Bedömningen i delårsrapporten 2 / 2020 visar ett negativt resultat

I vår delårsrapport 2 / 2020 uppskattar vi att vårt resultat för hela året visar ett underskott på cirka 60 miljoner euro, då vi i vår budget hade förberett oss på ett underskott på 23 miljoner euro. Ett resultat sämre än väntat beror främst på att vi uppskattar att biljettintäkterna uppgår till knappt 254 miljoner euro, nästan 138 miljoner euro mindre än budgetprognosen.

Biljettintäkterna har minskat på grund av coronapandemin. Eftersom situationen är osäker är det också svårare än vanligt att uppskatta antalet passagerare i slutet av året.  Våra kunder återvände så småningom till kollektivtrafiken i somras, men under hösten har utvecklingen åter försämrats.

I delårsrapporten uppskattas våra verksamhetsintäkter för hela året till strax under 675 miljoner euro, nästan 11 procent lägre än budgeterat.  Verksamhetskostnaderna torde ligga på cirka 717 miljoner euro och därmed underskrida budgeten med 5,5 procent.

Den största posten bland verksamhetskostnaderna är ersättningar som vi betalar åt trafikoperatörerna, och dessa beräknas understiga budgeten med närmare 37 miljoner euro.  Besparingarna uppstår bland annat genom att vi har anpassat trafikutbudet.  Kostnaderna för busstrafiken har också minskat i och med att bränslet varit billigare än väntat.

Vi har ett ackumulerat överskott från tidigare år som vi använder för att täcka underskottet.  Staten har beviljat oss ett stödpaket på cirka 57 miljoner euro för att täcka årets biljettförlust, stödet räcker för att täcka knappt hälften av vårt kassaunderskott som uppstått före utgången av året. 

"För att kollektivtrafiken ska överleva krisåren krävs en långsiktig statlig stimulans, för det kommer att ta lång tid att återhämta sig till antalet passagerare och inkomsterna för 2019”, säger verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.