Linjenätsplan för Kervo

HRT utarbetar en linjenätsplan för Kervo för år 2016–2026. I arbetet överses kollektivtrafikens nuläge i området och funderas hur kundernas resbehov kunde betjänas ännu bättre. Linjenätsplanen för Kervo kommer att vara färdig senast i slutet av våren 2015.

Genom bloggen kan du följa hur arbetet framskrider. På bloggen har allmänheten också möjligheten att diskutera och skicka kommentarer till HRT:s kollektivtrafikplanerare. Bloggen är skriven på finska men respons kan ges förstås också på svenska.

Utkastet till linjenät blev färdigt – berätta din åsikt!

Utkastet till linjenät för Kervo har blivit färdigt och kan kommenteras ända till 1.2.2015. Planutkastet, kartorna och mer detaljerade uppgifterna om ändringar finns i slutet av denna sida.

Ge respons om planen

Du kan också diskutera planen på bloggen.

Varför planeras linjenätet i Kervo just nu?

Det kommer att bli stora ändringar och förnyelser i huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem inom de närmaste åren: nya tåg- och metrolinjer öppnas i och med Ringbanan och Västmetron och utöver dem förnyas bl.a. HRT:s biljett- och informationssystem. Nu är det en god stund att granska utöver ändringarnas påverkningar i Kervo även andra utvecklingsbehov gällande trafiken i Kervo.

I arbetet planeras Kervos interna linjenätsplan samt linjer till Sibbo, Vanda och Helsingfors. Dessutom granskas på grov nivå förbindelsebehov i riktning mot Tusby och Träskända. I linjenätsplanen är det också meningen att förbereda sig på byggande av nya arbetsplats- och bostadsområden samt andra ändringar i stadsområdet.

Med linjenätsplan för Kervo strävar man efter ett effektivt och tydligt linjenät där bussarna kör med jämna mellanrum och som skulle betjäna de nuvarande resbehoven så bra som möjligt.

Linjenätsplan för Kervo (utkast)

Trafikeringstider och turintervaller (utkast)

Planenliga nya linjer:

651.pdf


973.pdf


975.pdf


976.pdf


977.pdf


978.pdf


979.pdf