Största delen av förarna ger HRT ett gott vitsord

HRT utredde med en enkät i april–maj hur nöjda bussförarna är med HRT:s verksamhet. Resultaten var goda.

Litet över hälften av förarna som svarade på enkäten gav HRT:s verksamhet ganska gott eller mycket gott vitsord. En tredjedel av svararna gav ett medelmåttigt vitsord. Ca var tionde förare ansåg att HRT:s verksamhet var ganska dålig eller mycket dålig.

Största delen av svararna har deltagit i utbildning som HRT har ordnat. Utbildningen anses som ganska god eller mycket god och nästan tre fjärdedelar av förarna meddelade att de har under utbildningsdagen fått sådan information som de har kunnat utnyttja i sitt arbete.

Körtiderna delar åsikter

Liksom under de tidigare åren var förarna både nöjda och missnöjda med HRT:s tidtabells- och körtidsplanering. Hälften av förarna uppskattade att de kunde följa tidtabellerna, drygt en tredjedel meddelade att de inte kunde följa dem.

Största delen av förarna känner sig trygga i pendeltrafiken på vardagarna. I den sena trafiken är situationen en annan: 45 procent av svararna känner sig trygga i den sena trafiken på vardagarna och 35 procent i den sena trafiken under veckosluten. Nio förare av tio har inte mött våld i sitt arbete under det senaste året men drygt 40 procent av svararna meddelade att de har upplevt störning.

”Förarenkäten ger oss årligen värdefull information om förarnas åsikter med hjälp av vilka vi kan utveckla kollektivtrafiktjänster”, säger Antti Vuorela, chef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

Sammanlagt 497 förare från åtta trafikföretag svarade på enkäten. Helsingfors Busstrafik Ab, Nobina Finland Oy, Oy Andersson Ab, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Oy Pohjolan Liikenne Ab, Tammelundin Liikenne Oy, Transdev Finland Oy och Åbergin Linja Oy deltog i enkäten. Blanketter delades ut på depåer och i utbildningar som HRT ordnade 7.4–15.5.2015. Man kunde svara på enkäten också på webben.

Mer information:
Antti Vuorela, chef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp, tfn 040 504 4582

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.