HSL uudistaa liput ja vyöhykkeet vuoden 2019 alussa

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput heti, kun valtaosa matkakorteista on vaihdettu uusiin. Tavoiteaikataulu uudistukselle on vuoden 2019 alku. Myös lippujen hinnat muuttuvat.

Ehdotuksen mukaan uusi 30 vuorokauden AB-lippu maksaa 5 euroa enemmän kuin nykyinen sisäinen kausilippu. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa huomattavasti laajemmalla alueella. Niinpä monilla sisäisen kausilipun käyttäjillä kokonaismatkakustannukset jopa laskevat, kun ei tarvitse enää ostaa kertalippuja matkoille nykyisen kausilippualueen ulkopuolelle. Niillä seutulipun käyttäjillä, joille jatkossa riittää AB- tai BC-lippu, kuukausilipun hinta laskee lähes 47 euroa eli 44 prosenttia. Lisäksi HSL tuo tarjolle uuden kerran kuussa laskutettavan vuosilipun, joka on edullisin tapa matkustaa joukkoliikenteessä.

”Uudet vyöhykkeet vastaavat kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin, kun kaupunkirakenne tiivistyy ja väkiluku kasvaa. Helsingin seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen, jossa liikutaan kuntarajoista riippumatta. Monissa paikoissa lähin kauppakeskus, kirjasto tai uimahalli voi olla naapurikunnan puolella. Myös seudun kunnat kehittävät palveluitaan niin, että niitä voi käyttää yli kuntarajojen. Vyöhykeuudistus muuttaa monia kuntarajan ylittäviä matkoja huomattavasti nykyistä edullisemmiksi”, Suvi Rihtniemi toteaa.

Nykyiset lippualueet noudattavat kuntarajoja, ja lyhyet kuntarajan ylittävät matkat ovat matkan pituuteen nähden kalliita. Toinen ongelma on, että samalla lipulla voi tehdä hyvin eri pituisia matkoja: idässä voi matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta lännessä seutulippuraja tulee vastaan jo Hanasaaressa.

Uudistus myös selkeyttää lippuvalikoimaa. Nykyiset liput ja niiden matkustusalueet ovat vaikeita hahmottaa: mitä tarkoittaa seutu, lähiseutu 2 ja lähiseutu 3. Helsingin keskustasta vyöhykkeittäin piirtyvät, kirjaimilla ABCD nimetyt vyöhykkeet ja liput ovat helpommin ymmärrettävissä.

Ennustemallien mukaan uudet vyöhykkeet lisäävät joukkoliikenteen käyttöä koko seudulla pitkällä aikavälillä noin prosentilla. Luku voi kuulostaa pieneltä, mutta on todellisuudessa hyvin suuri, sillä kaikkiaan seudun joukkoliikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa nousua. Joukkoliikenteen matkustajakilometrit kasvavat vielä enemmän, noin 5 prosenttia, sillä kuljetut matkat pitenevät. Eniten joukkoliikenteen käyttö lisääntynee uudella, laajalla B-vyöhykkeellä, jolla on hyvä joukkoliikenteen tarjonta ja jossa asuu yli 600 000 ihmistä eli noin puolet HSL-alueen asukkaista.

Mitä vyöhykeliput maksavat?

HSL:n hallitus tekee päätökset vuoden 2019 lippujen hinnoista syksyllä 2018. Nyt kesäkuun 12. päivä se lähettää vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) lausuntokierrokselle jäsenkuntiin. Hinnat ovat ehdotuksia, joiden perusteella talousarvio on laskettu. HSL:n hallitus päättää hinnat kuntien TTS-ehdotuksesta annettujen lausuntojen perusteella syksyllä. TTS:n lipputulotavoite on 371,3 miljoonaa euroa.

HSL:n vuosien 2019–2021 TTS:n valmistelussa on käytetty seuraavia lippujen hintoja:

  AB BC ABC CD BCD D ABCD
Kertalippu 2,80 2,80 4,60  4,60  5,40  2,80  6,50
Kausilippu 30 vrk 59,70  59,70  107,50  107,50  115,80  59,70  157,60
Vuosilippu 53,00  53,00  96,00  96,00  104,00  53,00  141,00

 

”Hinnoista on valmistelun aikana tehty useita laskelmia. Nyt esitetty hinnoittelu perustuu siihen, että seudun asukasmäärä ja joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat ja että kuntien rahoitusosuus joukkoliikenteen kustannuksista säilyy 50 prosentissa”, Suvi Rihtniemi sanoo.

