HRT:s bokslut för 2018

HRT:s resultat för år 2018 visar ett överskott på 1,9 miljoner euro. ”Resultatet var bättre än väntat. Passagerarantalet ökade med tre procent från förra året och biljettintäkterna ökade med 3,4 procent. Ersättningar som betalas för trafikföretag var mindre än budgeterat”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

50,8 procent av HRT:s verksamhetsintäkter kommer från biljettintäkter och 46,9 procent från kommunandelar. Övriga intäkter består bland annat av statliga stöd och intäkter från kontrollavgifter. HRT:s verksamhetsintäkter var sammanlagt 728,0 miljoner euro och de överskred den ändrade budgeten med 6,4 miljoner euro (0,9 %).
Biljettintäkterna uppgick till totalt 370,1 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med 5,6 miljoner euro (1,5 %). Biljettpriserna ökade inte under 2018. Förändringarna i mobil- och värdebiljetterna orsakade att biljettpriserna sänktes i genomsnitt med 1,1 procent.

Kommunandelar som HRT:s medlemskommuner betalade var sammanlagt 341,1 miljoner euro. Kommunandelarna ökade med 59,2 milj. euro (21,0 %) från nivån för år 2017. Detta på grund av infrakostnaderna som var 52,8 miljoner euro (59,7 %) och som beror huvudsakligen på det att västmetron blev klar.

HRT:s verksamhetsutgifter var 708,4 miljoner euro vilket var 14,3 miljoner euro mindre än budgeterat (2,0 %). Största delen (70,4 %) av dessa var operativa kostnader. Räkenskapsperioden 2018 var det första trafikåret för västmetron. I budgeten ingår reserveringar för eventuella undantag vid västmetrons störningar men endast en del av reserveringarna togs i bruk.

Passagerarantalet ökade med 3,3 % från förra året.  I HRT-trafiken gjordes sammanlagt 387,1 miljoner påstigningar dvs. över en miljon påstigningar per dygn. Passagerarantalet i metron 2018 var det största i historien på grund av den nya metrobanan. I regionbusstrafiken minskade antalet passagerare på grund av färre direkta busslinjer men antalet passagerare i Esbos interna trafik nästan fördubblades. Också passagerarantalet i spårvagns- och närtågstrafiken ökade något.

HRT:s passagerarantal år 2014–2018

             milj. påstigningar    Ökning %   

2014            353,3               0,6    

2015            358,6               1,5    

2016            367,2               2,4

2017            374,7               2,0 

2018            387,1               3,3

           

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.