Stora kollektivtrafikprojekt höjer biljettpriser

HRT höjer biljettpriserna med i genomsnitt 4,9 procent i början av nästa år. Priserna på både enkel-, period- och värdebiljetter kommer att höjas.

Priset på en intern 30 dagars periodbiljett höjs med 2,90 euro från 49,50 euro till 52,40 euro. Priset på en motsvarande regionbiljett höjs med 3,80 euro från 98,60 till 102,40 euro. Prishöjningen blir lite större för en intern periodbiljett än för en motsvarande regional periodbiljett eftersom man vill minska prisskillnaden mellan dessa biljettyper. HRT:s medlemskommuner subventionerar starkt framförallt periodbiljetter som säljs till kommuninvånare. Utan subventioner skulle biljetterna kosta i genomsnitt dubbelt så mycket som nu.
 
Priset på enkelbiljetterna höjs relativt sett mest: i genomsnitt med 8,1 procent. Priset på en enkelbiljett inom en kommun för vuxen höjs med 20 cent från 3,00 euro till 3,20 euro. Den regionala enkelbiljetten för vuxen kommer att kosta 5,50 euro i stället för 5,00 euro. Om man köper en värdebiljett med resekortet blir resan förmånligare: en värdebiljett inom en kommun för vuxen kostar 2,06 euro nästa år och en regional värdebiljett för vuxen 4,04 euro. Med prissättningen vill HRT uppmuntra passagerare att använda resekort: stamkund som betalar med resekortet får bättre förmåner än passagerare som använder kollektivtrafik mer sporadisk.
 
Den största orsaken till prishöjningarna är att infrakostnader som orsakas av de stora kollektivtrafikprojekten i regionen ökar – i år öppnades Ringbanan, nästa augusti startar Västmetron samt utvidgning av metrodepån. Infrakostnaderna beräknas vara 68,6 miljoner euro i år, 99 miljoner euro nästa år och år 2017 beräknas de uppgå till 130 miljoner euro.
 
”Enligt trafiksystemplan HLJ 2015 för Helsingforsregionen ska kollektivtrafiken utvecklas så att spårtrafiken utgör stommen för kollektivtrafiken eftersom den är miljövänlig och betjänar bra stora mängder passagerare. Infrakostnader som orsakas av investeringar i spårtrafiken täckas till en del av biljettintäckter. Detta skapar stort tryck på biljettpriser, om vi vill att servicenivån inom kollektivtrafiken ska hållas på den nuvarande goda nivån i hela regionen”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.
 
Sammanlagda kostnader för Ringbanan och Västmetron under den första fasen är närmare 2 miljarder euro varav kommunernas andel för Västmetron är ungefär 860 miljoner euro och för Ringbanan 235 miljoner euro.
 
Hälften av kostnaderna för investeringarna inom kollektivtrafiken i HRT-området betalas av den kommun i vars område investeringen sker. Den andra hälften betalas av HRT. HRT finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom biljettintäkter och kommunandelar som kommunerna betalar. Medlemskommunerna har linjerat att kommunandelarna får utgöra högst 50 procent av utgifterna så att ungefär hälften av utgifterna ska täckas med biljettintäkter. På grund av att kostnaderna för infraprojekt ökar är det nödvändigt att höja biljettpriser eller kommunernas betalningsandel betydligt mer än under föregående år.
 
HRT föreslår att kontrollavgiften höjs från 80 euro till 100 euro år 2016. Om avgiftens storlek beslutar Kommunikationsministeriet. Kontrollavgiften har varit oförändrad sedan 2007.

 

Priserna på regionbiljetter 2016

Priserna på Helsingfors interna biljetter 2016

 

Priserna på Esbos och Grankullas interna biljetter 2016

 

Priserna på Vandas interna biljetter 2016

 

 

Biljettpriser, Närregion 2-biljetter 2016

 

Biljettpriser, Närregion 3-biljetter 2016

 

 

Priserna på Kervo och Sibbos interna biljetter samt på Kyrkslätts interna biljetter 2016

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.