Linjenätsplan för nordöstra Helsingfors

Uppdaterat 27.5.2015

Busslinjenätet i nordöstra Helsingfors förnyas i augusti 2017 då man övergår till hösttrafik. Syftet med förnyelsen är att linjenätet bättre skulle betjäna de ändrade trafikbehoven.

Det nuvarande linjenätet i nordöstra Helsingfors har planerats ca 20 år sedan då Dickursbys stadsbana togs i bruk och tågtrafiken blev tätare mellan Helsingfors och Dickursby. Linjenätet är dock inte bet bästa möjliga i det nuvarande läget: en del av busslinjerna har få passagerare och det är svårt att få olika linjer att trafikera med jämna mellanrum.

I HRT:s trafik sker också två stora ändringar i år som påverkar betydligt nordöstra Helsingfors. Då trafiken på Ringbanan inleds, ökar tågtrafiken på stambanan och tågen går allt tätare också utanför rusningstider i Malm och Parkstad. Dessutom går den nya stomlinjen 560 (Nordsjö – Myrbacka) med täta turintervaller via Malm station och erbjuder en ny omstigningsförbindelse i riktning mot östra Helsingfors fr.o.m. 10.8.

Man har strävat efter att planera linjenätet så att det skulle erbjuda smidiga förbindelser från nordöstra Helsingfors till stadskärnan och skulle även betjäna både anslutningstrafiken till tåg- och metrostationer och trafiken inom nordöstra Helsingfors. I planeringen har man strävat efter att få jämna turintervaller och tät trafik på vissa linjers gemensamma sträckor.

Planen blir färdig

HRT inledde planeringen av linjenätet hösten 2014. Invånarna har fått information om arbetets avancemang från första början genom bloggen där planen kommenterades ca 1 800 gånger. Därtill arrangerade HRT tre invånarkvällar i nordöstra Helsingfors för att presentera planen och få respons.

Det första utkastet till planen publicerades just före julen 2014. Det andra utkastet som gjordes på basis av stort antal respons publicerades 5.2.2015. Man gjorde ännu några små ändringar till det andra utkastet men responsen var mycket mer positiv än då det gällde det första utkastet. Linjenätsplanen för nordöstra Helsingfors godkändes i HRT:s styrelse den 26 maj.

Ruttändringar

Busslinje 57 fortsätts från Ladugården till Gårdsbacka.

Busslinje 68 snabbas upp genom att ändra rutten att gå via Gustav Vasas väg och Lahtisleden ända till Forsbys anslutning. Samtidigt kör bussen inte längre via Arabia.

Rutten för busslinje 69 ändras i Helsingfors centrum så att bussens ändhållplats är i Kampen i stället för Elielplatsen. Denna ändring sker redan hösten 2015 då byggnadsarbeten av Helsingfors centrumbibliotek minskar utrymmet för busstrafiken runt Tölöviken. Dessutom fortsätts rutten för busslinje 69 vid ibruktagandet av denna plan från Malm via Smedsbacka och Alpbyn till Jakobacka.

Busslinje med det nuvarande linjetecknet 70T inleder att köra med linjetecken 70. Rutten för linje ändras att gå via Bocksbacka och Malms sjukhus till Malm i stället för Skomakarböle. Linjen trafikeras i fortsättningen endast på vardagarna.

Busslinje 71 fortsätts från Lerstrand till Malm station. Under rusningstiden körs varannan avgång endast längs den mest belastade sträckan Järnvägstorget – Vik med linjetecken 71B.

Ändhållplats för grundversionen av busslinje 72 flyttas från Fångsvägen till Brobacka. Dessutom trafikerar busslinje 72V till Mosabacka idrottscentrum under rusningstiden.

Busslinje 74 kör inte längre via Arabia och kör längs Gustav Vasas väg till Lahtisleden. Dessutom kör bussen inte längre via Smedsbacka och rutten går via Malm station. Busslinje 74 kör i fortsättningen också via Parkstad station och linjens ändhållplats är i Henriksdal. Busslinje 74 ersätter den nuvarande anslutningslinjen 76A/B i Mosabacka.

Rutten för busslinje 75 ändras att gå längs Lahtisleden till Jakobacka då sträckan via Rönnbackavägen och Tattaråsvägen körs inte.

Rutten för busslinje 77 ändras att gå via Rönnbackavägen och Tattaråsvägen. I Jakobacka kör bussen inte längre via Jakobackavägen då den nya rutten för busslinje 75 kör dit.

Rutten för busslinje 79 fortsätts från Malm via Brobacka och Skomakarböle till Parkstad station då den ersätter de nuvarande busslinjerna 70(T), 75A och 77A. Från Malm går rutten från Kyrkobyvägen via Staffansslättsvägen och Skomakarbölevägen till Brobacka då restiden blir flera minuter snabbare. Under rusningstiden körs dessutom busslinje 79B Igelkottsvägen (M) – Ladugården.

Enligt anslutningslinjenätsplan för Västmetron delas den nuvarande busslinjen 506 i två år 2016 och med linjetecken 506 trafikeras sträckan Vik – Mejlans. Rutten för busslinje 506 fortsätts från Vik via Ladugårdsbågen till Kvarnbäcken.

Busslinje 554 ersätts med nya linjer 553 (Alberga – Månsas – Malm – Håkansböle) och 561B (Östra centrum – Malm – Brobacka – Lidamalmen – Staffansby).

Busslinjer 75A, 76A, 76B och 77A läggs ned och ersätts med de ovan nämnda ruttändringarna för andra linjer.

Nattlinjenätet ändras att motsvara dagstrafikens nya linjenät.

Varför utförs planen?

  • Ringbanan som blir färdig år 2015 ändrar tågtrafiken: tågtrafiken på stadsbanan mellan Helsingfors och Dickursby blir tätare och man kommer bl.a. till Helsingfors–Vanda flygplats med tåg. Läs mer om Ringbanan och busslinjenätet i Vanda
  • I augusti 2015 inleds ny stombusslinje 560 Rastböle(M) – Nordsjö(M) – Mellungsbacka(M) – Gårdsbacka(M) – Malm – Svedängen – Kungseken – Myrbacka. Läs mer om stomlinje 560
  • På några linjer finns mycket få passagerare medan på andra linjer har passagerarantalet ökat kraftigt.
  • Folkmängden ökar i nya bostadsområden, bl.a. i Viksbacka och Alpbyn.
  • Spårvagnslinjenätet ändras. Läs mer om linjenätsplan för spårtrafiken
  • Stadskärnans nya bostads- och arbetsplatsområden (t.ex. Fiskehamnen och Mellersta Böle) ändrar resbehov.

Rapport om linjenätsplanen för nordöstra Helsingfors (utkast)

koheli_raportti_2015-05-13.pdf


Blivande rutter och tidtabeller

koheli_liite1_linjakortit.pdf

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.