten Kutsuplus. Det betyder att Kutsuplus-tjänsten i den form som HRT har ordnat avslutar i slutet av 2015. HRT söker som bäst en ny aktör som kan ta över verksamheten från och med 2016.
 
Ungefär hälften av HRT:s kostnader täckas med biljettintäkter och hälften av kommunandelar som medlemskommunerna betalar. Enligt Rihtniemi skapar de svaga utsikterna för ekonomin nya utmaningar för planering av de kommande åren. ”Kommunernas svaga ekonomiska situation minskar deras möjligheter att satsa på kollektivtrafiken. Ringbanan och Västmetron förbättrar servicenivån men sådana stora infraprojekt också ökar markant HRT:s kostnader under de närmaste åren så att man är tvungen att höja biljettpriserna klart mer än under gånga åren.”

HRT:s budget för 2016

HRT:s verksamhetsinkomster år 2016 är sammanlagt 647,2 miljoner euro. Det är en ökning på 4,2 procent i jämförelse med förra årets prognos. Biljettintäkterna beräknas öka med 4,8 procent och uppgå till 322,0 miljoner euro. Biljettpriserna kommer att höjas med i genomsnitt 4,9 procent år 2016. Biljettintäkterna utgör 49,8 procent av HRT:s verksamhetsinkomster.
 
Medlemskommunerna betalar till HRT i form av kommunandelar de utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller med övriga intäkter. I budgeten för år 2016 är kommunandelarna 309,9 miljoner euro och de utgör 47,9 procent av HRT:s verksamhetsinkomster.

Stadsunderstöd för kollektivtrafiken i stora stadsregioner beräknas uppgå år 2016-2018 till 4,7 miljoner euro vilket motsvarar 0,7 procent av HRT:s verksamhetsintäkter. Övriga stöd och bidrag beräknas uppgå till 0,8 miljoner euro. Kontrollavgiftsintäkterna beräknas uppgå till 5,0 miljoner euro år 2016 varav sammanlagt uppskattningsvis 2,4 milj. euro förs i kreditförluster och kreditförlustreserveringar för kontrollavgifterna. HRT föreslår att kontrollavgiften höjs från 80 euro till 100 euro.
 
HRT:s verksamhetsutgifter 2016 är sammanlagt 654,2 milj. euro. Det är en ökning på 9,2 procent från prognosen för år 2015. Den största utgiftsposten utgör kollektivtrafikens trafikeringskostnader som är 492,5 milj. euro (75,3 %).  HRT använder för köp av busstrafikstjänster 312,7 miljoner euro, tågtrafikstjänster 88,0 miljoner euro, spårtrafikstjänster 52,3 miljoner euro, metrotrafikstjänster 33,9 miljoner euro och av färjetrafikstjänster  4,1 miljoner euro. För att täcka trafikeringskostnaderna under övergångsperioden som orsakas av att tjänsten Kutsuplus avslutar har reserverats 1,6 miljoner euro.
 
HRT betalar ersättningar för användning av kollektivtrafikstruktur till medlemskommunerna. År 2015 är infrastrukturersättningarna 99,2 miljoner euro vilket är 15,2 procent av HRT:s verksamhetsutgifter.
 
HRT:s investeringskostnader är 46,8 miljoner euro 2016. Den mest betydande investeringen är ett nytt biljett- och informationssystem för vilket har reserverats 40,8 miljoner euro.

 

Mer information:
verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.