HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015: HSL valmistautuu Länsimetron ja Kehäradan käyttöönottoon

Länsimetron ja Kehäradan valmistuminen vaikuttavat
merkittävimmin HSL:n lähivuosien toimintaan. Tapiolassa Länsimetron
rakennustyömaa vie bussit poikkeusreitille jo vuoden 2013 alussa.
Varsinaiseen Länsimetron käyttöönottoon puolestaan valmistaudutaan
päivittämällä Espoon liityntälinjastosuunnitelma sekä tarkentamalla
Länsimetron vaikutuksia Länsi-Helsingin bussilinjoihin. Myös
Kehärata merkitsee tuntuvia uudistuksia vuoden 2015 alussa Vantaan
bussilinjastoon, johon valmistaudutaan meneillään olevissa
suunnitelmissa.

”Kehäradan ja Länsimetron toteutuminen vaikuttavat myös
liikenteen hankintaan. Kehäradalla raideliikenteen kustannukset
kasvavat, uusien rataosuuksien ja junien käyttöönoton myötä. Siksi
on tärkeää, että liityntäliikenteeseen siirtyminen sujuu
jouhevasti, ja sillä saavutetaan myös merkittäviä säästöjä sekä
uusia matkustajia. HSL tekee suunnittelu- ja sopimusyhteistyötä
VR:n ja LVM:n kanssa lähijunaliikenteen toimintaedellytysten
kehittämiseksi. HSL pitää toivottavana, että lähijunaliikenteen
kilpailuttamisen esteet voidaan poistaa mahdollisimman pian”, HSL:n
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo. 

Merkittävin investointi lippu- ja informaatiojärjestelmäänSuunnitelmakauden merkittävin investointi on lippu- ja
informaatiojärjestelmä -hanke, johon vuosien 2013 - 2015 aikana
käytetään yhteensä noin 55,3 miljoonaa euroa. Hankkeessa uusitaan
nykyinen matkakorttijärjestelmä ja samalla toteutetaan ajantasainen
matkustajainformaatiojärjestelmä koko seudulla vuoden 2015 loppuun
mennessä.

HSL:n hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelmaa
2013-2015 kokouksessaan 23.10. Hallitus hyväksyi hallituksen
puheenjohtajan esityksen, jonka mukaisesti hallitus esittää
yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että HSL:n sitovat määrärahat
vuodelle 2013 ovat toimintamenojen osalta 586,5 miljoonaa euroa ja
investointien osalta 18,0 miljoonaa euroa. Kuntaosuuksien sitova
määrä on 291,4 miljoonaa euroa.

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu uudelle kierrokselle

 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n
valmistelutyö sijoittuu kaudelle 2013-2015. Työ linkitetään
tiiviisti seudulliseen maankäyttösuunnitelmaan, johon Helsingin
seudun 14 kuntaa ovat sitoutuneet 20.6.2012 MAL
-aiesopimuksella.

HSL 2015 painottaa liikennepoliittisten valintojen merkitystä ja
tavoitteena on selkiyttää eri liikennemuotojen roolia, työnjakoa ja
kilpailukykyä. Taustatyönä suunnitelmaan liittyy tutkimuksia,
joissa selvitetään muun muassa liikkumistottumuksia
henkilöhaastattelututkimuksena syksyllä 2012 sekä tavaraliikenteen
kuljetuksia vuosina 2012-2014 sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn ja liityntäpysäköinnin strategisia toteuttamisohjelmia.

 

HSL:n talousarvio 2013

 

Matkustajamäärä HSL -liikenteessä on viime vuosina kehittynyt
suotuisasti. Talousarvio 2013 perustuu kahden prosentin
matkustajamäärän kasvuun.

HSL:n toimintatulot vuonna 2013 ovat yhteensä 588,0 milj. euroa.
Kasvu edellisvuoden muutettuun talousarvioon verrattuna on 26,8
miljoonaa euroa (4,8 prosenttia). Tuloista 47,4 prosenttia on
lipputuloja, joiden arvioidaan kuluvana vuonna 2012 olevan yhteensä
269,7 miljoonaa euroa ja 278,6 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina menot, joita ei
voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla. Kuntaosuudet
talousarviossa 2013 ovat yhteensä 291,4 milj. euroa, mikä on 49,6 %
kaikista HSL:n tuloista. Vuosittain maksettavaksi valtion suurten
kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 5,6 miljoonaa
euroa vuosina 2013-2015. Tarkastusmaksutuloja arvioidaan kertyvän
6,4 miljoonaa euroa, mistä kirjataan luottotappioita ja
luottotappiovarauksia 2,5 miljoonaa euroa.

Toimintamenot vuonna 2013 ovat 586,5 miljoonaa euroa.
Toimintamenot kasvavat vuoden 2012 muutetusta talousarviosta 25,7
miljoonaa euroa. Operointikustannukset ovat 466,1 miljoonaa euroa.
Niiden osuus toimintamenoista on 79,5 prosenttia.
Bussiliikennepalvelujen ostoon käytetään 315,8 miljoonaa euroa,
junaliikenteen ostoon 69,8 miljoonaa euroa, raitioliikenteeseen
50,1 milj. euroa, metroliikenteeseen 24,6 miljoonaa euroa ja
lauttaliikenteeseen 4,3 miljoonaa euroa. Uuden Kutsuplus –palvelun
operointikustannukset ovat arviolta 1,5 miljoonaa.

HSL maksaa jäsenkunnilleen korvausta niiden omistaman
joukkoliikenneinfran käytöstä. Vuoden 2013 infrakorvaukset kunnille
ovat 69,5 miljoonaa euroa, mikä on 11,8 prosenttia HSL:n kaikista
toimintamenoista.

HSL:n investointimenot vuonna 2013 ovat 18 miljoonaa euroa.
Suunnitelmakauden merkittävin investointi on lippu- ja
informaatiojärjestelmän uudistaminen ja nykyisen
matkalippujärjestelmän kehittäminen, joihin vuosien 2013 - 2015
aikana käytetään yhteensä noin 55,3 miljoonaa euroa.

 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.