Lippu-uudistus lisää joukkoliikenteen suosiota HSL-alueella

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput keväällä 2019. HSL:n hallitus päätti uusien lippujen hinnoista kokouksessaan 30.10. Lippujen hinnat laskevat uudistuksessa laskennallisesti 1,3 prosenttia. Uudessa mallissa HSL-alue jaetaan neljään vyöhykkeeseen, jotka nimetään kirjaimin A, B, C ja D. Lippu ostetaan kaikille niille vyöhykkeille, joiden kautta matkustetaan.

Vyöhykkeillä ABC ostetaan kuitenkin AB-, BC- tai ABC-lippu, eikä lippua voi ostaa yksittäiselle vyöhykkeelle A, B tai C.  Uusi 30 vuorokauden AB- tai BC-kausilippu maksaa 5 euroa enemmän kuin nykyinen kunnan sisäinen kausilippu. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa huomattavasti laajemmalla alueella. Monilla sisäisen kausilipun käyttäjillä matkakustannukset käytännössä laskevat. Esimerkiksi helsinkiläinen, jolla on Helsingin sisäinen kausilippu, maksaa nyt yhdestä edestakaisesta matkasta vaikkapa Tapiolaan, Leppävaaraan tai Myyrmäkeen 8,40 euroa. Jatkossa AB-kausilipun matkustusalue kattaa edellä mainitut matkat.

Vyöhykeuudistuksen yhteydessä HSL ottaa käyttöön myös uuden lisävyöhykelipun, jonka voi ostaa kausilipun yhteyteen, silloin kun matka suuntautuu kausilipun matkustusalueen ulkopuolelle. Jos asiakkaalla on esimerkiksi AB-kausilippu ja hän haluaa matkustaa C-vyöhykkeelle, hän voi ostaa C-lisävyöhykelipun, jonka hinta on 2,50 euroa.

Monien seutulipun käyttäjien matkakustannukset laskevat huomattavasti, koska jatkossa monille riittää seutulipun sijaan AB- tai BC-lippu. Tällöin 30 vuorokauden lippu maksaa lähes 47 euroa eli 44 prosenttia seutulippua vähemmän. Etu koskee monia, sillä B-vyöhyke on laaja ja siellä asuu yli 600 000 ihmistä eli noin puolet HSL-alueen asukkaista.

”Vyöhykeuudistus lisää joukkoliikenteen käyttöä erityisesti B- ja C-vyöhykkeillä. Joukkoliikennematkat lisääntyvät ja samalla automatkat vähenevät erityisesti Helsingin suuntaan. Joukkoliikenteellä tehtävien matkustuskilometrien määrä kasvaa liikenne-ennusteen mukaan 5 % uudistuksen ansiosta”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo.

Lisäksi HSL tuo tarjolle uuden, 30 vuorokauden jaksoissa laskutettavan kausilipun, joka on edullisin tapa matkustaa joukkoliikenteellä. Esimerkiksi uusi AB- tai BC-alueen kausilippu jatkuvana säästötilauksena on lähes kaksi euroa edullisempi kuin nykyinen sisäinen kausilippu 30 vuorokaudeksi. Hintaedun edellytyksenä on, että tilaus on voimassa vähintään 360 vuorokautta.

Tiedotteen lopussa on linkki hintataulukkoon, josta löytyvät tiedot vyöhykeuudistuksen lipuista ja hinnoista.

Lippujen hinnat perustuvat matkan pituuteen

”HSL uudistaa maksuvyöhykkeet korjatakseen nykyjärjestelmän epäkohtia. Nyt lippualueet noudattavat kuntarajoja, ja lyhyet kuntarajan ylittävät matkat ovat matkan pituuteen nähden kalliita. Toinen ongelma on, että nyt samalla lipulla voi tehdä hyvin eri pituisia matkoja: idässä Helsingin sisäisellä lipulla voi matkustaa aina Sipoon rajalle saakka, mutta lännessä seutulippuraja tulee vastaan jo Hanasaaressa”, Suvi Rihtniemi toteaa.

Uudistus myös selkeyttää lippuvalikoimaa. Nykyiset liput ja niiden matkustusalueet ovat vaikeita hahmottaa: mitä tarkoittaa seutu, lähiseutu 2 ja lähiseutu 3. Helsingin keskustasta kaarina piirtyvät ja kirjaimilla ABCD nimetyt vyöhykkeet ja liput ovat helpommin ymmärrettäviä.

