Resvaneundersökningen 2018

 

Vad är Resvaneundersökningen?

Resvaneundersökningen är en undersökning som genomförs av Helsingforsregionens kommuner och av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Undersökningens syfte är att utreda invånarnas resvanor i Helsingforsregionen. Med undersökningen kartläggs bland annat hur många resor i genomsnitt invånarna i regionen gör per dag, varifrån och vart människorna reser och vilka färdmedel de använder. Resvaneundersökningen är inte en kollektivtrafikundersökning, utan man samlar in information om alla färdsätt.

Resultaten i Resvaneundersökningen är en viktig informationskälla för utarbetning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen samt för utveckling av trafikprognosmodeller i HRT. HRT ansvarar för Helsingforsregionens trafiksystemplan som en del av en större plan för markanvändning, boende och trafik (se www.hsl.fi/mal). Resultaten utnyttjas också av andra aktörer som deltar i planeringen av resandet i regionen. Resvaneundersökningar genomförs regelbundet sedan 1966, i dag ungefär vart femte år.

Hur har deltagarna valts ut?

Ett antal invånare i olika ålder som bor i olika delar av Helsingforsregionen har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Helsingforsregionens kommuner är Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. I undersökningsområdet ingår också Sjundeå som blev medlem i HRT 1.1.2018.

Vad frågas i undersökningen?

I undersökningen frågas om resvanor och användning av tjänster som hör till resandet. I enkäten ska svararen också fylla i en dagbok över samtliga resor han eller hon utförde under sin mätdag. I undersökningen är man intresserad av de resor som svararen gör under mätdagen, även om resorna skulle avvika från resor under en vanlig dag. Om svararen inte gör resor under mätdagen, är också det viktig information.

Vad är en resa?

Med en resa i Resvaneundersökningen anses en resa från en plats till en annan utanför egen gård. En mätdag kan innehålla t.ex. följande resor:

  1. En resa för att lämna barn till daghemmet
  2. En resa från daghemmet till arbetsplatsen
  3. En resa från arbetsplatsen till affären
  4. En resa från affären till hemmet
  5. Promenad med hunden

Under resan kan du stanna för en stund, t.ex. vid en kiosk. Om i en resa ingår ett större uppehåll räknas detta som två resor. Om du t.ex. åker mellan arbetet och hemmet, men stannar för att handla mat på väg till hemmet, räknas detta som två resor, en resa mellan arbetet och affären och en mellan affären och hemmet. Också promenader i motionssyfte räknas som resor.

En resa kan göras med ett eller flera färdmedel. Du kan t.ex. först åka bil och sedan byta till ett tåg.

 

Resvaneundersökningens datainsamlingsskede har avslutats. Varmt tack för din medverkan! Rapporten om Resvaneundersökningen 2018 publiceras på HRT:s webbsida under 2019.