Resor som Helsingforsregionens invånare gör undersöks på hösten

Under perioden 27.8-23.11.2018 får nästan 40 000 invånare i Helsingforsregionen över 7 år en inbjudan till att delta i Resvaneundersökningen med vilken invånarnas resvanor utreds. Deltagarna är slumpmässigt utvalda till undersökningen. Det är viktigt att alla som får inbjudan besvarar enkäten eftersom på detta sätt får vi viktig information för beslut och planer som gäller trafiken.

”För planeringen av trafiken och för trafikpolitiska beslut behövs omfattande dokumentation. Det är inte möjligt att få en helhetsbild av människornas resvanor på något annat sätt än med en omfattande studie”, säger gruppchef Marko Vihervuori, HRT.
”Med undersökningen samlar vi in information om resor som invånare i olika ålder gör med olika trafikmedel. Därför är det väldigt viktigt att alla som får inbjudan deltar i enkäten, oberoende av om de åker bil eller kollektivt, cyklar, går till fots eller gör inga resor alls.”

Resvaneundersökningen genomförs tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT) och kommunerna i Helsingforsregionen. Undersökningskommunerna är Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Vanda och Vichtis.

Endast de personer som fått inbjudan kan delta i undersökningen

Enkäten kan besvaras på nätet men personer över 70 år intervjuas per telefon. Inbjudan skickas också till barn över 7 år som kan besvara enkäten på egen hand eller med hjälp av en förälder. Förutom de vanliga resvanorna ber HRT att svararen fyller i en resedagbok för en dag som valts ut på förhand.

Eftersom det är fråga om en statistisk undersökning och svararna är slumpmässigt utvalda, kan endast de som fått inbjudan besvara undersökningen. Varje vecka från slutet av augusti till november skickas inbjudningar så att nya svarare varje vecka får en inbjudan till sin postlåda.

Såväl kommunernas beslutsfattare, media, forskare som experterna inom trafik- och stadsplaneringen är intresserade om resultaten i enkäten.
”Genom att besvara enkäten kan man påverka att svararens behov och andra som gör likadana resor tas i beaktande i planeringen av trafiken. Dessutom lottas det ut 3 st. presentkort värda 500 euro till dagligvarubutiker”, säger Vihervuori.

Mer information fås från HRT:s specialforskare Pekka Räty, pekka.raty@hsl.fi samt från trafikforskare Elina Brandt, elina.brandt@hsl.fi.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.