HRT:s styrelsebeslut 12.6.2018

Mötets föredragningslista finns här (endast på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018528

Begäran om utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021

Styrelsen beslutade att begära utlåtanden av HRT:s medlemskommuner Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kervo om HRT:s förslag till en ekonomiplan 2019–2021. Utlåtanden begärs om HRT:s strategiplan, trafikens servicenivå och förändringarna i den, nivån av kommunandelarna, målet för biljettintäkterna 2019–2021, höjningen av kontrollavgiften och användningen av det kommunspecifika överskottet eller återbetalning av underskottet.

Länk till föredragningslistan (endast på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-2

Laddningstjänst för elbussar

HRT:s styrelse har beslutat att konkurrensutsätta den för bussåkerier avsedda laddningstjänsten för elbussar i Esbo. Beslutet att skaffa laddningstjänsten som en köptjänst togs tillsammans med Esbo stad. Med avtalsarrangemanget vill HRT försäkra sig om att infrastrukturen för laddningen fungerar pålitligt och har tillräckliga resurser. Tjänsteleverantören som konkurrensutsatts av HRT ansvarar för laddningstjänsten som en helhet. Styrelsen befullmäktigade vd:n att välja kandidater som ska bjudas in till förhandlingarna om upphandlingsförfarandet som hänför sig till laddningstjänsten för elbussar. Styrelsen fattar det faktiska beslutet om upphandlingen på hösten. Styrelsen godkände också behandlingen av kostnaderna för laddningstjänsten för elbussarna och uppdateringen av avtalen om infrastrukturen enligt de principer som lagts fram.

Mer information om detta kommer att publiceras med ett separat meddelande.

Länk till föredragningslistan (endast på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-3
 

Användningen av optionsår för tjänsten som omfattar personalens lunch-, motions- och kulturförmån för 2019

Styrelsen beslutade att använda optionen för tjänsten som omfattar personalens lunch-, motions- och kulturförmån enligt upphandlingskontraktet för 2019 och befullmäktiga vd:s att besluta om användningen av optionen för 2020.

Länk till föredragningslistan (endast på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-4

 

Genomförande av besluten från samkommunsstämman 29.5.2018

Styrelsen konstaterade att besluten från samkommunsstämman 29.5.2018 har tagits i lagenlig ordning. Styrelsen beslutade att verkställa besluten från samkommunsstämman 29.5.2018.

Länk till föredragningslistan (endast på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-7
 

Ärenden som antecknades

Styrelsen antecknade utlåtandet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem, svaret till Kyrkslätts kommunfullmäktige och expertutlåtandet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den.

Länk till föredragningslistan (endast på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-9
 

Övriga ärenden och följande möte

Styrelsen beslutade att hålla ett extraordinarie styrelsemöte på tisdagen den 19.6. från kl. 16.30.

Länk till föredragningslistan (endast på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-10

 

Beviljande av avsked till styrelseordföranden, val av en ny ordförande och kallelse till en extraordinär samkommunsstämma

Enligt den extra föredragningslistan beslutade styrelsen att sammankalla en extraordinär samkommunsstämma på tisdagen den 28.8.2018. Vidare beslutade styrelsen att föreslå samkommunsstämman att stämman ska besluta bevilja Tatu Rauhamäki avsked från styrelsen och ordförandeskapet samt att välja en ny ordförande i Rauhamäkis ställe för den resterande mandatperioden.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.