HSL:n hallituksen päätöksiä 30.10.2018

Talousarvion 2018 muuttaminen joukkoliikenteen infrakustannusten osalta

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy joukkoliikenteen infralaskutukseen tehdyn muutoksen siten, että infrakustannukset HSL:n muutetussa talousarviossa 2018 ovat yhteensä 141 230 934 euroa.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-2

 

Matkalippujen hinnat, alennusperusteet ja muut maksut vuonna 2019

Hallitus päätti vyöhyketariffin mukaisista matkalippujen hinnoista vyöhykemalliin siirryttäessä, opiskelija-alennuksesta, koululaislipuista, kertalippujen vaihtoajoista ja palvelupistemaksuista. Hallitus päätti myös esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL-alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksu nousee 100 euroon vyöhykeuudistuksen yhteydessä.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-3

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä HSL:n strategian toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn mukaisena sekä hyväksyy talousarvion 2019 sekä toiminta-ja taloussuunnitelman 2020–2021. Hallitus myös päätti ehdottaa, että yhtymäkokous päättää hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2019.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-4

 

IdeaLab-suunnittelukilpailun voittajien valitseminen ja sopimusneuvottelujen käynnistäminen valittujen voittajien kanssa 

Hallitus valitsi IdeaLab-kilpailun voittajat tuomariston lausunnon ja osallistumishakemusten vertailun perusteella. Hallitus päätti myös käynnistää sopimusneuvottelut suunnittelukilpailun voittajien kanssa.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-5

 

Latokasken alueen linjastomuutoksista ja uuden linjan perustamisesta päättäminen

Hallitus päätti Latokasken alueen linjastomuutoksista ja päätti perustaa uuden linjan 159 reitille Matinkylä (M) – Latokaski. Muutokset tulevat voimaan 7.1.2019.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-6

 

Hankintaoikaisuvaatimus sähköbussien latauspalvelun hankinnasta

Hallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen ja totesi, että tarjouskilpailun lopputulos ei muutu.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-7

 

Liikennöintisopimusten voimassaolokauden jatkaminen

Hallitus päätti jatkaa kohteen 137 sopimuskautta kolmella vuodella, kohteen 139 sopimuskautta vuodella, sekä kohteiden 171 ja 186 sopimuskautta noin 7.5 kuukaudella. Samalla hallitus päätti, että kohteen 137 liikenteessä olevaa linja-autokalustoa uusitaan.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-8

 

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen ja arviointiselostusluonnoksen (sova) lähettäminen lausunnoille

Hallitus päätti pyytää MAL 2019 –suunnitelman luonnoksesta ja sen vaikutusten arviointiselostuksen luonnoksesta lausunnot kunnilta, KUUMA-johtokunnalta, liikenne- ja viestintäministeriöltä, Liikennevirastolta, ympäristöministeriöltä, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, maakuntaliitolta sekä muilta sidosryhmiltä 18.1. 2019 mennessä.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-9

 

Hallintosäännön päivittäminen 1.12.2018 alkaen

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä hallintosäännön esitetyn mukaisena 1.12.2018 alkaen. Keskeiset toimivaltaan ehdotetut muutokset koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä sekä asiakirjojen allekirjoittamisia.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-10

 

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnot tiesuunnitelmasta maantien 120 parantamisesta, hallituksen esityksestä eduskunnalle raideliikennelaista ja laista liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, HSL:n lausunnon Liikenneviraston lausuntopyyntöön rautateiden verkkoselostuksesta 2019 sekä HSL:n lausunnot liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta annetun LVM:n asetuksen muuttumisesta, lausunnon eduskunnan liikennejaostolle hallituksen esityksestä sekä HSL:n lausunnon junaliikenteen järjestämisen pilottihankkeesta sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018558-13

 

Kommentit

Lippujen uudistuksen hinnoittelusta (pykälä 128) tuli HSL:n hallituksen päätös 30.10 ja se katsotaan tulleen yleiseen tietoon viimeistään 7 päivän kuluttua (= 6.11). Sen jälkeen on 14 PÄIVÄÄ aikaa tehdä OIKAISUVAATIMUS ( 20.11 asti) !!!

Oikaisuvaatimusohje (§ 128, 131)
Päätöksiin tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä
oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain
(13/2003) 19 §:ssä säädetyllä tavalla,seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta, saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti.
Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu HSL:n internetsivuilla.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu, millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen,oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteineen sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Faksinumero: ( 09) 4766 4441
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.