Sänkning av trafikeringskostnader säkrade starkt resultat för HRT

Ökning av kollektivtrafikens passagerarantal fördröjdes år 2014 till följd av det ekenomiska läget och cyklingens och gångens popularitet. Kollektivtrafikens kundnöjdhet ökade ändå till alla tiders rekord.

Det totala passagerarantalet i Helsingforsregionens trafik ökade år 2014 med 0,6 procent jämfört med förra året till 353,3 miljoner resor. Mest betydande var ökningen i regionbusstrafiken (+6,2 %) och i tågtrafiken (+3,2 %). Däremot minskade passagerarantal i metrotrafiken (-2,0 %) och i spårvagnstrafiken (-1,9 %).

”Orsaken för sämre utveckling av passagerarantal än förutspått är huvudstadsregionens sämre ekonomiska läge, den ökade arbetslösheten samt mild höst och vinter”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi. HRT:s prognos för tillväxt under år 2014 var 2 procent, vilket har varit den genomsnittliga tillväxtprocenten i kollektivtrafiken från år 2007.

Ökning av cykling och gång har också påverkat till mer moderat tillväxt än förutspått. Särskilt i metro och spårvagn kan man se trenden att människorna cyklar och går de korta sträckorna i stället för att åka kollektivt.

”Denna utveckling är positiv och helt enligt HRT:s strategi. Vår uppgift är att utveckla trafiksystemet som helhet och en viktig tyngdpunkt är just ökning av cykling och gång. Utvecklingstrenden fortsätter förhoppningsvis också i framtiden”, säger Rihtniemi.

För det pågående året och för de närmaste åren förutspår HRT att kollektivtrafikens passagerarantal ökar med en procent. Prognoser för de närmaste åren preciseras i ekonomi- och verksamhetsplan som styrelsen godkänner för år 2016–2018 nästa höst.

HRT:s sedan gammalt höga kundnöjdhet (2013: 87,47 % nöjda) ökade till alla tiders rekord i fjol. 87,66 procent av kunderna var nöjda med Helsingforsregionens kollektivtrafiktjänster. HRT utreder kundnöjdhet med undersökning som deltas av ca 50 000 passagerare i olika trafikmedel. HRT:s kundnöjdhet är på mycket hög nivå, även i internationella jämförelser.

Sänkning av kostnadsnivån gav resultat som uppvisar överskott

HRT gjorde ett starkt resultat år 2014. Räkenskapsperioden resultat efter finansieringsposter och avskrivningar är 5 milj. euro i överskott när man hade i budgeten förberett sig på ett underskott på 8,3 milj. euro. HRT:s biljettintäkter ökade från fjolåret med 3,4 procent till 287,3 milj. euro. Bakom ökning av biljettintäkter är prisförhöjningar: biljettpriserna förhöjdes i början av 2014 i genomsnitt med tre procent. HRT:s alla verksamhetsintäkter ökade år 2014 med 1,5 procent till 595,2 milj. euro. 48,3 procent av verksamhetsintäkter var biljettintäkter och 48,8 procent kommunandelar. Övriga verksamhetsintäkter, sammanlagt 17,7 milj. euro, bestod huvudsakligen av statliga understöd, intäkter från kontrollavgifter och av resekortsapparater och hyror från pausrum som tas ut från trafikföretagen.

HRT:s verksamhetsutgifter år 2014 var 582,1 milj. euro, vilket var 3,2 procent mindre än budgeterat. Den största enstaka utgiftsposten är kollektivtrafikens anskaffningskostnader som utgjorde 464,5 milj. euro, dvs. 79,8 procent av HRT:s verksamhetsutgifter. Kostnadsbesparingar uppstod särskilt p.g.a. att prisnivån för bränsle och smörjmedel sjönk samt den historiskt låga räntenivån.

ÄNDRING AV PASSAGERARANTAL 2008–2014

(milj. påstigningar)                               Ökning
2008              317,8                               3,6 %
2009              319,5                               0,6 %
2010              327,0                               2,3 %
2011              335,9                               2,8 %
2012              344,9                               2,7 %
2013              351,4                               1,9 %
2014              353,3                               0,6 %


Bilaga: Bokslut och personalrapport 2014 (på finska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.