Metro behöver tätare turintervaller på 2020-talet

Passagerarantalet i metron ökar under det nästa årtiondet snabbare än väntat berättar utredningen av Helsingforsregionens trafik (HRT), Helsingfors stads trafikverk (HST) och Västmetron Ab.

HRT har i sin planeringsanvisning definierat de övre gränserna för belastningen och på basis av utredningen uppnås dessa gränser redan i början av 2020-talet. På linjen till Stensvik på båda sidorna av Hagalund uppnås den maximala belastningen enligt prognosen år 2022 och i Fiskehamnens omgivning år 2024.

Prognoserna baserar sig på trafikeringsmodellen efter öppnandet av Västmetron 2016: på metrolinjernas gemensamma sträcka (Hagalund – Östra centrum) går tågen med två och en halv minuters mellanrum under rusningstid, tågen har två vagnenheter och hälften av tågen använder Hagalund som ändstation.

Metrotrafiken planeras enligt dygnets trafiktopp. Nuförtiden har metron flest passagerare i en vardagsmorgon mellan Brändö och Fiskehamnen i riktningen mot Helsingfors centrum. I och med Västmetron förutspås den motsvarande belastningen också i Esbo i vardagsmorgnarna snabbare än i den tidigare utredningen som publicerades 2012.

Orsaker för de kraftigt ökade passagerarantalen finns flera. Det nya biljett- och taxesystemet gör resorna billigare t.ex. från Mattby och Hagalund till Helsingfors. Dessutom kan markanvändningsplanerna i södra Esbo öka passagerarantalet.

En lösning för att säkra tillräcklig kapacitet är att förtäta metrons turtäthet i början av 2020-talet så att den är på båda linjerna fyra minuter och på den gemensamma sträckan (Hagalund – Östra centrum) två minuter. I väster skulle ett alternativ vara även att vändplatsen för den andra linjen flyttas från Hagalund till Finno eller Stensvik då den tätare turintervallen skulle fortsätta längre västerut men lösningen skulle vara dyr.

I Fiskehamnens omgivning överskrider belastningsgränserna enligt den nuvarande prognosen år 2024 men om spårvägen över Kronbergsfjärden blir färdig före det, räcker trafikeringstätheten som tas i bruk 2016 uppskattningsvis till år 2030.

Mer information:
Tero Anttila, direktör, Avdelningen för kollektivtrafikplanering, HRT, tfn 050 555 2932
Arttu Kuukankorpi, gruppchef, Linjenäts- och tidtabellsplanering, HRT, tfn 040 505 2226
Ville Lehmuskoski, verkställande direktör, HST, tfn 040 520 6710
Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetron Ab, tfn 050 3471558

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.