Anslutningslinjenätet i Kyrkslätt

HRT:s styrelse godkände ändringarna i anslutningslinjenätet i Kyrkslätt

HRT:s styrelse godkände ändringarna i linjenätet i Kyrkslätt i sitt möte 22.1.2019. Mötets protokoll (endast på finska).

Läs mer om de godkända förändringarna här

 

Kirkkonummen liityntälinjasto 4.3.2019 alkaen.På bilden anslutningslinjenätet i Kyrkslätt fr.o.m. 4.3.2019. Klicka på bilden för att förstora.

Förändringarna i anslutningslinjenätet i Kyrkslätt

  • En ny busslinje 172V lanseras. Linjen kör från Kantvik via Kyrkslätt resecentrum direkt till Gesterby och vidare samma rutt som linje 172 via Masaby till Mattby. Linjen kör under rusningstider var 30:e minut.
  • Linje 172 börjar köra på vardagar utanför rusningstider med 60 minuters mellanrum och ersätter avgångarna på den nuvarande linjen 173.
  • Linje 173Z börjar köra också i dag- och kvällstrafik samt under veckosluten. Turtätheten på linje 173Z är 30 minuter under rusningstider och 60 minuter utanför rusningstider.  
  • Linje 173(K) kör i fortsättningen endast under tidigare morgnar och sena kvällar såväl på vardagar som under veckosluten.

Det viktigaste syftet med förändringarna är att snabba upp resorna mellan Kyrkslätt och Mattby. Med detta svarar vi på kundernas önskemål, eftersom t. ex. i resvaneundersökningen som genomfördes i höstas önskade många kunder en snabbare förbindelse till Mattby. Förändringarna börjar gälla 4.3.2019.

Hur fortskrider arbetet

Syftet med arbetet var att utveckla kollektivtrafiken i Kyrkslätt. Tyngdpunkten i planeringen var bussförbindelserna till och från Kyrkslätt centrum, Kantvik, Obbnäs och Masaby. I planen granskades hur den nuvarande anslutningstrafiken kan utvecklas under gällande avtal och enligt avtalsvillkor.

Invånarna kunde följa hur arbetet framskrider genom en blogg, som var den viktigaste kanalen för invånarväxelverkan. På bloggsidan hade invånarna möjlighet att kommentera och diskutera planerna med HRT:s kollektivtrafikplanerare.

Invånarna fick delta i planeringen genom att besvara en enkät med vilken man ville kartlägga resvanor och åsikter om kollektivtrafiken. Svarstiden för HRT:s resvaneenkät var 8.-24.20.2018. Under arbetet ordnades också en invånarworkshop. Sju kyrkslättsbo som använder kollektivtrafiken blev utvalda till det. På bloggen kunde invånarna kommentera utkastet till Kyrkslätts anslutningslinjenät 27.11-9.12.2018 Åsikter om linjenätet kunde lämnas in också via HRT:s responssystem och kundservice.

Planerna utarbetades i samarbete med Kyrkslätt kommun, Pohjolan liikenne och HRT:s sakkunniga.

Linjastosuunnitelmatyössä kehitetään Kirkkonummen alueen liityntäliikennettä.