Kaikille opiskelijoille 45 prosentin alennus kausilipuista

HSL-kunnat tukevat opiskelijoiden joukkoliikennematkoja vuosittain noin 28,5 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä 30 vuotta täyttäneillä opiskelijoilla pitää olla myönteinen opintotukipäätös, jotta he saavat alennuksen. Vyöhykeuudistuksen yhteydessä opiskelijoiden alennusoikeutta laajennetaan siten, että ikäraja ja vaatimus opintotukipäätöksestä poistetaan. Alennuksen saaminen edellyttää täysipäiväistä opiskelua. Jotta kuntien maksuosuus ei kasva nykyisestä, alennusprosenttia lasketaan viidellä prosenttiyksiköllä, eli jatkossa opiskelijat saavat kausilipuista 45 prosentin alennuksen. Alennusta ei enää myönnetä matkakortilla ostettavista kertalipuista.

Vuoden 2019 alusta lähtien HSL-kuntien koululaisryhmien matkoista ei peritä maksua kuntien opetustoimelta, kun opettaja tekee oppilaittensa kanssa koulun retkiä klo 9–15 välisenä aikana.

Jo vuonna 2015 HSL:n hallitus päätti, että eläkeläisten ja invalidien alennuslippujen myöntämisperusteet säilyvät ennallaan, mutta alennusprosentit yhtenäistetään 50 prosenttiin. Sokeilla säilyy oikeus vapaalippuun, ja myös pientä lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavien oikeus matkustaa ilman lippua säilyy. Pyörätuolilla liikkuvat voivat jatkossakin matkustaa ilman lippua. Lastenlipun ikäraja nousee 17 vuoteen.

Samoin hallitus päätti 2015 kertalippualennuksesta 70-vuotta täyttäneille HSL-kuntien asukkaille. Vyöhyketariffissa he saavat alennusta HSL-kortilla ostetuista kertalipuista. Alennus on 50 % aikuisten kertalipusta ja lisävyöhykelipuista. Alennusoikeus on voimassa kaikkina viikonpäivinä klo 9–14 alkavilla matkoilla.

Matkakorttien vaihto ja siirtyminen vyöhyketariffiin

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput, kun valtaosa matkakorteista on vaihdettu uusiin HSL-kortteihin. Matkakorttein vaihto alkoi 23.10. Tavoiteaikataulu uusien vyöhykkeiden käyttöönotolle on kevät 2019. Uudistusta lykättiin vuoden vaihteesta, koska korttien vaihto ei päässyt käyntiin aivan suunnitellussa aikataulussa.

Vyöhyketariffin käyttöönotto edellyttää vielä testauksia, jotta voidaan varmistua, että kaikki toimii moitteettomasti. HSL seuraa tilannetta ja varmistaa, että riittävän suuri osa korteista on vaihdettu ennen vyöhykkeiden käyttöönottoa. Siihen asti voimassa ovat nykyiset liput ja hinnat.

Lisätietoa vyöhykeuudistuksesta: www.hsl.fi/uudetvyöhykkeet
Lisätietoa matkakorttien vaihdosta: www.hsl.fi/vaihdakortti

Hintataulukko: vyöhykeuudistuksen liput ja hinnat

 

Kommentit

Lippujen uudistuksen hinnoittelusta (pykälä 128) tuli HSL:n hallituksen päätös 30.10 ja se katsotaan tulleen yleiseen tietoon viieistään 7 päivän kuluttua (= 6.11). Sen jälkeen on 14 PÄIVÄÄ aikaa tehdä OIKAISUVAATIMUS ( 20.11 asti) !!!

Oikaisuvaatimusohje (§ 128, 131)
Päätöksiin tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä
oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain
(13/2003) 19 §:ssä säädetyllä tavalla,seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta, saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti.
Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu HSL:n internetsivuilla.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu, millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen,oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteineen sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Faksinumero: ( 09) 4766 4441
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Samalla tähän oma valitukseni sähköisessä muodossa lyhyesti: Helsinkiläisten kausilipun hinta nousee yli 20 kertaa enemmän kuin nykyinen inflaatio, tämä on täysin epäreilua.

Lisäksi arvolipun ja kertalipun hintojen nousu on vielä tuotakin HUOMATTAVASTI SUUREMPAA:

Arvolipulla 20 kpl yksittäisiä matkoja ( tai vain 10 kpl edestakaista matkaa ) kallistuu kerralla jopa yli 20€ !