Esityksen mukaan AB- ja BC-lippu on hieman kalliimpi kuin nykyinen yhden vyöhykkeen sisäinen lippu. Hintaero 30 päivän kausilipussa on 5 euroa. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa niin paljon laajemmalla alueella, että jo yksi matka kuukaudessa nykyisen sisäisen alueen ulkopuolelle tekee uudesta järjestelmästä edullisemman nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi helsinkiläinen, jolla on Helsingin sisäinen kausilippu, maksaa nykyisin yhdestä edestakaisesta matkasta vaikkapa Tapiolaan, Leppävaaraan tai Myyrmäkeen enemmän kuin 5 euroa, sillä edullisin kertalippu Helsingistä Espooseen maksaa nyt 4,20 euroa.

TTS-laskelmissa on mukana myös uusi vuosilippu, joka on kerran kuussa laskutettava, vähintään 12 kuukautta voimassa oleva kausilippu. Uusi AB- tai BC-vuosilippu on noin 10 prosenttia edullisempi kuin nykyinen sisäinen kausilippu 30 vuorokaudeksi.

HSL:n uudet vyöhykkeet ja liput

Lisätietoa vyöhykeuudistuksesta verkkosivuilta: www.hsl.fi/uudetvyöhykkeet

Kommentit

Siis 14 päivän lippu jota käytän nousee n. 40%. Nykyisellään 28,70e ja uudella vyöhyke mallilla 40,40e. Aika suuri korotus!

Mikä mahtaa olla tilanne kaarimallin tulon osalta? Onko realistisempaa odottaa uutta mallia joulukuussa, elokuussa vai kesäkuussa 2019?

Jos Länsimetrosta voi katsoa mallia aikatauluihin, niin syksy 2020 saattaisi olla mahdollinen.

Tarkka käyttöönoton päivämäärä ei ole vielä tiedossa, mutta tähtäämme 2019 kevääseen. Heti kun päivämäärä varmistuu, alkaa aktiivinen viestintä.

Mistä löytyy alennusryhmien tulevat hinnat?

Kuinka on mahdollista, että tuleva 14 vuorokauden lippu on suhteessa paljon kalliimpi kuin nykyinen vastaava, joka on puolet 30 vrk:n lipusta? Eihän se ole tasa-arvoista kuluttajalle.

Tässä uudistuksessa ei ole tasavertaista kohtelua... toisten matkanhinta perustuu matkan pituuteen ja toisten ei perustu. Toiset voivat ostaa mitä tarvitsevat ja toiset joutuvat ostamaan sen lisäksi myös itselleen turhaa.
Arvoliput ja kertaliput kallistuvat suhteessa paljon enemmän kuin kausiliput.

Nyt 12 matkaa arvolipulla maksaa 26,70€ ja uudistuksen jälkeen hinnaksi on tulossa 33,60€ - korotusta siis 7,20€ !
Mikäli sama määrä matkoja on nyt tehty raitiovaunulipulla, on se maksanut 20,40€, mutta uudistuksen jälkeen hinta on 33,60€ - korotusta 13,20€ ! Vastaavasti 20 matkaa arvolipulla nousee 12,00€ ja raitiovaunulipun poistuminen nostaa hintaa 22,00€ ! Arvolipulla matkustettaessa 20 kpl yksittäisiä matkoja ( tai vain 10 kpl edestakaista matkaa ) kallistuu siis kerralla jopa yli 20€ !
Kaikenlisäksi epäsäännöllisesti arvolipulla ( ja kertalipulla ) matkaavat eniten eläkeläiset, työttömät, sairaat, työllistetyt, osa-aikatyön tekijät, kuntoutujat jne - ihmisryhmä joiden toimeentuloon jo paljon pienemmätkin korotukset vaikuttavat merkittävästi.

Lippujen uudistuksen hinnoittelusta (pykälä 128) tuli HSL:n hallituksen päätös 30.10 ja se katsotaan tulleen yleiseen tietoon viimeistään 7 päivän kuluttua (= 6.11). Sen jälkeen on 14 PÄIVÄÄ aikaa tehdä OIKAISUVAATIMUS ( 20.11 asti) !!!

Oikaisuvaatimusohje (§ 128, 131)
Päätöksiin tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä
oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain
(13/2003) 19 §:ssä säädetyllä tavalla,seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta, saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti.
Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu HSL:n internetsivuilla.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu, millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen,oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteineen sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Faksinumero: ( 09) 4766 4441
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Kaikki halukkaat, oletteko allekirjoittaneet tämän ja myös jakaneet/mainostaneet asiaa eteenpäin?

Näemmä jo kesäkuulta ja itsekin vasta nyt marraskuussa sattumalta tässä linkin näin....ei oikein vakuuta, jossei kukaan edes tiedä tuosta.

Eli ratikkalippu pitää säilyttää!

