Linjenätsplan för spårvagnstrafiken

HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen för spårvagnstrafiken 10.2.2015.

Linjenätsplanen för spårvagnstrafiken (på finska)

Linjenätsändringarna sker stegvis under åren 2017–2024. Ändringarna kan utföras när nya banor blir färdiga. På Busholmen och Ärtholmen utvidgas bannätet i takt med bostads- och gatubyggande så att linjens 7 trafik till Utterhällen kunde inledas år 2017. Busholmens spårvägar blir färdiga i sin helhet i början av 2020-talet. Spårvagnstrafiken når Ärtholmens udd först i mitten av 2020-talet men trafiken till Eirastranden kan troligen inledas redan tidigare när bostadsområdet och gatorna blir färdiga i Telakkaranta. Från Böle till Ilmala kan trafikeras uppskattningsvis år 2021 när centerkvarter och nya banförbindelser blir färdiga i Böle.

Tydligt linjenät, tät trafik

I linjenätsplanen bildar spårvagnstrafiken ett ännu starkare nät i stadskärnan och resandet är lätt p.g.a. täta turintervaller. På huvudgator trafikerar två eller flera spårvagnslinjer då turintervaller i gemensamma sträckor är högst 5–6 minuter beroende av dagen och tiden på dygnet. Med en del av linjer kan man resa behändigt tvärs staden och syftet har varit att resor utan omstigningar kunde göras på samma rutter som nu.

Planen förbättrar spårvagnstrafikens kostnadseffektivitet och därför har man kunnat öka antalet avgångar per vecka.  Ökningen riktas i första hand till dags- och kvällstrafiken. Tillräckligheten av kapacitet under rusningstiden tryggas i framtiden med lite större spårvagnar.

Bakgrund för linjenätsplan för spårvagnstrafiken

Det är nödvändigt att granska spårvagnslinjenät som under årtiondena har varit oförändrat eftersom staden förändras. I de före detta hamnområden i Helsingfors byggs nya bostader och arbetsplatser och resandet inom stadskärnan ökar. Också resvanorna och värderingarna förändras.

Då Ringbanan och Västmetron blir färdiga, påverkar de hur man rör sig i stadskärnan. Med de nya spåren kommer mer passagerare från ett större område till centrum.

Passagerarantalet i spårvagnstrafiken har börjat öka igen. HRT vill utveckla spårvagnslinjerna så att trenden skulle hålla sig och bli även starkare.

Linjenätsplanens tidigare skeden

HRT arrangerade tre invånarkvällar om linjenätsplan för spårvagnstrafiken i november-december. I evenemangen hade man möjligheten att bekanta sig med planer, diskutera och ge respons. I evenemangen deltog planerare från HRT, Helsingfors stadsplaneringskontor och HST. Man kunde bekanta sig med linjenätsplaner på förhand i alla ställen där man arrangerade invånarkvällar och man kunde ge respons även skriftligt i responslåda ca en vecka före och efter evenemangen.