( Nykyisellään 12 matkaa arvolipulla maksaa 26,70€ ja uudistuksen jälkeen hinnaksi on tulossa 33,60€ - korotusta siis 7,20€ ! Mikäli sama määrä matkoja on nyt tehty raitiovaunulipulla, on se maksanut 20,40€, mutta uudistuksen jälkeen hinta on 33,60€ - korotusta 13,20€ ! Vastaavasti 20 matkaa arvolipulla nousee 12,00€ ja raitiovaunulipun poistuminen nostaa hintaa 22,00€ ! )

Niin ja myös jakakaa tietoa tuosta eteenpäin, mainostakaa... sillä aika ankeaa jos kirjoitettu jo kesäkuulla ja sen sattumalta huomaa vasta marraskuussa.

Saako jatkuvan kausilipun myös HSL-kortille? Hinnastosta saa käsityksen, että se on saatavilla vain HSL-sovellukseen.

Ainakin alkuun jatkuva kausilippu on saatavilla vain HSL-sovellukseen.

Kuukausittain e-laskutettava, toistaiseksi voimassa oleva kausilippu HSL-kortille olisi erittäin kätevä. Tällaista muistaakseni lupailtiin palaavaksi silloin, kun suoraveloituslippu lopetettiin.

Vyöhykeuudistuksen myötä käyttöön tulee kausilipun jatkuva tilaus, jonka tilaamiseen on kaksi eri tapaa. Molemmissa lippu on voimassa toistaiseksi, ja HSL-sovellus lataa ja veloittaa uuden 30 vuorokauden jakson automaattisesti. Veloitus tehdään sovellukseen liitetyltä maksukortilta.

1.) Kausilippu jatkuvana tilauksena:
Tilauksen voi keskeyttää ennen seuraavan 30 vuorokauden jakson laskutusta. Esimerkiksi aikuisen AB- tai BC-kausilippu jatkuvana tilauksena maksaa 59,70 euroa / 30 vuorokautta.

2.) Kausilippu jatkuvana säästötilauksena:
Sitoudut 360 vuorokauden tilaukseen ja saat noin 11 prosentin alennuksen verrattuna kertaostona hankittuun 30 vrk:n lippuun tai kohdan 1 tapaan hankkia lippu. Jos lopetat tilauksen, ennen kuin 360 vrk on tullut täyteen, joudut maksamaan irtisanomismaksun, joka on 29 euroa AB-, BC- ja D-lipuista ja 39 euroa ABC-, CD-, BCD- ja ABCD-lipuista. Kun tilaus on jatkunut 360 vuorokautta, tilauksen lopettamisesta ei enää peritä irtisanomismaksua, ja sen voi keskeyttää ennen seuraavan 30 vuorokauden jakson laskutusta. Esimerkiksi aikuisen AB- tai BC-kausilippu jatkuvana säästötilauksena maksaa 53 euroa / 30 vuorokautta.

Jos ottaa kausilipun jatkuvana säästötilauksena ja aloittaa sen esim. AB lippuna mutta huomaakin muutaman kuukauden kuluttua, että BC olisi parempi. Voiko kesken säästötilauksen tehdä tällaisen vaihdoksen kun noiden hinta on sama?

Tämäkin muuten osunee eniten ikääntyviin - jotka käyttävät enemmän matkakortteja kuin puhelin-sovelluksia.

Yllä olevan linkin takana nuo lisävuorokauden hinnat ovat siis väärin päin?

lisävuorokausi 15–30 vrk 1,21euroa
lisävuorokausi 31–366 vrk 1,75 euroa

Tuossa ei ole mitään järkeä. Miksi ihmeessä halutaan kannustaa lyhyempiin jaksoihin pitempien sijaan? Saisiko tähän jotkut perustelut?

Hinnastossa mainitut lisävuorokausien hinnat pitävät paikkansa, eli ovat aikuisten lipuilla AB-, BC- ja D-vyöhykkeille nuo kommentissakin mainitut. Kausilipun hinta lasketaan 14 vuorokauden lipun hinnasta kuten nykyisinkin lisäämällä siihen tarvittava määrä lisävuorokausia. Uudistuksessa 14 vuorokauden hinta sekä lyhyiden kausien hinta (14–29 vuorokautta) nousee verrattuna nyt käytössä olevaan hinnoitteluun, jossa on vain yksi hinta lisävuorokausille. Uudessa hinnoittelussa 30 vuorokauden lipun hintaan ei tule juurikaan korotusta. Tosin lippujen hintoja ei voi suoraan vertailla, koska matkustusalueet laajenevat ja vaihtoajat pitenevät. Hinnoittelulla halutaan jatkossakin kannustaa asiakkaita pitkien kausien ostoon. Ennen uusien lippujen käyttöön ottoa hsl.fi-sivustolle tulee hintalaskuri, josta saa suoraan eri pituisten kausilippujen hinnat.