Ei onnistunut kortin vaihto eilen R-kioskilla. Yritin ensin yhdellä. Sitten toisella, jossa sanottiin, että ei onnistu kun tiedonsiirto on jossain kesken. Hienosti on varauduttu miljoonan kortin vaihtamiseen. Mobiilisovelluksessa lippuvalikoima on aivan liian suppea. Olen ladannut yleensä seutua kuukauden ensimmäisestä kuukauden viimeiseen päivään, mutta nyt voi ostaa vain 30 pv, ja sen yhden puuttuvan päivän takia pitää sitten ostaa kertalippu EUR 4,20 jos on 31 päivän kuukausi. Toimiiko mobiilisovellus rinnakkain matkakortin kanssa, jos haluaa käyttää kumpaakin?

käytän lähes pelkästään ratikkaa, hinta nousee 65 %, ei lämmitä että pääsis pidemmälle, kun ei ole asiaa.

petsku

Vaikka matkaa pääsee taittamaan pidemmälle, se hinta nyt nousee kuitenkin. Hirveen pettynyt, C alueelta kun ei kuitenkaan pääse sinne A alueelle. Hinnat nousee sisäinen ja toinenkin lippu täytyy lopulta ostaa, että Kamppiin pääsee. Miten on, vai "seutulippua ei enää tarvii"??. Jaa-a, kun pitääkin ostaa ja hinnat nousee. Mitään hyötyä tästäkin. Espoon puolelta nyt metron takia bussit vähentyneet ja linjat vaihtuneet, nyt taas tällainen muutos. Ei yhtään houkuta lähtee enää millään bussilla mihinkää.

Hei! Matkoille C-vyöhykkeeltä A-vyöhykkeelle tarvitaan tosiaan jatkossa ABC-lippu, joka siis vastaa nykyistä seutulippua. Sen hinta pysynee melko samana kuin seutulipun hinta tällä hetkellä. Tiedotamme uusista hinnoista heti, kun HSL:n hallitus tekee niistä päätöksen, mutta näin ainakin kesällä tehdyn hintaehdotuksen mukaan. 

Julkisilla käytän vain raitiovaunua, arvolipulla n. 30 €/kk. Matkustusfrekvenssilläni hinta nousee siis 49, 41 euroon. Melkoinen hinnankorotus. Sosiaalisesti epäoikeudenmukainen ja todellinen elämän laadun pudotus, jos olisin työtön tai kansaneläkeläinen. Selvä parempi osasta koskettava ekologinen kupru maksupolitiikassa on myös: Autoilijana tämä hinnoittelu houkuttaa makselemaan tuolla hinnalla parkkimaksuja kertalippujen sijaan.

Ilmoititte AB vyöhykkeen hinnaksi 2,80. Onko hinta kun ostaa bussista tai on etukäteen lippuun ostanut arvoa. Se on nyt 2,20 ja bussista 3,20. Onko enää kahta hintaa??

Hei! Uusien lippujen hinnoista tehdään päätös ensi viikolla, mutta tuo mainitsemasi hinta on kesäisen TTS-esityksen mukainen. Samaisen esityksen mukaan kertalipuilla olisi kaksi hintaa: bussinkuljettajalta ostettu lippu on hieman kalliimpi kuin muista paikoista ostetut kertaliput, jotka siis olisivat kaikki keskenään samanhintaisia.

Nyt ette ajattele Helsinkiläisiä, niitä jotka liikkuvat lyhyitä matkoja, raitiovaunulippu olisi hyvä lisä meille jotka liikumme lähinnä keskusta-alueella. Missä näkyy kaupungin ilmastoajattelu? Missä? Suunnitellulla 2,80€ lipulla taitaa moni valita oma auto kulkuvälineeksi. Toivoisin että kaupunki nostaisi ilmastokysymykset keskiöön ja miettisi uudelleen raitiovaunulipun käyttöä Helsinkiläisille ja ilmastolle.

Minkä vuoksi AB/BC lippu on 2.80 ja CD lippu 4,60? Matkustan keravalta tikkurilaan ja näin ollen uusi hinta on älytön. Ollut 2.90.

Mikäli käytössäsi on nyt 30pv sisäinen kausilippu 54,90€, sen hinta nousee 5€/kk eli 59,70€. 366pv lippu nyt 50,20€/kk korotus 2.80€/kk eli 53€/kk
Korotus on inhimillinen.
Mikäli käytössäsi on nyt arvolippu ja teet esimerkiksi 12 matkaa/kk maksaa se 26,40€. Sama12 matkaa/kk arvolipulla on kallistumassa 7,20€ eli 33,60€
Mikäli käytössäsi on nyt raitiovaunulippu,12 matkaa/kk maksaa 20,40€ eli korotusta tulee tusinaan matkaan 13,20€.
Ne eivät ole inhimillisiä korotuksia.
( Eläkeläis-vähennyksiä myönnetään vain Kelan eläkeläisille ja invalidi-vähennyksiä ainoastaan vakavimpaan haittaluokkaan.Työttömillä, osa-aikaisilla tai sairailla yms. vähennyksiä ei edes ole.)

