Metrotrafiken från och med 18.11.2017

Åtta nya stationer. När sträckan Gräsviken-Mattby togs i bruk den 18.11.2017, öppnades åtta nya stationer – två i Helsingfors och sex i Esbo. Den nya sträckan går under marken. Öppnandet av metron påverkar grundligt busstrafik.

Täta turintervaller. Under rusningstider kör metron mellan Hagalund och Östra centrum med två och halv minuters mellanrum.

Två metrolinjer. Den ena metrolinjen går mellan Mattby och Nordsjö, den andra mellan Hagalund och Mellungsbacka. I östra Helsingfors kör vartannat tåg till Mellungsbacka och vartannat till Nordsjö. I Esbo vänder vartannat tåg tillbaka i Hagalund och vartannat fortsätter till Mattby.

Metro 15.8.2016 alkaen
Karta: Länsimetro Oy

Åtta nya stationer

I samband med metrons utvidgning till väst får HRT-området åtta nya stationer: Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby. Alla entréområden på stationerna är tillgängliga för rörelsehindrade, och stationerna har planerats med tanke på passagerarnas säkerhet. Varje station har också ett eget arkitektoniskt tema som meddelar om vad som händer vid stationen på marken. Du kan bekanta dig med de nya stationerna på Helsingfors stads trafikverks webbsida.

Metrons nya sträckning går i sin helhet under marken. Världens nordligaste metro kommer att ha 25 stationer efter öppnandet av den nya sträckan.

Aalto-yliopiston metroaseman laituri
Illustration om plattformsområde vid Aalto-universitetets metrostation Bild: Arkitektbyråerna ALA Oy + Esa Piiroinen Oy / Länsimetro Oy

Om trafik

Metron har två linjer: Mattby-Nordsjö och Hagalund-Mellungsbacka. På vardagar under rusningstiderna är turintervallen på den gemensamma sträckan (Hagalund-Östra centrum) bara två och halv minuter. Metrons trafikeringstider förblir nästan oförändrade. Trafiken startar på vardagar och på lördagar ca kl. 5 och på söndagar en timme senare, och metrotrafiken slutar på kvällen ca kl. 23.30.

Metrons turintervaller
Tid Turintervall
(Mattby-Nordsjö och Hagalund-Mellungsbacka)

Turintervall

(Hagalund-Östra centrum)

Vardagar under rusningstider 5 min 2,5 min
Lördagar och vardagar på dagtid 7,5 min 3-4 min
Om kvällarna och söndagar 10 min 5 min

Exempel på restider:
Järnvägstorget-Aalto-universitetet 12 minuter
Järnvägstorget-Hagalund 14 minuter
Järnvägstorget-Mattby 19 minuter
Sörnäs-Drumsö 9 minuter

Tätare stadsstruktur

Även om metron går under marken, påverkar den stort på vad som händer ovanför metrobanan. I södra Esbo betyder metron en tätare stadsstruktur kring metrostationer. Stora byggnadsprojekt är på gång vid nästan alla nya metrostationer. Den tätare stadsstrukturen möjliggör ett mer ekologiskt sätt att resa, när resekedjorna för allt fler personer består av gång eller cykling och metron.

Keilaniemen aseman ympäristöön rakennetaan uusia toimistotorneja
Bland annat vid Kägeluddens metrostation kommer det att byggas nytt under de kommande åren.  Illustration: ALA ARKKITEHDIT / Länsimetro Oy

I många platser byggarbetena fortsätter vid metrostationer även efter att metrotrafiken har startat. Detta kan ses särskilt klart i Hagalund som vid sidan av Mattby är den andra betydande ändhållplats för många anslutningslinjer i Esbo. Bussterminalen blir klar i Hagalund i slutet av 2018. Fram till det avgår bussarna i Hagalund från Nordvägen och Tapioplatsen.

Infartsparkering

Det kommer att byggas infartsparkeringsplatser för bilar och cyklar på stationerna längs den nya sträckan. Infartsparkering för bilar ska finnas på stationerna Drumsö, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby. Infartsparkering för cyklar finns på alla stationer.

Matinkylän metroaseman sisäänkäynti
Cyklar får egna parkeringsplatser bland annat vid entréerna till Mattbys metrostation. Illustration: Arkkitehtitoimisto HKP Oy / Länsimetro Oy

Västmetron betyder samarbete

Många olika parter har deltagit i metroprojektet. Förutom att planera metrotrafiken är HRT:s uppgift att planera anslutningstrafiken och de ändringar som görs i samband med den. Länsimetro Oy som grundades år 2007 ansvarar för byggandet av metron. Företagets uppgift är att bygga metrolinjen och stationerna från Gräsviken till Mattby och ända fram till Stensvik. Esbo stad äger ungefär 85 procent av Länsimetro Oy och Helsingfors stad ungefär 15 procent – indelningen i ägandet har gjorts på basis av hur stor del av den utvidgade sträckan går i båda städer. Helsingfors stads trafikverk (HST) ansvarar för den operativa verksamheten av metron och för underhåll av infrastruktur.

Länsimetro Oy:s webbsidor
Webbsidorna för Helsingfors stads trafikverk
 

Bakgrund till byggandet

Stadsfullmäktige i Helsingfors och Esbo beslöt om byggandet av Västmetron i maj 2008, och byggstart var i november 2009 i Gräsviken i Helsingfors. Byggandet kunde komma igång på allvar år 2010, när den högsta förvaltningsdomstolen hade kastat alla besvär gällande den underjordiska planen om metrotunnlar och –stationer i Esbo.
 
Västmetron är ett samprojekt för Helsingfors stad, Esbo stad och staten. Staten har deltagit i byggnadskostnaderna med 30 procent, och den kvarstående delen betalar städerna enligt byggkostnader på deras mark (dvs. kostnaderna delas mellan städerna ungefär så att Esbo betalar 72 procent och Helsingfors 28 procent). Projektets slutgiltiga kostnadsberäkning är 1 024 miljoner euro.
 

Fortsättning är redan under byggnad

Under nästa decennium fortsätter metrobanan från Mattby till Stensvik vilket betyder fem nya stationer och sju kilometer lång förlängning av banan. Den andra fasen i byggandet av Västmetron har redan startats med schaktningsarbeten. I samband med den andra fasen kommer det att byggas också en ny underjordisk metrodepå till Mossberget.

Soukan metrotyömaan sisäänkäynti
Från denna tunnel kan man ta sig till byggplats för metrostationen i Sökö. Sökö station är en av de stationerna i den andra fasen av Västmetron som öppnas för trafik på 2020-talet. Bild: Aku Kallio / Länsimetro Oy

Tillbaka till toppen