Minun logiikallani kannustetaan maksimissaan 60 vuorokauden lippuihin. Sitä pitempiä ei kannata ostaa, koska päiväkohtainen hinta nousee. En verrannut hintoja nykyiseen millään lailla, vaan kommentoin tuota omituista hinnan nousua pitempien kausien ostoille. Tähän asti olen aina ostanut lähes puoleksi vuodeksi kerrallaan, mutta uudistuksen jälkeen kannattaakin laskelmoida toisin. Ja toivoa, että siihen väliin osuu sopivasti viikonloppu ilman matkustustarvetta. Koti ja työpaikka sijaitsevat kiinteästi paikoillaan, joten mihinkään kauemmas Espoon perukoille ei edelleenkään ole mitään asiaa.

Ei se päiväkohtainen hinta sentään nouse, mutta halpeneminen loivenee selvästi 30 päivän kauden jälkeen.
14 päivää 40,40; päivähinta 2,89
30 päivää 59,70; päivähinta 1,99
60 päivää 112,20; päivähinta 1,87
366 päivää 647,70; päivähinta 1,77

Ihan jo ilman mitään kannustimia, uskon että jokainen hankkisi varmasti mielummin kausilipun kuin arvolipun - mikäli sen hankinnassa ei useita päiviä menisi ns. hukkaan eli jäisi kokonaan käyttämättä/matkustamatta monena päivänä.
On takuulla enemmän arvolippulaisia, jotka miettivät monta matkaa on varaa ostaa - kuin kausilippulaisia, jotka miettivät ostaakko muutama viikko vai enemmän.
Vaikka ne matkustusalueet kuinka laajenisivat - niin suurin tarve ihmisillä on silti matkustaa aina lähtien omasta kodistaan tai saapuen omaan kotiinsa! Ja ne kodit ovat juuri siellä missä ovat, vaikka kuinka paljon pidemmällekin saisi mennä.

Aika jäätävää lukea näitä kommentteja, että jengille tuottaa näin paljon vaikeuksia nähdä tämän uudistuksen hyvät puolet. Ja tottakai jokainen, jonka lipun hinta nousee sentinkään, on täällä nillittämässä ja/tai vaihtamassa autoon (koska sehän se halvaksi tuleekin!!).
Asun Helsingissä, mun lippu maksaa kuukaudessa muutaman euron enemmän. Voin ihan rehellisesti väittää, että suurimmalle osalle täällä nillittävistä helsinkiläisistä ei se muutaman euron korotus kaada taloutta. Niillä, joilla se talouden kaataa, ei välttämättä ollut varaa lippuun aiemminkaan ja heillä harvoin myöskään on edes jaksamista valittaa kaikesta kaikkialla. Sanon tämän aivan omakohtaisesta kokemuksesta sellaisessa tilanteessa olleena, että sellaisessa tilanteessa olleiden kanssa paljon yhteistyötä tehneenä.
Mun mielestä tässä uudistuksessa on ihan mahtavaa se, että jos joskus toisinaan haluaisin poiketa nykyisellä seutulippualueella, mun ei aina tarvitse laskea pennintarkkaan, kannattaako se. Nykyisen mikä lie 4-5€ maksavan lipun sijasta, pääsen joko entisellä sisäisellä lipulla (tulevalla AB lipulla) tai 2,50€ maksamalla lisävyöhykemaksulla. Se on ihan huikeata! Ja jos nyt jotakuta kismittää kovasti se, että no enhän minä ikinä liiku muuta kuin pari pysäkkiä tässä Helsingin keskustassa, mihin minä tarvitsen tätä kaikkea liikkumisen vapautta, voisin sanoa teille: mitäs jos kokeilisitte mennä sinne mukavuusrajojenne ulkopuolelle kerrankin?
Ja jos ei pysty siihen, niin ainakin voinee olla kiitollinen siitä, että on niin hyväksyminen, että on varaa asua Helsingin keskustan ja kantakaupungin alueella ja elämäkin on järjestetty niin, ettei sieltä tarvitse poistua, tai ehkäpä poistuminen hoidetaankin taksilla tai muulla kulkuvälineellä. Silloin ei liene tarvetta valittaa "kauhistuttavista" muutaman euron korotuksista, vai mitä? ;)
Ihan kaikella rakkaudella!

