Sujuvat pyöräreitit lisäävät pyöräilyn suosiota

Hyvä ja toimiva pyörätieverkosto tekee pyöräilystä todellisen
vaihtoehdon oman auton ja joukkoliikenteen rinnalle esimerkiksi
työmatkoilla. Mahdollisimman suorat reitit, vähäiset viivytykset ja
pysähdykset houkuttelevat pyörän selkään. Myös sujuvat risteykset
ja eri kulkumuotojen onnistunut erottelu lisäävät pyöräilyn
suosiota.

HSL:n tuore selvitys listaa pyöräilyverkon laatukriteerit ja
määrittelee pääpyöräilyverkon Helsingin seudulle. Tavoitteena on
saada seudulle yhtenäinen ja laadukas pyörätieverkosto, joka
tarjoaa katkeamattomat ja sujuvat yhteydet ja lisää siten pyöräilyn
houkuttelevuutta.

Vuonna 2020 pyöräilyn tavoiteverkkoon kuuluu 12 pyöräilyn
laatukäytävää, jotka yhdistävät suurimmat asuinalueet ja
työpaikkakeskittymät. Laatukäytävät mahdollistavat nopean ja
tasavauhtisen pyöräilyn turvallisesti. Ne ulottuvat noin 15–20
kilometrin päähän Helsingin keskustasta, pääradan laatukäytävä aina
Keravalle saakka. Laatukäytäviä täydentää seutureittiverkko, joka
yhdistää kuntien suurimmat asutus-, työpaikka- ja
palvelukeskittymät. Seutureitit myötäilevät pääkatuverkkoa ja
pyöräily niitä pitkin on sujuvaa.

Laatukäytäväverkon kokonaispituus on 186 km ja seutureittiverkon
714 km. Verkko muodostuu suurelta osin olemassa olevista
pyöräteistä. Suunnitelmassa tunnistettiin puuttuvat osuudet tai
tarvittavat parannustoimet ja niistä muodostettiin
toimenpideohjelma. Lisäksi laatukäytäväverkkoon pitää rakentaa 22
kilometriä uusia väyliä ja seutureittiverkkoon 65 kilometriä.
Rakentamisen kus-tannusarvio on yhteensä 55 miljoonaa euroa.

Pyöräteiden rakentaminen ratakäytäviin on maankäytön kannalta
edullista, sillä ne tarjoavat valmiiksi suoran ja mäettömän väylän
pyöräilyn laatukäytäville. Laatukäytävät täytyy kuitenkin pitää
suunnittelussa mukana alusta asti, sillä niiden toteuttaminen
jälkikäteen radan varteen on vaikeaa ja kallista. Erityisesti
asemanympäristöissä vapaata tilaa on hyvin vähän. Olisikin tärkeää,
että uusia kaupunkiratoja rakennettaessa pyöräilyn laatukäytävät
radan varteen tehtäisiin jo rakennusvaiheessa. 

Pääpyöräilyverkon suunnitelma kattaa Helsingin seudun 14 kuntaa,
ja siinä on tunnistettu alueiden erilaiset tarpeet. Laatukäytävien
ja seutureittien laatutasotavoitteet laadittiin seitsemälle
erilaiselle toimintaympäristölle. Työ on jatkoa Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmalle HLJ 2011:lle.

Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen parantaa
liikennejärjestelmän toimivuutta ja vähentää liikenteen
ympäristöhaittoja. Pyöräily on käytännössä päästötön liikkumistapa
ja erinomaista hyötyliikuntaa. Laadukas ja toimiva pyöräilyverkosto
on keskeinen edellytys pyöräilyn lisäämiselle. Pääpyöräilyverkon
täydentäminen ja nopeuttaminen lisää erityisesti työmatkapyöräilyä.
Kun pyöräilystä tulee sujuvampaa, pyörämatkojen keskipituus kasvaa.
Tämä yhdessä lisääntyvien pyöräilymatko-jen kanssa lisää pyöräilyä
seudulla jopa 14 prosenttia.

Raportti

 Helsingin seudun
pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely on ilmestynyt
HSL:n julkaisusarjassa.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.