Muut selvitykset

Auton ja ajokortin omistuksen kehityksen tutkimus

Auton ja ajokortin omistuksen kehitys vaikuttaa siihen, miten eri kulkutapojen käyttö kehittyy tulevaisuudessa. Viime aikoina on noussut esille useita viitteitä siitä, että suhtautuminen auton ja ajokortin omistamiseen saattaisi olla muuttumassa erityisesti kaupunkiseuduilla – myös Helsingissä ja sen ympäristössä. Auton omistusta voivat vähentää esimerkiksi arvojen, asenteiden ja elämäntyylien muutokset, erilaisten liikkumispalvelujen ja jakamistalouden ilmiöiden yleistyminen, elämän digitalisoituminen, maahanmuuttajaväestön kasvu, väestön ikääntyminen, sähköpyörien yleistyminen sekä työsuhdeautojen suosion väheneminen. Toisaalta esimerkiksi sähköautot ja itseohjautuvat autot voivat tehdä autoilusta ja auton omistamisesta houkuttelevampaa.

HSL on selvittänyt auton omistusta ja sen tulevaa kehitystä syksyllä 2015 alkaneessa tutkimuksessa. Sen ensimmäisessä osassa koottiin tilasto- ja kirjallisuuskatsaus, jossa kartoitettiin auton omistuksen tähänastista kehitystä Helsingin seudulla ja pohdittiin auton omistuksen tulevaan kehitykseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin Helsingin seudun nuorten asenteita ajokortin ja auton omistusta kohtaan vuoden 2016 Nuorisobarometrin aineiston avulla. Nuorisobarometri on Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston kyselytutkimus, joka selvittää 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. HSL:n tutkimustarpeita varten vuoden 2016 barometriin laadittiin kysymyksiä nuorten suhtautumisesta auton ja ajokortin omistukseen ja tilattiin 1 000 nuoren lisäaineisto Helsingin seudun 14 kunnassa asuvista nuorista.

Kun näkemykset ajokortin ja auton omistuksen kehityksen suunnista on saatu päivitettyä, myös Helsingin seudun liikenne-ennustemalli tarkistetaan niiden mukaisiksi.

Raportti ”Auton omistus Helsingin seudulla – katsaus menneeseen kehitykseen ja pohdintoja tulevasta” (19/2016)

Raportti "Helsingin seudun nuorten asenteet ajokortin ja auton omistusta kohtaan – Tuloksia vuoden 2016 Nuorisobarometrista" (13/2017)

Joukkoliikenteen hintajoustotutkimus

Hintajoustoselvityksen tavoitteena oli selvittää joukkoliikenteen lippujen pienten hinnanmuutosten vaikutusta lippujen kysyntään. Selvityksessä tutkittiin hinnanmuutosten vaikutuksia aikuisten lippujen käyttöön HSL-alueella vuosina 2005–2013. Kysynnän hintajousto kuvaa hinnan suhteellisen muutoksen aiheuttamaan suhteellista muutosta kysynnässä. Hintajoustoa tutkittiin aikasarja- ja logit-malleilla. Vastaava edellinen hintajoustotutkimus tehtiin vuonna 1999 (aineisto 1987–1997).  Tarvittaessa Vyöhykemallin vaikutusten arviointia varten myös nykyisen joukkoliikenteen hinnoittelujärjestelmän hintajoustotutkimus päivitetään.

Hintajoustotutkimuksen raportti

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus (JOLA)

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimuksella tutkitaan HSL-joukkoliikenteessä liikennöivän kaluston kuntoa ja siisteyttä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aineistoa liikennöivän kaluston laadusta, jota hyödynnetään kaluston kunnossapidossa, sekä liikennöitsijöille maksettavien laatukannusteiden ja laatusanktioiden määrittämisessä.

Tutkimuksen havaintomäärät perustuvat kalustomäärään sekä liikennöintikohteiden lukumäärään. Vuosittain tarkastuksia tehdään yhteensä noin 8 000 bussiin, raitiovaunuun, metrovaunuun ja junayksikköön. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan havainnoimalla linjoilla liikkuvan kaluston laatua. Tehdyt laatuhavainnot kirjataan tietojärjestelmään, joka välittää tiedot laatupoikkeamista suoraan kalustosta vastaavalle liikennöitsijälle.

Tuloksista raportoidaan kahdesti vuodessa tutkimuskauden päättymisen jälkeen. Kevään tutkimuskausi kestää tammikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin. Syksyisin tutkimus ajoittuu elokuun puolivälistä marraskuun puoliväliin.

Hallituskalvot kevään 2020 tuloksista

Hallitusteksti kevään 2020 tuloksista

Hallitusteksti syksyn 2019 tuloksista

Hallituskalvot syksyn 2019 tuloksista

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-työhön liittyvät julkaisut löydät täältä, osoitteesta hsl.fi/mal/julkaisut