Nimimerkki mmmp:n kommentti oli aika "jäätävä" provo. Olisi mukavaa, jos HSL:n sivujen keskustelu keskittyisi varsinaiseen asiaan, lipuissa ja hinnoittelussa tai muissa palveluissa havaittuihin hyviin ja huonoihin puoliin, eikä toisten asukkaiden/matkustajien pilkkaamiseen.

Mietin, miksi kirjoittaja korostaa omia mahdollisuuksiaan maksaa lipusta kevyesti muutama euro enemmän kuussa, mutta silti aiemmin on tullut pennintarkkaan laskettua seutulippumatkoja. Viestissä on myös muita epäloogisuuksia ja vittuiluaspekteja - joten olisikohan kirjoittajan motiivi vain perinteinen ärsyttäminen? Voisiko ylläpito valvoa keskustelun tasoa, jottei tällaista henkilökohtaisuuksiin menoa esiintyisi?

Vyöhykelisälipussa on se hinnoittelullinen ongelma, että se on kalliimpi kuin aikaisemmat sisäiset liput matkakortin arvolla maksettuna (uusi hinta 2,50 e, nykyinen Espoon tai Helsingin sisäinen matkakortilla maksettu lippu 2,20 e). Vyöhykkeiden rajalla asuva ei siis kovin helposti voi siirtyä aikaisemmasta seutulipusta pelkästään kahden vyöhykkeen lippuun, koska vyöhykelisälippu on huomattavan kallis, ja asiointimatkat edelleen noudattelevat osin kuntarajoja ja pienempiä aluejakoja.

Autoiluun puolestaan eivät välttämättä ole vaihtamassa ensisijaisesti A-vyöhykkeen helsinkiläiset, vaan esimerkiksi espoolaiset: aikaisempi yksittäinen matka vaikkapa Viherlaaksosta Jorviin on maksanut 2,20 e (sisäinen arvolippu), uuden mallin mukaan 2,80 e. Vaikka matkustajalla olisi työmatkasyistä AB-vyöhykettä kausilippuna, tuo Espoossa tapahtuva lyhyt matka maksaa tulevaisuudessa 2,50 e.

Matkan todelliseen pituuteen perustuva hinnoittelumalli olisi tästä syystä ollut parempi (mm. loogisempi ja tasapuolisempi), eikä siis matkan laskennalliseen pituuteen Helsingin keskustasta perustuva vyöhykemalli.

Miksi pitäisikään hurrata toisten saamia parannuksia, kun niitä saavilta ei löydy edes symbatiaa heille joille on tulossa merkittäviä huononnuksia?
Olemme toivoneet kohtuutta, emmekä asettaneet sitä vastakkain jo esitettyjen uudistusten kanssa, vaan toivoneet sitä niiden LISÄKSI. Toivomme myös kaikille ex-sisäisille lipuille korvaajaa, emme vain A-alueelle.

Mikäli uudistuksessa ihan kaikille olisikin tulossa maksimissaan muutaman euron korotukset, kaikki olisikin hyvin. Mutta esim. tusina 2.20€ matkaa arvolipulla nousee yli 7€ tai jopa yli 13€, mikäli alunperin hinta 1.70€.

Esitetyt ja päätetyt lippujen hinnat on laskettu sen mukaan, että HSL saa lipputuloja summan, jolla katetaan noin 50 % menoista. Toisen puolen maksavat jäsenkunnat, jotka eivät halua kasvattaa omaa osuuttaan. HSL:n menoista 70 % on joukkoliikenteen operointikustannuksia (eli maksuja liikennöitsijöille) ja 20 % infrakustannuksia (eli korvauksia kunnille mm. metroasemista). Jos joidenkin lippujen hintoja alennettaisiin, muiden lippujen hintoja pitäisi vastaavasti nostaa. Toinen vaihtoehto olisi vähentää menoja eli supistaa tarjontaa.

