Dataskyddsbeskrivning för stadscyklar i Helsingfors och Esbo

1. Registrets namn

Kundregister för stadscykeltjänsten i Helsingfors och Esbo

2. Registerförare

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab
PB 55250
00099 Helsingfors stad

Esbo stad
PB 1
02070 Esbo stad

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
PB 100
00077 HRT

3. Registeransvarig

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab: Verkställande direktör
Esbo stad: Trafikstyrningschef
HRT: Kontaktperson i HRT:s kundregisterärenden

4. Kontaktperson i registerärenden

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab: Projektingengör
Esbo stad: Trafikstyrningschef
HRT: Kontaktperson av HRT:s kundregister eller företagskundregister. Personuppgifterna av en representant för ett företag som använder stadscykeltjänsten behandlas i HRT:s företagskundregister.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab
Dataskydd – administrativa tjänster
PB 55250
00099 Helsingfors stad
kaupunkiliikenne.tietosuoja@hel.fi

Esbo stad
PB 1
02070 ESBO STAD
växel 09 816 21
kirjaamo@espoo.fi

HRT
PB 100 (Semaforbron 6A)
00077 HRT (00520 Helsingfors)
tfn 09 4766 4000
hsl@hsl.fi

5. Ändamål och grunder för behandling av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter är skötsel av kundrelationer.

Laglig behandling av personuppgifter:

6 artikel punkt b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Syftet med behandling:

Uppgifterna i stadscykeltjänstens kundregister används för skötsel av kundrelationer och för genomförande av tjänsten. Uppgifterna för att identifiera kunden används vid problemsituationer, för att skicka meddelanden vad gäller systemets fungerande, för att visa användaruppgifter till användaren själv på tjänstens internetsida där användaren kan också ändra sina uppgifter. Uppgifterna används också för statistik som beskriver tjänstens fungerande. Enskilda användare kan inte identifieras i statistiken.

Den centrala lagstiftningen:

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
Dataskyddslag (1050/2018)

6. Innehåll i registret

I stadscykeltjänstens kundregister ingår följande uppgifter om stadscykeltjänstens användare (kunder)

Kunduppgifter

Uppgifter som anges i samband med registreringen

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgiften om att kunden har fyllt 15 år
 • Start- och slutdatum för den betalda användningsperioden
 • Användarnamn
 • Pin-kod
 • Språk
 • Status, om användaren är nu aktiv
 • HRT-kortets nummer om användaren har lagt sitt HRT-kort till systemet som identifikation
 • Den del av betalkortets nummer som anges av betaltjänsten, den sista giltighetsdagen samt vilket kort användaren använder. Med dessa uppgifter visas till användaren vilket kort har kopplats till stadscykeltjänsten men hela resekortnumret har inte sparats i registret.

Användning

 • Den realiserande användningen: information om avgång- och ändpunkt, tidpunkt, stadscykeln som använts samt den köra turen sparas
 • Betalningstransaktioner
 • Information om betalningar som tillsvidare inte är debiterade.

Användningsförbud

En användare kan få ett användningsförbud i enlighet med användarvillkoren.

7. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

E-postadress till den kund som har köpt stadscykelsäsongen överförs till ett land utanför EU eller EES för 30 dagar för att kvitton kan skickas. I denna tjänst sparas inga andra personuppgifter om stadscykeltjänstens kunder.

8. Förvaringstider

Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att sköta avtalets förpliktelser. Uppgifterna om transaktionerna sparas den tid som lagen förutsätter, dvs. huvudsakligen i enlighet med bokföringslagen (1336/1997).

9. Uppgiftskällor   

Personuppgifterna samlas in av användaren i samband med registreringen och användningen av stadscykeltjänsten.

10. Principer för skydd av registret

Den registeransvarige och systemleverantörerna har sinsemellan ingått ett avtal om kundregistrets dataskydd. Systemleverantörerna ser till att registret och uppgifterna i detta sparas enligt god databehandlingspraxis och iakttar absolut tystnads- och sekretessplikt. Anställda som använder uppgifterna i registret är bundna av tystnadsplikt. Datasäkerhet och personuppgifternas förtrolighet i stadscykeltjänstens kundregister säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder enligt god databehandlingssed.

Rätt att använda systemet som innehåller uppgifterna i registret har endast de anställda som har rätt att behandla kunduppgifter i sitt arbete. Varje användare identifierar sig med sitt personliga användarkonto som skapas i samband med beviljandet av nyttjanderätten.  Nyttjanderätten upphör då personen övergår till andra uppgifter och lämnar de arbetsuppgifter för vilka nyttjanderätten har beviljats. Tystnads- och sekretessplikten fortsätter också efter att arbetsuppgifterna eller anställningsförhållandet där kunduppgifterna behandlas upphört.

Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade logiskt och fysiskt. Databaserna och deras säkerhetskopior ligger i låsta utrymmen och endast vissa, på förhand nämnda personer har tillgång till dem. Uppgifterna är skyddade enligt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation samt enligt Kommunikationsministeriets bestämmelser och anvisningar.

Kortbetalning sker säkert med en skyddad betalblankett via betalservicen Stripe Payments Europé Ltd. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, HRT, Esbo stad, Smoove eller Citybike Finland Oy har inte tillgång till kortuppgifterna och uppgifterna på betalkorten sparas inte som sådana i våra system. Om kortet sparas den del av betalkortets nummer som anges av betaltjänsten, den sista giltighetsdagen samt vilket kort användaren använder. Med dessa uppgifter visas till användaren vilket betalkort denne har kopplat till stadscykeltjänsten. Vi har endast rätt att debitera användaren avgifterna enligt användarvillkoren.

11. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt personuppgiftslagen:

a) Rätt att få veta vilka uppgifter om honom/henne som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom/henne, de källor som i regel används för registret samt för vilket ändamål registeruppgifterna används och i regel lämnas ut. Den registrerade kan granska sina egna personuppgifter via HRT-konto på webbplatsen hsl.fi.

b) Rätt att yrka att rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade kan själv uppdatera sina egna personuppgifter via HRT-konto på webbplatsen hsl.fi.

c) Rätt att förbjuda att uppgifter om en själv lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar.

d) den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom/henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och vissa information som bestäms i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

e) Rätt att invända behandlingen av uppgifterna i vissa ändamål som bestäms i EU:s allmänna dataskyddsförordning såsom direktmarknadsföring.

f) Rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta påverkar lagenligheten av behandlingen som gjorts före återkallande av samtycke.

g) Rätt att kräva att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom/henne rättade samt rätt att få komplettera bristfälliga uppgifter. Den registrerade kan själv uppdatera sina egna personuppgifter via HRT-konto på webbplatsen hsl.fi.

h) Rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade i sådana situationer som bestäms i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

i) Rätt att av den registeransvarige kräva att behandlingen begränsas i vissa situationer som bestäms i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

j) Rätt att få ut de personuppgifter som rör honom/henne och som han/hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbar format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarige utan att den registeransvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar det.

k) Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser honom/henne strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

12. Uppdatering av dataskyddsbeskrivning

Denna registerbeskrivning kan uppdateras vid behov. På stadscykelsajten finns alltid den uppdaterade versionen av den gällande dataskyddsbeskrivningen.