Tutkimusmenetelmien kehittäminen

HSL kokeilee digitaalista asiakastyytyväisyystutkimusta

HSL:n asiakastyytyväisyyskysely pyritään modernisoimaan digiaikaan, jolloin siitä tulee sisällöltään nykyistä paljon joustavampi ja sen tulokset on mahdollista saada käyttöön lähes reaaliajassa.

HSL kokeilee digitaalista asiakastyytyväisyystutkimusta, jossa matkustajat voivat kertoa mielipiteensä joukkoliikenteestä älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. D pilotin ensimmäinen vaihe käynnistyy Malmilla 18.9.2019 esitteiden jakamisella. Tutkimukseen osallistuva lataa puhelimeensa ”HSL tutkii” -sovelluksen ja vastaa sen kautta joukkoliikennettä koskeviin kysymyksiin. Vaiheessa kaksi HSL:n kanta-asiakasrekisteristä lähetään postinumeroalueella 00700 (Malmi) asuville osallistumiskutsu. Vaiheessa kolme pidetään 15.10.2019 Ala-Malmilla ja 16.10.2019 Ylä-Malmilla asukastilaisuudet. Vaiheessa neljä lähetään yleinen kutsu HSL:n nettisivuilla ”Liikutko Malmilla? Osallistu tutkimukseen. Vaikuta ja voita”. Jokaisen rekrytöintitoimenpiteen vaikutusta seurataan reaaliajassa. Tavoitteena on saada tuhansia matkustajia mukaan tutkimuspaneelin kokeiluun. Kokemuksia hyödynnetään HSL:n tutkimuspaneelissa, johon on tavoitteena saada mukaan 500 000 matkustajaa.

Tutkimussovelluksen kanssa keskustelevat Bluetooth-majakat on sijoitettu Malmin rautatieaseman ympäristöön pysäkeille ja asemalaiturille, ja kysymykset liittyvät Malmin alueen joukkoliikenteeseen. HSL tutkii pilotissa, miten digialusta soveltuu asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemiseen, joten Malmin liikenteen ohella testaajien on tärkeää antaa palautetta myös sovelluksesta.

HSL on edelläkävijä digitaalisten asiakastyytyväisyystutkimusten kehittämisessä. Digitalisointi mahdollistaa reaaliaikaiset tutkimustulokset, jolloin HSL pystyy reagoimaan nopeasti joukkoliikennepalveluissa ilmeneviin korjaus- ja muutostarpeisiin.

HSL tutkii -tietosuojaseloste

 

HSL kehittää matkaketjuihin perustuvaa analyysiä liikkumisesta

HSL kehittää matkaketjuihin perustuvaa analyysiä liikkumisesta. Sitä varten HSL-sovellukseen ohjelmoidaan laajennusta, joka tulkitsee ja tallentaa HSL:n tietovarastoon automaattisesti tiedot sovellusta käyttävien älypuhelimien tai -laitteiden liikkumisesta, kun puhelimen tai laitteen käyttäjä on antanut siihen erikseen luvan HSL-sovelluksessa. Liikkumisesta tallennettavia tietoja ovat kullakin matkalla käytetty kulkureitti, matkan eri vaiheiden ajankohdat sekä eri kohdissa käytetyt kulkutavat, jotka yhdessä tarkasteltuna muodostavat matkasta sen eri vaiheiden ketjun.

Matkojen joukkoliikenneosat tallennetaan tarkasti ja joukkoliikenteen ulkopuoliset osat epätarkemmin, jotta kenenkään yksittäisen henkilön tekemiä matkoja ei voitaisi helposti tunnistaa aineistosta.

Tietoja matkaketjuista tarvitaan joukkoliikenteen suunnittelussa ja kaikki liikennemuodot kattavassa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Se lisää tilastotietoa mm. siitä, mistä mihin eri joukkoliikennelinjojen käyttäjät kulkevat, mistä ja miten eri linjoille saavutaan ja minne ja miten niiltä poistutaan sekä millaisia vaihtoja eri joukkoliikennelinjojen välillä tapahtuu ja missä vaihdot tapahtuvat. Lisäksi saadaan tietoa matkojen sujumisen ja odotusaikojen vaihteluista eri joukkoliikennelinjoilla.

Tietoa saadaan myös liikkumisesta joukkoliikenteen ulkopuolella, muun liikenteen ja joukkoliikenteen välisistä kytköksistä sekä joukkoliikenteen sujuvuudesta suhteessa muulla tavalla liikkumiseen. Kaikella tällä pyritään paremmin palvelevaan liikkumiskokonaisuuteen.

Tällaista tietoa on tähän asti kerätty erilaisin haastattelututkimuksin, mutta koska haastatteluihin perustuva tiedonkeruu on tullut koko ajan kalliimmaksi, tiedonkeruuta on tarve automatisoida soveltuvin osin, jolloin myös haastatteluista aiheutuvaa vastausrasitetta saadaan vähennettyä. Siihen älypuhelimet ja muut mukana kulkevat älylaitteet sopivat erittäin hyvin, koska tiedonkeruussa voidaan hyödyntää niiden antureita ja ne ovat ihmisillä lähes aina mukana. Samalla automaattinen tiedonkeruu mahdollistaa myös matkojen tarkemman pilkkomisen eri vaiheisiin.

Matkaketjutietojen keruuta testattiin kesän 2019 aikana HSL:n omasta henkilöstöstä kootun testaajajoukon avulla. Syksystä 2019 alkaen testaajajoukkoa on ryhdytty vähitellen laajentaman HSL:n ulkopuolelle ottamalla siihen mukaan rajallinen joukko uusia vapaaehtoisia testaajia. Testiin voi osallistua, jos on vähintään 15-vuotias ja käyttää älypuhelinta tai muuta mukana kuljetettavaa älylaitetta, jossa on Android- tai iOS-käyttöjärjestelmä.

Testeissä kootaan tietoa siitä, millaisia vaikutuksia matkaketjutiedon keräämisellä mahdollisesti on erilaisten älypuhelimien ja -laitteiden muuhun käyttöön ja miten eri käyttäjät kokevat liikkumistiedon keruun. Lisäksi aineistoa kerätään muun muassa liikenne- ja liikennejärjestelmäsuunnittelua varten osana HSL:n tehtävää. Jos testit sujuvat hyvin, matkaketjutiedon keruu on tarkoitus ottaa HSL-sovelluksessa käyttöön vuonna 2020.

Kysymyksiä ja vastauksia HSL-sovelluksen tiedonkeruun kokeiluun osallistuville

HSL:n tietosuojapolitiikka

HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste (erityisesti kohdat 3, 4 ja 7)

Kysymyksiä ja vastauksia HSL:n tietosuojasta