Jos pidettäisiin lippujen hinnat päätöksen mukaisina ja LISÄKSI tarjottaisiin erillisiä A-vyöhykkeen (ehkä myös B ja C) lippuja, se tarkoittaisi, että liikennetarjontaa olisi supistettava. Koska hyöty alennuksesta tulisi lähinnä kantakaupunkiin, jossa muutenkin on paras palvelutaso, luonteva ratkaisu olisi vähentää tarjontaa juuri siellä. Raitiovaunut palvelevat vain kantakaupunkia, joten supistukset kohdistuisivat todennäköisesti niihin, sillä pelkästään keskustaa palvelevia bussilinjoja ei pahemmin ole. Ruuhka-aikoina ratikat ovat täysiä, joten supistukset kohdistettaisiin hiljaisen ajan (myöhäisillan ja viikonlopun) liikenteeseen.

Kiteytetysti Leidi siis haluaa halvempia ratikkalippuja ja vähemmän ratikoita, joissa niitä voi käyttää.

Aina kun puhutaan suuresta tarjonnasta/palvelutasosta, olisi syytä muistaa että suurinosa matkustajista SILTI kulkee aina sinne/sieltä missä se oma koti sattuu sijaitsemaan ja juuri sillä linjalla mikä sinne sattuu kulkemaan.

Kiteytetysti en halua nimenomaan halvempia ratikkalippuja, vaan sitä ettei kerralla koroteta kohtuuttoman paljon niitä hintoja, joiden maksajiksi joutuvat pääasiassa ilman palkkatuloja sinnittelevät ja pakollisesti, mutta satunnaisesti matkaavat kotiseudullaan kulkevat. (= arvo - ja kertaliput ex-sisäisillä alueilla)

Millainen perustelu tämä on? Yritykseni talous ei kaadu jos saisin 10% korotusta joka vuosi, kuten HSL pyytää Helsinkiläisiltä, ne ei kuitenkaan tämän perusteella suostuisi siihen.

Erinomainen perustelu ja keskustelussa on eniten äänessä yhden pysäkin väliä matkustavat, joille kävely on täysin vierasta. Kommentteihin on vedetty tarkoituksella korotukset prosentteina jolloin ne näyttävät suurilta. Jos oluen hinta nousee kaupassa saman verran niin kukaan ei valita. Jos on varaa asua kantakaupungin kalliissa asunnossa niin silloin on varaa maksaa muutama kymmenen senttiä ylimääräistä. Vanhuksia ja vammaisia asuu eri puolilla Helsinkiä joten siihen on turha aina vedota. Kun katsoo keskustan alueella yhden pysäkin väliä matkustavia niin usein matkustaja on täysin hyvässä kunnossa oleva henkilö, harvemmin vanhus. Ja voihan sitä aina ostaa auton jos ei ole varaa bussilippuun.

Ei-insinööritkin voi ymmärtää että tärkeintä on nimen omaan prosenttiero. Kuvittele että perus leivän hinta nousee eurosta kuuteen, sanoisitko taas "vain 5 euroa"? Bonuksena kuvittele, että tämä on kaupungin ainoa leipä, joko maksat 6 euroa joka kerta, tai et koskaan syö leipää. Vaikuttaako tämä siihen, miten asiaan reagoisit? Tiedätkö mitä monopoli tarkoittaa, ja miksi on suojelulaki?

Asian tiimoilta en ole nähnyt ainuttakaan kommenttia, jossa pyydettäisiin poistamaan uudistuksessa hyötyjiltä heille tuleva etu. Mutta mikäli esittää huolensa heidän puolestaan, joille on tulossa merkittäviä korotuksia...vähätellään ja saiverrellaan, etteikö huoli olisi aiheellinen.

Hieno kommentti, kiitos. Olen täysin samaa mieltä. Uudistus on onnistunut ja on erityisen hyvä monelle meistä. Nillittäjät voivat hankkia auton ja huristella renkaat ulvoen keskustassa. Vielä vinkki A vyöhykkeen helsinkiläisille, matkailu avartaa ja tervetuloa käymään täällä B vyöhykkeellä, jossa suurin osa helsinkiläisistä asuu.

Pointtina ei ole satunnaiset käynnit esim. B-vyöhykkeellä. Jos sattuu asumaan A-vyöhykkeellä ja käy töissä A-vyöhykkeellä, niin kiinnostaa tietenkin ko. alueen hinnoittelu.

Entäs tilanne tänä päivänä? Jos asut ja käyt töissä tulevan A -alueen sisällä olet tähänkin asti maksanut KOKO Helsingin alueella kelpaavasta lipusta, eli 2,20 euroa huolimatta siitä käytkö koskaan esim. Itäkeskuksessa (tuleva B-vyöhyke) vaiko et. Joten miten tuo tuleva uudistus muka muuttaa nykytilannetta -paitsi nostaa hieman arvolipun hintaa?

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.