I HLJ-utlåtanden önskas tilläggsutredningar om prissättning av fordonstrafiken

Prissättning av fordonstrafiken som har framställts i utkastet till trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) delade åsikterna i utlåtanden. Kommunerna är inte ännu beredda att ta prissättningen i bruk men statsförvaltningen förhöll sig mer positivt till saken. Närmare utredning av prissättningen och genomförandesätten i området fick omfattande stöd.

Kollektivtrafik, cykling och gång är framtidens färdsätt i Helsingforsregionen varför deras servicenivå ska förbättras. Stomlinjenätet bildar basen för kollektivtrafiken, vilket betyder spårtrafik med täta turintervaller och kompletterande stombusstrafik. Med anslutningsbusslinjer säkras goda förbindelser också från mer omfattande område.

Då byggande koncentreras vid goda kollektivtrafikförbindelser, minskar behovet att resa och en stor del av resorna kan göras med hållbara färdsätt. Dessa linjedragningar i HLJ 2015-utkastet fick omfattande stöd i utlåtanden som bes av kommuner, staten och andra intressentgrupper. Utkastet var på en gemensam remiss med markanvändningsplan och bostadsstrategi för Helsingforsregionen.  

”I utlåtanden tackade man den gemensamma utarbetningen av planerna och den anknutna samarbetsprocessen. Den ansågs vara ett bra sätt att planera regionens kommande trafiksystem och markanvändning samt samordning av dem. Det är lätt att hålla med om denna åsikt eftersom man har i gemensam planering hittat regionala synpunkter i stället för utvecklingsönskemål av en kommun”, tackar Sini Puntanen från HRT.

I alla utlåtanden finns ett gemensamt bekymmer: pengar och hur den räcker. Helsingforsregionens stora kollektivtrafikprojekt Ringbanan, Västmetron, automatisering av metron och stomlinje 560 ökar kostnader för den operativa verksamheten inom de närmaste åren. Också målmedveten utveckling av trafiksystemet och utveckling på lång sikt kräver kontinuitet och säkerhet att finansiering av investeringar och tjänster är tillräcklig.

Planutkasten till markanvändningsplan och bostadsstrategi samt trafiksystem för Helsingforsregionen finslipas på basis av respons från remissen i början av år 2015. Syftet är att HRT:s styrelse och Helsingforsregionens samarbetsmöte fattar beslut om planer före slutet av mars 2015. De godkända planerna fungerar som grunden för intentionsavtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) för år 2016–2019.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.