Itse espoolaisena B-vyöhkkeellä asuvana uudistus on huippujuttu, koska pienellä hinnankorotuksella saa käytännössä nykyisen seutulipun hyödyn.

Käyn Espoossa koulussa, eli nyt on käytössä vain Espoon sisäinen kausilippu. Tulevaisuudessa on siis paljon matalampi kynnys mennä Helsinkiin kun siitä ei tarvitse erikseen maksaa, eli en todella malta odottaa uudistusta!

Uskon, että myös moni muu odottaa uudistusta, vaikka näitä kommentteja luettaessa saa aika erilaisen käsityksen.

Ne joilla käy hyvä tuuri saavatkin olla iloisia. On kuitenkin huolestuttavaa, että samalla joillekin toisille käy todella huono tuuri. Ihanteellista olisi mikäli kaikilla olisi hyvä tuuri tai edes huono tuurisemmilla hieman vähemmän huono tuuri.

Mutta maassa on nyt tämä valloillaan, että paremmin toimeentulevat saavat uusia etuja ja huonommin toimeentulevat joutuvat maksamaan entistäkin enemmän.

Olen työtön helsinkiläinen yksinhuoltaja. Kumpikaan lapsistani ei päässyt lähilukioon. Ensi vuonna heidän koulumatkoille pitää ostaa seutulippu, vaikka koulut ovat A vyöhykkeellä. Minun pitää ostaa seutulippu käydäkseni hoitamassa vanhempieni hautaa, lääkärissä, pankissa ym asioilla. Meistä kukaan ei käy Helsingin ulkopuolella, kuin äärimmäisen harvoin. Harkitkaa vielä yhden vyöhykkeen lippuja. Niiden hintaa voi sitten pudottaa kunnolla, koska laskelmissanne tulee matkustajille iso hyöty jatkuvasta ja satunnaisesta vyöhykerajan ylittämisestä. Saatte samat rahat verottamalla satunnaiset matkat erikseen.
Minä saan 30€ vuosi haudan hoidon. Seutulipulla yksi käynti hautausmaalla olisi 5,60€.
Jos kävisin vain kerran viikossa olisi kesän (n.16 viikkoa) kustannukset seutulipulla 90€. Taidan käydä vaan viemässä kynttilät Pyhäinpäivänä ja Jouluna. Hyvällä tuurilla ehdin siirrolla takaisin...

Hei! Jos asutte Helsingissä ja lasten koulut ovat A-vyöhykkeellä, he pääsevät kulkemaan koulumatkansa AB-lipulla, sillä Helsinki sijaitsee kokonaisuudessaan A- ja B-vyöhykkeillä. Kesäkuisen lippujen hintaesityksen mukaan aikuisten 30 vuorokauden AB-lippu maksaa 5 euroa enemmän kuin nykyinen Helsingin sisäinen lippu. Lasten lippujen hinta on jatkossakin puolet aikuisten lipusta, eli heidän lipuissaan hintaero on 2,50 euroa. Asiointimatkoillesikaan et tarvitse seutulipun korvaavaa ABC-lippua, jos matkat eivät ulotu Espoon tai Vantaan puolelle. Uusien lippujen vyöhykerajoja voi katsoa kartasta sivulla https://hslhrt.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=90726344e15546529c80a11701c3f710

Kirjoittaja on käyttänyt sanaa seutulippu, mutta selvästikin tarkoittanut juuri tätä AB-lippua...eli kirjoittaa sitä, kuinka tuleva AB on paljon kalliimpi kuin nykyinen sisäinen (ikäänkuin pelkkä A) lippu. Maininta siitä, että tulevaisuudessa matka maksaisi 5,60€ syntyy juuri siitä, että AB kertalipun hinnaksi on esitetty 2,80€ ja edestakainen yli tunnin matka maksaisi siis 5,60€
30 vuorokauden lippu sopii vakiosti matkaaville, mutta useita matkoja epäsäännöllisesti tekevän ei kannata sitä ostaa.

Uudistuksessa maksajiksi joutuvat epäsäännöllisesti ja/tai satunnaisesti matkaavat, he jotka käyttävät kertalippuja tai arvoa kauden sijaan. Erityisen ikäväksi asian tekee se, että näitä käyttäjiä ovat yleensä työttömät, osa-aika tai keikkatyötä tekevät, työllistetyt, eläkeläiset, sairaat...joihin pienetkin hintojen korotukset vaikuttavat enemmän.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.